ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:30 - 16:00 น.
ณ ZOOM WEBINAR

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 20  เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยมีกำหนดการประชุม ดังต่อไปนี้

 

12.30 –13.30 น.

ลงทะเบียน

  14.30 น.

เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนปี 2565                                                    และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทบทวนอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสมาคม

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจำปี 2566

 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

16.00 น.

ปิดการประชุม

 

สมาคมสโมสรนักลงทุน จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ฟรีทุกท่าน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZoomWebinar โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงก์ https://icis.ic.or.th หรือทางเว็บไซต์สมาคม https://ic.or.th 
ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 และสมาคมจะจัดส่งข้อมูลเข้าร่วมประชุมให้ท่านทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ แผนกฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2666 9449 ต่อ 4512

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

วันที่ 3 มกราคม - 29 ธันวาคม 2566
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1. ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร
2. ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
3. ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเครื่องจักร
4. ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบปกติ/ขอคืนอากร /ขอถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน/
    สั่งปล่อยนำกลับจากการส่งซ่อม/คืนอากรจากการส่งซ่อม
5. ขออนุญาตขยายระยะเวลาเครื่องจักร
6. ขออนุญาตส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ
7. บัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี (แบบบรรยาย)
8. ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร
 
ระยะเวลาบรรยาย (เต็มวัน) 6 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์)       
 เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 3 หรือ E-Mail icis@ic.or.th
 
รูปแบบการจัดสัมมนา
 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
   
  อัตราค่าสัมมนา 
  ระยะเวลาอบรม
  อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%
  อัตราสัมมนาราคารวม Vat 7%
   
   
  เต็มวัน (6 ชั่วโมง)
  19,000 บาท
  20,330 บาท
  «อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
  ««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
  «««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   


การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 3 มกราคม - 29 ธันวาคม 2566
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
นื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1.ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
2.ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเครื่องจักร
3.ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร
4.ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่อง
5.ขออนุญาติขยายระยะเวลาเครื่องจักร
6.ขออนุญาติส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ
 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์)       
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 3  หรือ E-Mail icis@ic.or.th
รูปแบบการจัดสัมมนา
 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา
ระยะเวลาอบรม
อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%
อัตราสัมมนาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
 
 
ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
9,900 บาท
10,593 บาท
«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (1 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.66

วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (2 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.67

วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   
Displaying 1-5 of 44 results.

Back to Top