ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.
ณ ห้องสุขุมวิท 1, 2 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง สุขุมวิท 1,2 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดการประชุมดังต่อไปนี้

13.00 – 14.00 น.    ลงทะเบียน

14.00 น.                เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

                            ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                            ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563        

                            ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนปี 2563

                            ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

                            ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                            ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

                            ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมวาระปี 2564 -2566

                            ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

16.00 น.                ปิดการประชุม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนดำเนินการเพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
2. วิธีปฏิบัติสำหรับฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการ
    - สรุปภาพรวมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
3. วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
4. วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ผู้ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 2,675 บาท / บุคคลทั่วไป 3,745 บาท
(อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วัน-เวลา-สถานที่
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 09.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

ข้อแนะนำ
หลักสูตร 1
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลักสูตร 2  “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

วิธีการสัมมนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาสำหรับการอบรม (Workshop)
1. Computer-Notebook รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (ไม่ Fix IP address)
2. Web browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)
3. Microsoft Excel version 2007 ขึ้นไป

หมายเหตุ
- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544  ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในเรื่องของสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการต่อองค์การ
การสัมมนาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริม ตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริม และการรายงานผลการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนายังจะได้ทราบความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ การขอใบอนุญาตทำงาน และการจัดทำบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
3. การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน
4. การขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ
5. การขอใบอนุญาตทำงานและการมีถิ่นที่อยู่ของคนต่างชาติ
6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
8. การนำเข้าและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
9. วิธีการขอเปิดดำเนินการ
10. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้และการจัดทำบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


e-Payment สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

 

หัวข้อการสัมมนา
1.ที่มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ e-Payment
1.1 สาระของแผนยุทธศาสตร์ e- Payment Master Plan (แผนยุทธศาสตร์พื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์)
1.2 สาระสำคัญของกฎหมายภาษี e-Payment และความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
1.3 เครื่องมือและวิธีรับ – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
3.e-Tax Invoice & e-Receipt
3.1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
3.2 การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
และอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ทั้งหมด
3.3 รูปแบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
3.4 ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรนิกส์
3.5 ระบบ e-Tax Invoice by Email และ ระบบ e-Tax Invoice ผ่าน Service Provider ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3.6 ปัญหาจากการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
4.e–Withholding Tax
4.1 ทางเลือกและวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
4.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax และวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
4.4 สิทธิประโยชน์จากการใช้ e-Withholding Tax
4.5 กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
5.e-Filing
5.1 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
6. การวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
7. การตัดสินใจใช้ระบบ e–Payment : e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของกิจการ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางบัญชี
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัญชี

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณมุกดาวดี เทียนทอง
ผู้เชี่ยวชาญ หลักการบัญชี บัญชีเพื่อการบริหาร บัญชีต้นทุน และงานด้านสารสนเทศทางการบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป การประยุกต์ใช้ IT กับงานด้านบัญชีการเงิน การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ


การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

หลักการและเหตุผล
         สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง เพื่อให้การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศสูงสุด ตามความในมาตรา 7 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
         ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดปัญหากรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือทำงานต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้
หัวข้อสัมมนา

วันแรก
1. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
2. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ภายใต้กฎหมายพิเศษตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การพิจารณาให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
3.1 กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3.2 กรณีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4. บทลงโทษของนายจ้างและคนต่างด้าว ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่สอง
1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข SMART VISA สำหรับคนต่างด้าว
4. การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร และประเภทของวีซ่า
5. การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
6. การยื่นคำร้องขอสงวนสิทธิการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry Permit) การเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวหรือกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
7. การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
8. การแจ้งพ้นหน้าที่
9. การยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์และเอกสารแบบฟอร์มอะไรบ้าง
10. การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมิอง (Immigrant Current Fees) ที่ใช้ในปัจจุบัน
11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ที่ 327/2557

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการที่มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ โรงงาน/บริษัทที่มีแรงงานคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณสุนทรี วิลาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

พ.ต.อ. หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมือง

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 25 results.

Back to Top