มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 สถานที่จัดงานสัมมนาของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

ติดตามหลักสูตรสัมมนาได้ที่ fackbook LINE

 

หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 กุมภาพันธ์ 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,0701,284ลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 มกราคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน new(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926
ปิดลงทะเบียน
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ5,3506,420ลงทะเบียน
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (อยู่ระหว่างขออนุมัติ CPD)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
16 กุมภาพันธ์ 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน new(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน
23 กุมภาพันธ์ 2564วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ2,6753,745ลงทะเบียน
17 มีนาคม 2564รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ (อยู่ระหว่างขออนุมัติ CPD)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,7454,815ลงทะเบียน
24 มีนาคม 2564กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOI โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)5,3505,885ลงทะเบียน
30 มีนาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,6051,926ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ 2564สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
20 มีนาคม 2564การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D, e-Form D) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN WIDE Self - Certification) โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
21 มีนาคม 2564การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน - จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
27 - 28 มีนาคม 2564การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 5,3506,420ลงทะเบียน
22 เมษายน 2564กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
24 เมษายน 2564การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
27 เมษายน 2564การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 กุมภาพันธ์ 2564การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,7454,280ลงทะเบียน
23 มีนาคม 2564ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,7454,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 กุมภาพันธ์ 2564พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,4244,280ลงทะเบียน
21 เมษายน 2564ปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 มกราคม 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) new(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926
ปิดลงทะเบียน
17 กุมภาพันธ์ 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) new(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 กุมภาพันธ์ 2564Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,6015,671ลงทะเบียน
30 มีนาคม 2564หาคำตอบกับหลักสูตร !! กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน