วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1. การจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
   1.1   ไฟล์สูตรอ้างอิง ใช้สำหรับขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และคำนวณปริมาณสต็อกสูงสุดแบ่งออกเป็น สูตรอ้างอิง(ปกติ) และสูตรอ้างอิง (Return)
   1.2   ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ ใช้ยื่นคู่กับสูตรอ้างอิงเพื่อขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และการยื่นแก้ไข และยกเลิกชื่อรองวัตถุดิบ
   1.3   ไฟล์กำหนดวันนำเข้าครั้งแรก/ (Group MaxImport)
2. ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
   2.1   สั่งปล่อยวัตถุดิบ
   2.2   สั่งปล่อยใช้ธนาคารค้ำประกัน
   2.3   สังปล่อยถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน
   2.4   สั่งปล่อยขอคืนอากร
   2.5   ยกเลิกสั่งปล่อยวัตถุดิบ ทุกประเภท
 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ โดยกรุณาติดต่อกลับคุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม)

เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

รูปแบบการจัดสัมมนา
  1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
  2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
  3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา

ระยะเวลาอบรม

อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%

อัตราสัมมนาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%

 

 

ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)

12,900 บาท

13,803 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)

1. การจัดทำสูตรการผลิต ผ่านระบบ IC Online

1.1   ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ / การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นสูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)

2. ขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ

3.  ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online

     3.1   ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบปกติ

     3.2   ตัดบัญชีวัตถุดิบ แบบโอน Vendor

     3.3   ตัดบัญชีแบบวัตถุดิบ ใบขนสินค้าขาออกคงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก

    3.4   ตัดบัญชีวัตถุดิบ เนื่องจากส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ

    3.5   ยกเลิกตัดบัญชีวัตถุดิบและยกเลิกเอกสารการโอนสิทธิ

 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

รูปแบบการจัดสัมมนา
  1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
  2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
  3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา

ระยะเวลาอบรม

อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%

อัตราสัมมนาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%

 

 

ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)

9,900 บาท

10,593 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)

1. การจัดทำสูตรการผลิต ผ่านระบบ IC Online

1.1   ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ / การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นสูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)

2. ขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ

3.  ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online

     3.1   ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบปกติ

     3.2   ตัดบัญชีวัตถุดิบ แบบโอน Vendor

     3.3   ตัดบัญชีแบบวัตถุดิบ ใบขนสินค้าขาออกคงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก

    3.4   ตัดบัญชีวัตถุดิบ เนื่องจากส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ

    3.5   ยกเลิกตัดบัญชีวัตถุดิบและยกเลิกเอกสารการโอนสิทธิ

 
ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้ )

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

รูปแบบการจัดสัมมนา
  1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
  2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
  3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน
 
อัตราค่าสัมมนา

ระยะเวลาอบรม

อัตราสัมมนาราคาก่อน Vat 7%

อัตราสัมมนาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%

 

 

ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)

12,900 บาท

13,803 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomและสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1. การจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต ผ่านระบบ IC Online
    1.1 ไฟล์สูตรอ้างอิง ใช้สำหรับขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และคำนวณปริมาณสต็อกสูงสุด
          แบ่งออกเป็น สูตรอ้างอิง(ปกติ) และสูตรอ้างอิง (Return)
    1.2 ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ ใช้ยื่นคู่กับสูตรอ้างอิงเพื่อขออนุมัติรายการวัตถุดิบ
          และการยื่นแก้ไข และยกเลิกชื่อรองวัตถุดิบ
    1.3 ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ / การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์
          แบ่งออกเป็น สูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)
    1.4 ไฟล์กำหนดวันนำเข้าครั้งแรก/ (Group MaxImport)
2. ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
    2.1 สั่งปล่อยวัตถุดิบ
    2.2 สั่งปล่อยใช้ธนาคารค้ำประกัน
    2.3 สังปล่อยถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน
   2.4 สั่งปล่อยขอคืนอากร
   2.5 ยกเลิกสั่งปล่อยวัตถุดิบ ทุกประเภท
3. ขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ
4. ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
   4.1 ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบปกติ
   4.2 ตัดบัญชีวัตถุดิบ แบบโอน Vendor
   4.3 ตัดบัญชีแบบวัตถุดิบ ใบขนสินค้าขาออกคงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก
   4.4 ตัดบัญชีวัตถุดิบ เนื่องจากส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
   4.5 ยกเลิกตัดบัญชีวัตถุดิบและยกเลิกเอกสารการโอนสิทธิ


ระยะเวลาบรรยาย (เต็มวัน) 6 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614

E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

อัตราค่าสัมมนา 

 

ระยะเวลาอบรม

อัตราสัมมนา

อัตราสัมมนา

ราคาก่อน Vat 7%

ราคารวม Vat 7%

เต็มวัน (6 ชั่วโมง)

19,000 บาท

20,330 บาทรูปแบบการจัดสัมมนา
   - ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
   - การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
   - สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   

วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน10ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomและสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)
1. การจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต ผ่านระบบ IC Online
    1.1 ไฟล์สูตรอ้างอิง ใช้สำหรับขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และคำนวณปริมาณสต็อกสูงสุด
          แบ่งออกเป็น สูตรอ้างอิง(ปกติ) และสูตรอ้างอิง (Return)
    1.2 ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ ใช้ยื่นคู่กับสูตรอ้างอิงเพื่อขออนุมัติรายการวัตถุดิบ
          และการยื่นแก้ไข และยกเลิกชื่อรองวัตถุดิบ
    1.3 ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ / การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์
          แบ่งออกเป็น สูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)
    1.4 ไฟล์กำหนดวันนำเข้าครั้งแรก/ (Group MaxImport)
2. ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
    2.1 สั่งปล่อยวัตถุดิบ
    2.2 สั่งปล่อยใช้ธนาคารค้ำประกัน
    2.3 สังปล่อยถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน
   2.4 สั่งปล่อยขอคืนอากร
   2.5 ยกเลิกสั่งปล่อยวัตถุดิบ ทุกประเภท
3. ขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ
4. ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online
   4.1 ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบปกติ
   4.2 ตัดบัญชีวัตถุดิบ แบบโอน Vendor
   4.3 ตัดบัญชีแบบวัตถุดิบ ใบขนสินค้าขาออกคงค้างเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งออก
   4.4 ตัดบัญชีวัตถุดิบ เนื่องจากส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
   4.5 ยกเลิกตัดบัญชีวัตถุดิบและยกเลิกเอกสารการโอนสิทธิ


ระยะเวลาบรรยาย (เต็มวัน) 6 ชม. (สามารถเลือกระบุวันจัดได้)

คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614

E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

อัตราค่าสัมมนา 

 

ระยะเวลาอบรม

อัตราสัมมนา

อัตราสัมมนา

ราคาก่อน Vat 7%

ราคารวม Vat 7%

เต็มวัน (6 ชั่วโมง)

22,000 บาท

23,540 บาทรูปแบบการจัดสัมมนา
   - ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
   - การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
   - สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   
Displaying 6-10 of 54 results.

Back to Top