วันที่

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

เกี่ยวกับ

หัวข้อสัมมนา

1. มาตราสำคัญ ๆ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่นักบัญชีควรศึกษาและทำความเข้าใจ
2. ประเด็นสำคัญในบัตรส่งเสริมที่นักบัญชีต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
4. วันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. การนับระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องนับอย่างไร
6. การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ BOIรวมทั้งกิจการที่มีทั้ง BOI และ NON-BOI
    6.1 วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชี
    6.2 ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี
    6.3 ลักษณะและส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี
7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ทรัพย์สินถาวร) สำหรับกิจการ BOIและ NON BOI
    7.1 การรับรู้รายการทรัพย์สินถาวร
    7.2 การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร
    7.3 การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
8. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการBOI และ NON BOI
    8.1 ประเภทสินค้าคงเหลือ
    8.2 การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
    8.3 การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    8.4 การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
    8.5 การตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเสื่อมคุณภาพ (Provision)
9. การคำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศกรมสรรพากร
    9.1 การคำนวณกำไรและขาดทุนต้องเป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
    9.2 รายได้ที่จะนำไปคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    9.3 กิจการมีทั้งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI)
    9.4 การนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับยกเว้นภาษีฯไปหักออกจากกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังยกเว้นภาษีฯ
    9.5 เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
10. ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับกฎหมายภาษีอากรของกิจการBOI
11. แนวทางในการเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายของ BOI และ NON BOI
12. ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
     • ภาษีซื้อขอคืนได้ / เครดิตภาษีขายได้
     • ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้
     • ภาษีซื้อห้ามขอคืน และห้ามรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
13. รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี
14. หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานก่อนการสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อBOI
15. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
16. กรณีศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
     • ปัญหาการแยกรายได้ ต้นทุนผลิต และต้นทุนขาย (กรณีมี Line การผลิตมากกว่า 1 โดยมีทั้ง BOI และ NON-BOI)
     • ปัญหาวัตถุดิบ / วัสดุที่ใช้ในการผลิตตามสิทธิ BOI ถูกนำบางส่วนมาผลิตเพื่อขายในประเทศ (FG มีทั้ง BOI และ NON-BOI ในตัวเอง)
     • ปัญหานำ FG มาขายในประเทศ ทั้งๆ ที่ต้องส่งออกตามเงื่อนไข (กรณีLine การผลิตทั้งหมด สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก)
     • ปัญหาปริมาณการผลิตเกินกว่ากำลังการผลิตที่ได้รับอนุมัติ 
     • ปัญหาส่วนสูญเสียเกินปกติ
     • ปัญหาการจัดทำรายงาน Stock ไม่ถูกต้อง
     • ปัญหาการปันส่วนค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ไม่ถูกต้อง
     • ปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบเกินทำให้เกิด Stock ติดลบ
     • ปัญหากิจการ NON-BOI ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ได้นำเข้าเครื่องจักรโดยใช้สิทธิ BOI ของลูกค้า
     • ปัญหาการจัดการเครื่องจักรหลังยกเลิกโครงการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
     • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม
17. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ 

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

วิทยากร

อาจาร์ย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,ผู้สอบบัญชีสหกรณ์,ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและตรวจสอบภายใน

 

 

          ««  หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัตินับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
                     ผู้ทำบัญชี(CPD) และผู้สอบบัญชี (CPA)

 

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมน

ค่าลงทะเบียน

12 กันยายน - 14 ตุลาคม 2563 สมาชิก 4,280
บุคคลทั่วไป 5,350

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.