"สมาคมกำหนดจัดสัมมนาทุกหลักสูตรดังเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบตามลำดับ"  

 เพิ่มช่องทางติดตามหลักสูตรสัมมนาส่งตรงถึงคุณได้ที่ fackbook LINE

 

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 - 13 พฤษภาคม 2564วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (รับวุฒิบัตร)โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ5,3506,420ลงทะเบียน
12 พฤษภาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เปลี่ยนแปลงวันที่จัดงาน

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
21 พฤษภาคม 2564การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,6051,926ลงทะเบียน
1 มิถุนายน 2564วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ2,6753,745ลงทะเบียน
8 - 9 มิถุนายน 2564ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (อยู่ระหว่างขออนุมัติ CPD)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
10 มิถุนายน 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
16 มิถุนายน 2564ภาษีอากรที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน ที่ HR และบัญชีควรทราบ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,8155,350ลงทะเบียน
22 มิถุนายน 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers) โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
7 กรกฎาคม 2564รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ (อยู่ระหว่างขออนุมัติ CPD)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,7454,815ลงทะเบียน
21 กรกฎาคม 2564กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOI อยู่ระหว่างการขอรับ CPDโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)5,3505,885ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 เมษายน 2564การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D, e-Form D) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN WIDE Self - Certification)

เลื่อนวันจัดไปมิถุนายน

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
26 - 27 เมษายน 2564การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)5,3506,420ลงทะเบียน
12 พฤษภาคม 2564การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
13 พฤษภาคม 2564การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน - จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
14 พฤษภาคม 2564การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
25 มิถุนายน 2564กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 เมษายน 2564การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,7454,280ลงทะเบียน
6 พฤษภาคม 2564ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,7454,280ลงทะเบียน
19 - 20 พฤษภาคม 2564ครบเครื่องการนำเข้าส่งออก การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรพร้อมทั้งพิธีการศุลกากร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)5,3506,420ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 พฤษภาคม 2564การจัดทำข้อมูลบัญชีต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน
16 มิถุนายน 2564e-Payment สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing (CPD อื่นๆ 6 ชม. CPA อื่นๆ 6 ชม.) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน
18 มิถุนายน 2564พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ (CPD อื่นๆ 6.30 ชม. CPA อื่นๆ 6.30 ชม.) โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,4244,280ลงทะเบียน
29 มิถุนายน 2564ปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
9 เมษายน 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
13 พฤษภาคม 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)

เปลี่ยนแปลงวันที่จัดงาน

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
11 มิถุนายน 2564วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 เมษายน 2564Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,6015,671ลงทะเบียน
11 พฤษภาคม 2564หาคำตอบกับหลักสูตร !! กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน
25 พฤษภาคม 2564การป้องกันและข้อพึงระวังในการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 4,8155,350ลงทะเบียน
22 - 23 มิถุนายน 2564ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างไรให้ถูกกฎหมาย โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)6,4207,490ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 เมษายน 2564รู้ให้ลึก...เข้าถึงงานตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS Online สมาคมสโมสรนักลงทุน8561,284
ปิดลงทะเบียน
กิจกรรมสมาชิก IC Member
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 เมษายน 2564รู้ให้ลึก...เข้าถึงงานตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS Online (Zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน