แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1 บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. สิทธิประโยชน์ภายใต้บีโอไอตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน 2552 มาตรา 24 25 และ 26

2. ประเภทของวีซ่า และวิธีการยื่นขอ

    2.1 วัตถุประสงค์ของวีซ่า

    2.2 การยื่นขอวีซ่า

3. หลักเกณฑ์ของการยื่นคำขอ

    3.1 เกณฑ์การยื่นขออนุมัติตำแหน่ง

    3.2 เกณฑ์การยื่นขอบรรจุต่างชาติและครอบครัว

    3.3 เกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาตำแหน่ง

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

17,500 บาท + Vat 7% (1,225 บาท) จ่ายสุทธิ 18,725 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

หลักเกณฑ์นำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free zone)

วันที่ 9 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

 1.       ความหมาย
 2.       การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร
 3.       การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
 4.       หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกในเขตปลอดอากร
 5.       สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
 6.       สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 7.       พิธีการศุลกากรอื่นเกี่ยวกับเขตปลอดอากร
 8.       การกำจัดหรือทำลายของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้
 9.       ถาม-ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับเขตปลอดอากร

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

16,000 บาท + Vat 7% (1,120 บาท) จ่ายสุทธิ 17,120 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

หลักเกณฑ์นำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free zone)

วันที่ 10 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

 1.       ความหมาย
 2.       การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร
 3.       การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
 4.       หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออกในเขตปลอดอากร
 5.       สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
 6.       สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 7.       พิธีการศุลกากรอื่นเกี่ยวกับเขตปลอดอากร
 8.       การกำจัดหรือทำลายของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้
 9.       ถาม-ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับเขตปลอดอากร

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

19,000 บาท + VAT 7% (1,330 บาท)  จ่ายสุทธิ 20,330  บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 11 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

 1.       สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดำเนินการ
 2.       การกำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการตามประกาศที่ ป.1/2548
 3.       วิธีปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดดำเนินการ และการกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน

ตามประกาศที่ ป. 1/2545

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

อัตราค่าสัมมนา 

14,500 บาท + Vat 7% (1,015 บาท) จ่ายสุทธิ 15,515 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

 

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Workshop) (รูปแบบ On site)

วันที่ 11 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมรูปแบบ On site และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

 1.  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดดำเนินการ และการกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน ตามประกาศที่ ป. 1/2545
 2.  Workshop ขั้นตอนการขอเปิดดำเนินการ

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและผ่านการอบรมพื้นฐานหลักสูตรนี้มาแล้ว

 

วิธีการสัมมนา

workshop และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต้องเตรียม Notebook สำหรับเข้ารับการอบรมด้วยทุกครั้ง

 

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. อบรมรูปแบบ On site เท่านั้น
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

 

อัตราค่าสัมมนา 

ติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพิ่มเติมที่ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 ,4614  คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

E-mail: icis@ic.or.th 

 

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

 

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   
Displaying 41-45 of 56 results.

Back to Top