เน้นให้ชัด! การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตร :  เน้นให้ชัด! การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

หัวข้อการอบรม

จำลองข้อมูลการจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร การคำนวณกำลังการผลิตเครื่องจักรหลัก

 1.  โดยนำข้อมูลอินวอยซ์ หรือใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อจำลองข้อมูลผ่านระบบ eMT Online
   ผู้เข้าอบรมแจ้งส่งข้อมูลสำหรับแสดงตัวอย่างการทำบัญชีไว้ ณ ตอนลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางอีเมลเพื่อรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง
 2.  ถาม – ตอบ

หมายเหตุ : บริษัทผู้เข้าอบรมต้องส่งอินวอยซ์แสดงรายการเครื่องจักร หนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และบัตรส่งเสริมหน้าเงื่อนไขเฉพาะโครงการที่สแดงรายละเอียดกำลังการผลิต ให้สมาคมสำหรับจำลองข้อมูลผ่านระบบ eMT Online

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

วิทยากร  
คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์  
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสัมมนา 
อธิบายถาม-ตอบระหว่างผู้เรียนและวิทยากร พร้อมจำลองการทำบัญชีรายการเครื่องจักรและคำนวนกำลังการผลิต

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงาน สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และบุคคลทั่วไป

วัน-เวลา-สถานที่

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom )

อัตราสัมมนา
สมาชิกสมาคม 1,926 บาท / บุคคลทั่วไป 2,140 บาท
อัตราสัมมนาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่มีค่าเอกสาร และไม่มีค่าอาหาร) 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

         ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30, 36(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมฯนำวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกแล้ว ต้องมีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบจากการผลิตเกิดขึ้น

       ผู้ได้รับการส่งเสริมฯจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความหมายเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ เพื่อที่จะสามารถคำนวนได้ถูกต้องตามกำหนดเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามประกาศ สำนักงานฯที่ ป.4/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ ป.5/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1)

หัวข้อสัมมนา

 1. ภาพรวมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริม
 2. เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ ม.36(1) ตามประกาศสำนักงานที่ ป.2543
 3. เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ ม.30 ตามประกาศที่  ป.4/2543
 4. การส่งออก จำหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียวัตถุดิบ
 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการส่งออก จำหน่ายและตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ
 6. วิธีปฏิบัติการตรวจสอบส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ
ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากร ขาเข้า
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงสาธิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 1,605 บาท / บุคคลทั่วไป 1,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วัน-เวลา-สถานที่
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (ออนไลน์เวลา 08.45 น.)
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมมนาได้ที่
Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

ข้อแนะนำ
หลักสูตร 1
 “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หลักสูตร 2  “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

หมายเหตุ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544  ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนดำเนินการเพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
2. วิธีปฏิบัติสำหรับฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการ
    - สรุปภาพรวมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
3. วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
4. วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ผู้ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 1,605 บาท / บุคคลทั่วไป 1,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วัน-เวลา-สถานที่
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-17.00 น. (ออนไลน์เวลา 08.45 น.)
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมมนาได้ที่
Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก

วิธีการสัมมนา

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ผ่านระบบจำลอง http://servicetraining.ic.or.th
ผู้เข้าอบรมต้องอบรมเข้าใช้งาน zoom ด้วย Computer PC หรือ Notebook เท่านั้น
และมีใช้ Microsoft Excel version 2007 ขึ้นไปสำหรับการฝึกคีย์ข้อมูล

 

ข้อแนะนำ
หลักสูตร 1
 “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หลักสูตร 2  “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

หมายเหตุ
- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544  ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

ข้อมูลหลักสูตร :
   


ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออกตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หัวข้อการสัมมนา

 1. คำจำกัดความ คำว่า “ของต้องห้าม / ของต้องกำกัด” ตามกฎหมายศุลกากร  และ เครื่องมือเบื้องต้นในการตรวจสอบของที่ต้องขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก
 2. ราคาศุลกากร สำหรับการนำเข้า / การส่งออก
 3. การขอคืนอากรตามกฎหมายศุลกากรที่ว่า สามารถขอคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งความไว้ต่อศุลกากรก่อนนำออกจากอารักขาศุลกากร จะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร
 4. ของที่นำเข้า-ส่งออก มีภาระที่จะต้องมาชำระอากรกับกรมศุลกากรทุกกรณีหรือไม่  อายุความในการติดตามค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรตามกฎหมายใหม่ มีผลอย่างไรต่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก
 5. ความหมายของคำว่า  เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ
 6. การติดตามค่าภาษีอากรที่ขาดหายตามบทบัญญัติของกฎหมายศุลกากร พ.ศ.2560
 7. ประโยชน์ของของยกเว้นอากรตามภาค 4 เช่น การนำของออกไปผ่านกรรมวิธีการผลิต (Outward Processing)  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้หมุนเวียน 
 8. กระบวนการจัดการกับของที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อการบริโภคในประเทศ หรือ เพื่อการส่งออก จะมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร  
  และการใช้ประโยชน์จาก  ม.28  เทียบกับ การใช้ คลังสินค้าทัณฑ์บน / เขตปลอดอากร
 9. นำตัวอย่างข้อหารือด้าน ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการนำเข้าส่งออก ที่กรมสรรพากรเผยแพร่มาอธิบายในด้านที่เกี่ยวกับการศุลกากร 

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

            การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร

           ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกสมาคม             1,200   บาท + VAT 84  บาท    จ่ายสุทธิ  1,284  บาท/คน

บุคคลทั่วไป                  1,500   บาท + VAT 105  บาท  จ่ายสุทธิ  1,605  บาท/คน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 10 results.

Back to Top