การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและการใช้งานระบบ eMT Online (บรรยายทฤษฎี+Workshop) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ZOOM WEBINAR

ชื่อหลักสูตร : การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและการใช้งานระบบ eMT Online                                                     (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

หัวข้อการบรรยาย

วันที่  14 สิงหาคม 2567  (เข้าระบบ 8.30 .)

เวลา 09.00 – 12.00 . 

หัวข้อที่ 1    วิทยากร : คุณธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์  (นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ) 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1.   การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร

2.   คำจำกัดความ

3.   ระยะเวลาดำเนินการ

4.   เกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร

5.   การทำบัญชีเครื่องจักร

6.   เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ

7.   การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

8.   ถาม – ตอบ 

หัวข้อที่ 2    วิทยากร : คุณวิภาดา  เข็มพิลา (ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน)

เวลา 13.00 – 16.00 .

การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (eMT online) ** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook สำหรับ Workshop

1. ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร

2. ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

3. ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเครื่องจักร

วันที่  15 สิงหาคม 2567  (เข้าระบบ 8.30 .) 

หัวข้อที่ 2   วิทยากร :  คุณพัชรี เกื้อประเสริฐกิจ (ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน)

การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (eMT online) ต่อ** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook สำหรับ Workshop

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

         4.ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบปกติ/ขอคืนอากร /ขอถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน/ สั่งปล่อยนำกลับจากการส่งซ่อม/คืนอากรจากการส่งซ่อม  

         5. ขออนุญาตส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ

  เวลา 13.00 – 16.00 .

        6. ขออนุญาตขยายระยะเวลาเครื่องจักร  (แบบบรรยาย)

        7. การตัดบํญชีเครื่องจักร (แบบบรรยาย)

        8. ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร

เหมาะสำหรับ

        ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเข้าใช้บริการระบบ eMT จากการใช้สิทธิประโยชน์แล้ว  และผู้ที่จะเริ่มใช้งานเบื่องต้น 

วัน-เวลา-สถานที่ 

         วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2567 
         ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

อัตราสัมมนา 

สมาชิก  2,568  บาท/ท่าน    ผู้ใช้บริการ 3,210  บาท/ท่าน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 
        ***รับจำนวนจำกัดเพียง  50  บริษัทเท่านั้น    

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   


การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ ZOOM WEBINAR

ชื่อหลักสูตร :การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป

หัวข้อบรรยาย

1.       การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

2.       การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

3.       แบบแจ้งการประเมินอากร

4.       เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย

5.       การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

6.       การคืนอากรทั่วไป

7.       ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

 

วิธีการสัมมนา

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

เหมาะสำหรับ

       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากร ,ด้านการนำเข้า - ส่งออก และด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

 

วัน-เวลา-สถานที่

ลงทะเบียนเวลา 13.00 . 
         
วันที่ 21 สิงหาคม  2567    เวลา 13.30 – 16.30 .

          ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน
          (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar)

วิทยากรบรรยาย                                                                                      

          คุณวิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

 อัตราสัมมนา

          สมาชิกฟรีบริษัทละ 2 ท่าน

          ผู้ใช้บริการฟรีบริษัทละ 1 ท่าน

           บุคคลทั่วไป 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ ZOOM WEBINAR

ชื่อหลักสูตร :การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป

หัวข้อบรรยาย

1.       การวางประกันโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร

2.       การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

3.       แบบแจ้งการประเมินอากร

4.       เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย

5.       การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาการชำระอากร

6.       การคืนอากรทั่วไป

7.       ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

 

วิธีการสัมมนา

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

เหมาะสำหรับ

       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากร ,ด้านการนำเข้า - ส่งออก และด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

 

วัน-เวลา-สถานที่

ลงทะเบียนเวลา 13.00 . 
         
วันที่ 21 สิงหาคม  2567    เวลา 13.30 – 16.30 .

          ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน
          (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar)

วิทยากรบรรยาย                                                                                      

          คุณวิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

อัตราสัมมนา

          สมาชิกฟรีบริษัทละ 2 ท่าน

          ผู้ใช้บริการฟรีบริษัทละ 1 ท่าน

           บุคคลทั่วไป 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


คลินิก 108 คำถาม กับงานใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร และการใช้งานระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ZOOM WEBINAR

กิจกรรมเสวนา  : “คลินิก 108 คำถาม กับงานใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร และการใช้งานระบบ eMT Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

 รูปแบบกิจกรรม

     1. ผู้เข้าอบรมต้องส่งคำถาม หรือปัญหาล่วงหน้าในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
 2. วิทยากรตอบคำถามไขข้อข้องใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม
 3. วิทยากรแนะนำเทคนิคและข้อควรระวังในการป้องกันปัญหา
 4. ผู้เข้าอบรมเปิดไมค์ สอบถามปัญหาได้ตลอดการบรรยาย

เหมาะสำหรับ

       ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเข้าใช้บริการระบบ eMT กับสมาคมแล้วพบปัญหาจากการใช้สิทธิประโยชน์
   และการใช้งานระบบ eMT  [ผู้เข้าอบรมต้องส่งคำถามล่วงหน้าในวันที่สมัครลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม]

วัน-เวลา-สถานที่ 

เข้าระบบเวลา 8.30 น.(เช้า) เข้าระบบเวลา 13.00 .(บ่าย)
         วันที่ 28 สิงหาคม 2567   เวลา 9.00 – 16.30 . (เลื่อนจาก 4  กรกฎาคม 2567)
         ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วิทยากร
ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 .
         
คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์  ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
          คุณธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
          คุณวิสุชาดา โชตินอก นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ

ช่วง
เวลา 13.30 – 16.30 .      
           คุณพัชรี เกื้อประเสริฐกิจ  
           คุณวิภาดา เข็มพิลา
           คุณณัฐพล พันธ์อยู่
      ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน


       อัตราสัมมนา สมาชิก 1,027.20 บาท/ท่าน   ผู้ใช้บริการ 1,284 บาท/ท่าน   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ***รับจำนวนจำกัดเพียง  100  บริษัทเท่านั้น     

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การคืนอากรตามมาตรา 29 คลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ ZOOM WEBINAR

ชื่อหลักสูตร : “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การคืนอากรตามมาตรา 29 คลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร”

หัวข้อบรรยาย

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

2. การคืนอากรตามมาตรา 29

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน

4. เขตปลอดอากร

5. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

 

วิธีการสัมมนา

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

เหมาะสำหรับ

       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากร ,ด้านการนำเข้า - ส่งออก และด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

 

วัน-เวลา-สถานที่

ลงทะเบียนเวลา 13.00 . 
          วันที่ 2
9 สิงหาคม  2567    เวลา 13.30 – 16.30 .

          ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน
          (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar)

วิทยากรบรรยาย                                                                                      

          คุณวิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

 อัตราสัมมนา

          สมาชิกฟรีบริษัทละ 2 ท่าน

          ผู้ใช้บริการฟรีบริษัทละ 1 ท่าน

           บุคคลทั่วไป 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   
Displaying 51-55 of 56 results.

Back to Top