วันที่

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

เกี่ยวกับ

รู้ทัน!! ประเด็นสำคัญกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการบริหารงานบุคคลในปี 2563

 

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายแรงงาน Update ปี 2563

1. เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ค่าอะไรบ้าง ?

       - หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา ค่าจ้าง และเงินค่าอื่นๆ

       - อัตราการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่? กรณีนายจ้างระหว่างผิดนัดจ่ายเงินลูกจ้าง

2. ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดเพิ่ม ต้องเสียเงินเป็นล้านดูตรงไหน ?

3. ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนายจ้าง มีกรณีใ

- กรณีการขาย โอน ควบรวมกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน

- สิทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์ อายุงาน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

- รวมกิจการกันลูกจ้างไม่ไป นายจ้างเก่าต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าไม่อยากจ่ายจะทำอย่างไร?

- ย้ายโรงงานไปไกล ลูกจ้างย้ายตามไปไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

4. รับลูกจ้างเก่าเข้าทำงาน นายจ้างใหม่ถูกเรียกเงินเพิ่มเพราะอะไร ?

5. ประเด็นเกี่ยวกับการ “ลากิจธุระจำเป็น”

- ข้อบังคับเกี่ยวกับ “ลากิจธุระจำเป็น”  จะต้องแก้ไขอย่างไร?

- ได้ค่าจ้าง 3 วัน กรณีใดควรได้ค่าจ้าง ไม่ได้ค่าจ้างกำหนดอย่างไร ?

- ลูกจ้างขอลากิจ นายจ้างจะจัดพักร้อนแทนได้ไหม ?

6. ประเด็นสิทธิลาคลอดได้ 98 วัน ตามกฎหมายใหม่

- ลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด รวมลาคลอดได้ 98 วัน นับอย่างไร ?

- กรณี “แท้ง คลอดก่อนกำหนด” ใช้สิทธิลาคลอดได้หรือไม่

7. “ค่าชดเชย” จะต้องจ่ายอย่างไร? และมีอัตราอย่างไร? ตามกฎหมายฉบับใหม่

- อัตราค่าชดเชยใหม่ สำหรับลูกจ้างที่อยู่นาน

- จะต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อไหร่ จ่ายที่ไหน?

- กรณีเขียนเช็คเดือนละ 1 ใบต่อเดือนจนครบตามค่าชดเชยที่ได้รับ ทำได้หรือไม่?

8. พนักงานที่ป่วยจากการทำงาน ป่วยบ่อย ป่วยนาน นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่ ?

9. เกษียณแล้วจ้างต่อ หรือ จ่ายเงินก่อนแล้วจ้างใหม่อะไรดีกว่ากัน ?

10. การแก้ไขข้อบังคับการทำงานใหม่ ทำอย่างไร? พนักงานจึงจะยินยอมให้แก้ไขได้

กฎหมายประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน  Update ถึงปี 2562

1. ทำความเข้าใจ ความแตกต่าง ระหว่างกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

2. สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 70 ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้าง ?

3. สรุปสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน  15 ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้าง ?

4. กรณีเจ็บป่วยหรือตายจากการทำงาน หรือ การเจ็บป่วยหรือตายส่วนตัว มีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่าง หยุดงานรักษาตัวให้หรือไม่

6. การเจ็บป่วยขณะทำงาน ที่กองทุนไม่จ่าย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่าย มีเรื่องอะไรบ้าง ดูกฎหมายตรงไหน ?

7. ประเด็นใดบ้าง ที่นายจ้าง กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน จะต้องรับผิดชอบ

8. ลูกจ้างมาขอว่าไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคม เพราะประกันตนเองตามมาตรา 39 อยู่แล้ว นายจ้างต้องหักส่งหรือไม่?

9. ทำงานวันเดียวแล้วลาออกต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือไม่ ?

10. ทำงานวันเดียวแล้วบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

11. โรคมะเร็งเบิกประกันสังคมได้หรือไม่ หากจ่ายเงินรักษาโรคเองแล้ว สามารถเบิกคืนได้หรือไม่และอัตราเท่าไหร่

12. ลูกจ้างต้องการได้รับการรักษาที่สูงกว่าประกันสังคมประกันสังคมจึงให้ทำสัญญาสละสิทธิประกันสังคม                     

     จะไปเบิกประกันสังคมอีกได้หรือไม่ ?

13. โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม รักษาโรคทางสมองไม่ได้และไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย

     ความเร่งรีบเพื่อรักษาชีวิตผู้ประกันตน ญาติจึงย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนั้น

     ประกันสังคมต้องจ่ายหรือไม่..??

14. ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าโรงพยาบาลใกล้ที่สุด จนอาการปลอดภัยแล้ว จึงย้ายไปผ่าตัด ที่โรงพยาบาล อื่นที่ไม่ใช่

     โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคมบอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิก็ผ่าตัดได้ การที่ ลูกจ้างไปที่อื่นเองเช่นนี้..

     ต้องจ่ายเอง ใช่หรือไม่ ?

15. สิทธิประโยชน์กรณีการตายส่วนตัว (ไม่เนื่องจากการทำงาน) กับ ตายเนื่องจากการทำงาน แบบไหนได้สิทธิประโยชน์   

     มากกว่ากัน ?

16. “ทายาท” ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตน คือใคร? และกรณีใดบ้าง

- “ทายาท” กรณีขอรับสิทธิประกันสังคมจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

- ตัวอย่าง : แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายนำเข้า-ส่งออก ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการ
กับกรมศุลกากรเจ้าหน้าทีประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากร 

คุณสิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแรงงาน                                      

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกสมาคม      4,000 บาท + VAT 280  บาท  จ่ายสุทธิ 4,280 บาท / คน

บุคคลทั่วไป         5,000 บาท + VAT 350  บาท  จ่ายสุทธิ 5,350 บาท / คน

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร คู่มือตัวอย่างเอกสารภาคปฎิบัติ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

         ««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคา

ค่าลงทะเบียน

21 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2563 สมาชิก 4,280
บุคคลทั่วไป 5,350

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.