ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. อำนาจในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

2. การตรวจสอบหลังปล่อย (Post Clearance Audit)

3. การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

4. การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

5. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

6. ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร

7. อำนาจในการเปรียบเทียบงดการฟ้องคดีตาม   กฎหมายศุลกากร

8. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

16,000 บาท + Vat 7% (1,120 บาท) จ่ายสุทธิ 17,120 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก

2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก

3. การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

4. การใช้สิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามมาตรา 12

5. การใช้สิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามข้อตกลง FTA

6. การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

7. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

8. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

16,000 บาท + Vat 7% (1,120 บาท) จ่ายสุทธิ 17,120 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน/1 บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. สิทธิประโยชน์ภายใต้บีโอไอตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน 2552 มาตรา 24 25 และ 26

2. ประเภทของวีซ่า และวิธีการยื่นขอ

    2.1 วัตถุประสงค์ของวีซ่า

    2.2 การยื่นขอวีซ่า

3. หลักเกณฑ์ของการยื่นคำขอ

    3.1 เกณฑ์การยื่นขออนุมัติตำแหน่ง

    3.2 เกณฑ์การยื่นขอบรรจุต่างชาติและครอบครัว

    3.3 เกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาตำแหน่ง

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

14,500 บาท + Vat 7% (1,015 บาท) จ่ายสุทธิ 15,515 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากร รูปแบบ(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. อำนาจในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

2. การตรวจสอบหลังปล่อย (Post Clearance Audit)

3. การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

4. การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

5. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

6. ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร

7. อำนาจในการเปรียบเทียบงดการฟ้องคดีตาม   กฎหมายศุลกากร

8. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

19,000 บาท + Vat 7% (1,330 บาท) จ่ายสุทธิ 20,330 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร

วันที่ 4 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาด้านศุลกากรรูปแบบ (In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก

2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก

3. การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

4. การใช้สิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามมาตรา 12

5. การใช้สิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามข้อตกลง FTA

6. การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

7. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

8. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. 

อัตราค่าสัมมนา 

19,000 บาท + Vat 7% (1,330 บาท) จ่ายสุทธิ 20,330 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail benjawank@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   
Displaying 36-40 of 56 results.

Back to Top