วันที่

25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล
         กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO หรือ Rules of Origin) คือ กฎเกณฑ์ในการกำหนดแหล่งผลิตที่แท้จริงของสินค้าเพื่อการได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างถ่องแท้ก่อนการนำไปใช้ เพราะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก การเปลี่ยนแปลงทางการค้าในตลาดโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกรวมทั้งในด้านการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป การผลิตสินค้าต่างๆ ในปัจจุบันต้องผ่านกระบวนการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการที่จะระบุว่าสินค้านั้นๆ มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใด “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)” จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการกำหนดถิ่นกำเนิดของสินค้าประเภทนั้นๆ
         ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อการได้รับสิทธิทางการค้าระหว่างประเทศขององค์การค้าโลก (WTO) และสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อผู้ประกอบการจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจทั้งการนำเข้าและส่งออกให้มีความก้าวหน้า สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
2. ประเภทของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดถิ่นกำเนิดสินค้า
3. ความสำคัญของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ากับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยใช้บังคับในปัจจุบัน
4. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยใช้บังคับในปัจจุบัน เช่น อาเซียน อาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย เป็นต้น
5. การใช้เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อการนำเข้าและการส่งออก

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าลงทะเบียน

21 มกราคม - 24 มิถุนายน 2564 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

 

 
    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

Q
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี

A

สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี หมายถึง สิทธิ์ในการเข้าอบรมฟรีหลักสูตรต่างๆตามที่สมัครฯไว้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. โควต้าฟรีสมาชิก หมายถึง สิทธิ์อบรมสัมมนาฟรีหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะ 1 ท่านแรก)
2. โควต้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ หมายถึง บริษัทสมัครใช้บริการระบบ eMT/RMTS กับสมาคม (อบรมฟรีครั้งแรก) ตรวสอบสิทธิ์ที่นี่ click

Q
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของสมาคมสโมสรนักลงทุน

A

สมาคมสโมสรนักลงทุนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในสถานที่จัดงานสัมมนา
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานซึ่งสถานที่จัดงานต่างๆต้องได้รับอนุญาติให้ทำการและมีมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนด
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
icon facebook icfackbook icon line icLINE
Develop by IGENCO Co., Ltd.