การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
นื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1.ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
2.ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเครื่องจักร
3.ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร
4.ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่อง
5.ขออนุญาติขยายระยะเวลาเครื่องจักร
6.ขออนุญาติส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ
 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์       
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ E-Mail siriratu@ic.or.th)
รูปแบบการจัดสัมมนา
 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา
ระยะเวลาอบรม
อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%
อัตราสัมมนาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
 
 
ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
9,900 บาท
10,593 บาท
«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
     1.ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
     2.ขออนุญาตตัดบัญชีเครื่องจักร
     3.ขออนุญาตทำลายเครื่องจักร
     4.ขออนุญาตเช่าซื้อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร
     5.ขออนุญาตใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
     6.ขออนุญาตนำเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้
     7.ขออนุมัติยกเลิก (ตามประเภทงาน)
 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์       
 เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449  ต่อ 4512 หรือ E-Mail siriratu@ic.or.th)

 รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา
ระยะเวลาอบรม
อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%
อัตราสัมมนาราคารวม Vat 7%
 
 
ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
9,900 บาท
10,593 บาท
«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1.ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่อง
2.ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
3.ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเครื่องจักร
4.ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบปกติ/ขอคืนออากร/ขอถอนการใช้ธนาคารค้ำกระกัน/สั่งปล่อยนำกลับจากส่งซ่อม/คืนอากรจากส่งซ่อม
5.ขออนุญาติขยายระยะเวลาเครื่องจักร
6.ขออนุญาติส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ
ระยะเวลาบรรยาย (เต็มวัน) 6 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์)       
 เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ E-Mail siriratu@ic.or.th)
 
รูปแบบการจัดสัมมนา
 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
   
  อัตราค่าสัมมนา 
  ระยะเวลาอบรม
  อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%
  อัตราสัมมนาราคารวม Vat 7%
   
   
  เต็มวัน (6 ชั่วโมง)
  19,000 บาท
  20,330 บาท
  «อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
  ««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
  «««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   


ข้อปฏิบัติการจัดตั้งบัญชีวัตถุดิบ หลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ณ WEBINAR (สัมมนาออนไลน์)

หลักสูตร : ข้อปฏิบัติการจัดตั้งบัญชีวัตถุดิบ หลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ 
            (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar)

หัวข้อสัมมนา

 • การตั้งบัญชีรายการวัตถุดิบ จากบัตรเดิมมาบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • การโอนข้อมูลสูตรการผลิต จากบัตรเดิมมาบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก บัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • ข้อควรรู้
 • คำถามนี้ มีคำตอบ

เหมาะสำหรับ

       ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการสิทธิประโยชน์มาตรา 36 ด้วยระบบ RMTS กับสมาคม

 

วัน-เวลา-สถานที่

ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. 
          วันพุธที่ 15  มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น.

          ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน
          (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZoomWebinar)

 วิทยากรบรรยาย

          คุณนัยนา ชัยศิริ

หัวหน้าแผนกบริการส่วนภูมิภาค  
          จากสมาคสโมสรนักลงทุน

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

เจาะลึก!! การจัดการวัตถุดิบคงเหลืออย่างไรไม่ให้มีภาระภาษีคงค้าง (Balance) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ WEBINAR (สัมมนาออนไลน์)

หลักสูตร :

เจาะลึก!! การจัดการวัตถุดิบคงเหลืออย่างไรไม่ให้มีภาระภาษีคงค้าง (Balance)  
(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

 หัวข้อสัมมนา 

 1.        ความสัมพันธ์ในระบบ RMTS
 2.        ฐานข้อมูล (Data Base Online)
 3.        สั่งปล่อยวัตถุดิบ (Import Online)
 4.        ตัดบัญชีวัตถุดิบ (Export Online)
 5.        ข้อควรระวัง
 6.        คำถามนี้ - มีคำตอบ

วิธีการสัมมนา

    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

    ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก สำหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและผู้เข้าร่วมสัมมนาควรมีพื้นฐานระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

วัน-เวลา-สถานที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วิทยากร :

คุณสุกัญญา หรั่งทอง  

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   
Displaying 1-5 of 5 results.

Back to Top