คลินิก 108 คำถาม กับงานใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร และการใช้งานระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ZOOM WEBINAR

กิจกรรมเสวนา  : “คลินิก 108 คำถาม กับงานใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร และการใช้งานระบบ eMT Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

 รูปแบบกิจกรรม

     1. ผู้เข้าอบรมต้องส่งคำถาม หรือปัญหาล่วงหน้าในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
 2. วิทยากรตอบคำถามไขข้อข้องใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม
 3. วิทยากรแนะนำเทคนิคและข้อควรระวังในการป้องกันปัญหา
 4. ผู้เข้าอบรมเปิดไมค์ สอบถามปัญหาได้ตลอดการบรรยาย

เหมาะสำหรับ

       ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเข้าใช้บริการระบบ eMT กับสมาคมแล้วพบปัญหาจากการใช้สิทธิประโยชน์
   และการใช้งานระบบ eMT  [ผู้เข้าอบรมต้องส่งคำถามล่วงหน้าในวันที่สมัครลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม]

วัน-เวลา-สถานที่ 

เข้าระบบเวลา 8.30 น.(เช้า) เข้าระบบเวลา 13.00 .(บ่าย)
         วันที่ 4  กรกฎาคม 2567   เวลา 9.00 – 16.30 .
         ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วิทยากร
ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 .
         
คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์  ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
          คุณธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
          คุณวิสุชาดา โชตินอก นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ

ช่วง
เวลา 13.30 – 16.30 .      
           คุณพัชรี เกื้อประเสริฐกิจ  
           คุณวิภาดา เข็มพิลา
           คุณณัฐพล พันธ์อยู่
      ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน


       อัตราสัมมนา สมาชิก 1,027.20 บาท/ท่าน   ผู้ใช้บริการ 1,284 บาท/ท่าน   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ***รับจำนวนจำกัดเพียง  100  บริษัทเท่านั้น     

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   
Displaying 56-56 of 56 results.

Back to Top