วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บรรยายทฤษฎี + Workshop) (รูปแบบ On site)

วันที่ 11 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมรูปแบบ On site และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

  1. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดำเนินการ
  2. การกำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการตามประกาศที่ ป.1/2548
  3. วิธีปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดดำเนินการ และการกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน ตามประกาศที่ ป. 1/2545
  4. Workshop ขั้นตอนการขอเปิดดำเนินการ

ระยะเวลาบรรยาย (เต็มวัน) 6 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและผ่านการอบรมพื้นฐานหลักสูตรนี้มาแล้ว

 

วิธีการสัมมนา

การบรรยายทฤษี และ workshop  และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต้องเตรียม Notebook สำหรับเข้ารับการอบรมด้วยทุกครั้ง

 

รูปแบบการจัดสัมมนา

  1. อบรมรูปแบบ On site เท่านั้น
  2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
  3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

 

อัตราค่าสัมมนา 

ติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพิ่มเติมที่ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 ,4614  คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

E-mail: icis@ic.or.th 

 

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

 

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การขอแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 11 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมรูปแบบ On site และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. การขอแก้ไขโครงการ
    • ห้วงเวลา หลักการ และความจำเป็น
    • ความแตกต่างระหว่าง
2. การขอแก้ไขโครงการชนิดต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกรอกเอกสาร
    • แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
    • แก้ไขกำลังการผลิต
    • แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
    • แก้ไขสภาพเครื่องจักร
    • แก้ไขทุนจดทะเบียน
    • แก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
    • เปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
    • กรณีอื่นๆ
    • ทดลองกรอกแบบเอกสารคำขอการไขโครงการ

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุวันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและผ่านการอบรมพื้นฐานหลักสูตรนี้มาแล้ว

 

วิธีการสัมมนา

บรรยายและยกตัวอย่างประกอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา

 

รูปแบบ/สถานที่จัดสัมมนา

  • จัดฝึกอบรมสัมมนา รูปแบบตัวต่อตัว One on One Training ไม่เกินบริษัทละ  5 คน/ครั้ง On Zoom หรือ On-Site

อัตราค่าสัมมนา 

ติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพิ่มเติมที่ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 ,4614  คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

E-mail: icis@ic.or.th 

 

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิด 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

 

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การขอแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 27 ธันวาคม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มของบริษัทท่าน สามารถจัดฝึกอบรมรูปแบบ Online และ On site และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. การขอแก้ไขโครงการ
    • ห้วงเวลา หลักการ และความจำเป็น
    • ความแตกต่างระหว่าง
2. การขอแก้ไขโครงการชนิดต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกรอกเอกสาร
    • แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
    • แก้ไขกำลังการผลิต
    • แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
    • แก้ไขสภาพเครื่องจักร
    • แก้ไขทุนจดทะเบียน
    • แก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
    • เปลี่ยนที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
    • กรณีอื่นๆ
    • ทดลองกรอกแบบเอกสารคำขอการไขโครงการ

 

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุวันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและผ่านการอบรมพื้นฐานหลักสูตรนี้มาแล้ว

 

วิธีการสัมมนา

บรรยายและยกตัวอย่างประกอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา

 

รูปแบบ/สถานที่จัดสัมมนา 

  • จัดฝึกอบรมและสัมมนา รูปแบบ In-house Training ไม่เกินบริษัทละ  10 - 40 คน/ครั้ง On Zoom หรือ On-Site

 

อัตราค่าสัมมนา 

ติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพิ่มเติมที่ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 ,4614  คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม

E-mail: icis@ic.or.th 

 

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัท
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

 

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

ค่าบริการให้คำปรึกษาแบบ One On One หลักสูตร บริการจัดฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวรวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 4 หลักสูตร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลหลักสูตร :


   


   


ระบบควบคุมทางศุลกากร ความผิดและหลักเกณฑ์การระงับคดี (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ ZOOM WEBINAR

ชื่อหลักสูตร : “ระบบควบคุมทางศุลกากร ความผิดและหลักเกณฑ์การระงับคดี”

หัวข้อบรรยาย

1. ระบบควบคุมทางศุลกากร (Customs Control)

2. การตรวจสอบหลังปล่อย (Post Clearance Audit)

4. ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร

5. หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องตามกฎหมายศุลกากร

6. ตัวอย่างคดีสำคัญที่น่าสนใจ

7. ถาม-ตอบ ปัญหาด้านศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

วิธีการสัมมนา

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

เหมาะสำหรับ

       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากร ,ด้านการนำเข้า - ส่งออก และด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน

 

วัน-เวลา-สถานที่

ลงทะเบียนเวลา 13.00 . 
          วันที่
17 กรกฎาคม  2567    เวลา 13.30 – 16.30 .

          ณ ห้องประชุม 3 สมาคมสโมสรนักลงทุน
          (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar)

วิทยากรบรรยาย                                                                                      

          คุณวิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

 อัตราสัมมนา

          สมาชิกฟรีบริษัทละ 2 ท่าน

          ผู้ใช้บริการฟรีบริษัทละ 1 ท่าน

           บุคคลทั่วไป 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   
Displaying 46-50 of 54 results.

Back to Top