"ด้วยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 สมาคมขอแจ้งให้ทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ" 

เพิ่มช่องทางติดตามหลักสูตรสัมมนาส่งตรงถึงคุณได้ที่ fackbook LINE

 

หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
13 กรกฎาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926
ปิดลงทะเบียน
14 กรกฎาคม 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926
ปิดลงทะเบียน
29 กรกฎาคม 2564สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,2841,605
ปิดลงทะเบียน
6 สิงหาคม 2564เน้นให้ชัด! การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,9262,140ลงทะเบียน
10 สิงหาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,0701,284ลงทะเบียน
16 สิงหาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน
17 สิงหาคม 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน
18 สิงหาคม 2564ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออกตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,2841,605ลงทะเบียน
20 สิงหาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers) ปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติม !ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,0701,284ลงทะเบียน
24 - 27 สิงหาคม 2564โปรแกรมสร้างผู้เชี่ยวชาญประสานงาน BOI มืออาชีพ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) รุ่น3 (รับวุฒิบัตร)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom4,0664,815ลงทะเบียน
31 สิงหาคม 2564ข้อควรรู้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) The first step for beginners

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน
9 กันยายน 2564Policy Update #1 : นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) Up Date!!ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,0701,284ลงทะเบียน
14 - 16 กันยายน 2564วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

(รับวุฒิบัตร) ***The Best Seller***

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom4,2804,815ลงทะเบียน