กิจกรรมสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
วันที่ :
7 ต.ค. 2565
หลักสูตร :
เน้นให้ชัด!! ข้อปฏิบัติการใช้สิทธิและประโยชน์สั่งปล่อยวัตถุดิบยกเว้นอากรขาเข้า ตามเงื่อนไขที่ สกท.กำหนด (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายใน 30 ก.ย. 65 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน*

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One)
วันที่ :
1 เม.ย. - 30 ธ.ค. 2565
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โปรดระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรม
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
10,593
วันที่ :
1 เม.ย. - 30 ธ.ค. 2565
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) สามารถเลือกระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรมภายหลังได้คะ
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
8,025
0
วันที่ :
1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online สามารถเลือกระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรมภายหลังได้คะ
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
9,523
0
วันที่ :
1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
16,050
0
วันที่ :
22 ก.ย. 2565
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online สามารถเลือกระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรมภายหลังได้คะ
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
30 ก.ย. 2565
หลักสูตร :
วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
11,663
0