วันที่

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 - 17:00 น.

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

เกี่ยวกับ

หัวข้อบรรรยาย

  •        UPDATE สิทธิประโยชน์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ปี 60 (บังคับใช้ 25 มกราคม 60)
  •        สิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับ BOI สัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างไร
  •        กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเสียภาษีเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด
  •        เจาะลึกสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นระหว่างกิจการ BOI กิจการ NON-BOI

-          วิธีการเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล (Dividend) กับประเด็นที่
มักผิดพลาด

-          ปัญหาการจ่ายเงินปันผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  •        การจัดการภาษีอากรตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร

-          “วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ BOI” เริ่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

-          ทำอย่างไรให้ รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูปได้รับการ
ยกเว้นภาษี

-          ดอกเบี้ยหรือรายได้อย่างอื่นที่เกิดจากการการประกอบกิจการ BOI  อะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี

-          สิ่งที่ต้องรู้ในการคำนวณรายได้ของกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-          สิทธิประโยชน์จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เก่า

-          การคำนวณรายได้จากเงินชดเชยภาษีอากร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-          คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะเกิดผลทางภาษีอากรอย่างไร

  •        ประเด็นที่ผู้ประกอบการ BOI ผิดพลาดหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข เพื่อป้องกันก่อนถูกสรรพากรตรวจสอบ

-          วิเคราะปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

-          ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทั้งในฐานะเป็น
ผู้จ่าย และเป็นผู้รับ

-          ผลของการใช้สิทธิวางประกันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า

-          การประมาณการเสียภาษีกลางปีและการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 และประมาณการขาดไปเกินร้อยละ 25

-          การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี BOI  และ NON- BOI ให้ถูกต้อง

-          การคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกิจการ BOI

-          กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI มีการเสียภาษีหลายอัตราจะคำนวณภาษีอย่างไร

  •        เปิดตำนานคำพิพากษาฎีกาล่าสุด เกี่ยวกับการคำนวณภาษี กรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ

-           วิเคราะห์คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่35/2540 และ คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่38/2552

-          ภายหลังคำพิพากษาของศาลฎีกา มีการแก้ไขปัญหาให้กับการผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้าง

-          การคำนวณภาษีสำหรับกิจการ BOI และกิจการ Non – BOI*

-          การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการ BOI และ Non- BOI การเฉลี่ยรายได้และรายจ่าย

-          ปัญหาการใช้ผลขาดทุนประจำปีจากกิจการ BOI ไปใช้ในคำนวณภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

-          การตีความการใช้ผลขาดทุนประจำปีของกิจการ BOI ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. BOI

-          กลยุทธในการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI กิจการ NON- BOI

-          ความแตกต่างในการใช้ผลขาดทุนกิจการที่ได้รับ BOI บัตรเดียวและหลายบัตร

-          การใช้ผลขาดทุนจากกิจการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI

-          ถาม - ตอบ ปัญหาประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI


 

 

ค่าลงทะเบียน

23 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2564 สมาชิก 5,350
บุคคลทั่วไป 5,885

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

 

 
    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

Q
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี

A

สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี หมายถึง สิทธิ์ในการเข้าอบรมฟรีหลักสูตรต่างๆตามที่สมัครฯไว้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. โควต้าฟรีสมาชิก หมายถึง สิทธิ์อบรมสัมมนาฟรีหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะ 1 ท่านแรก)
2. โควต้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ หมายถึง บริษัทสมัครใช้บริการระบบ eMT/RMTS กับสมาคม (อบรมฟรีครั้งแรก) ตรวสอบสิทธิ์ที่นี่ click

Q
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของสมาคมสโมสรนักลงทุน

A

สมาคมสโมสรนักลงทุนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในสถานที่จัดงานสัมมนา
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานซึ่งสถานที่จัดงานต่างๆต้องได้รับอนุญาติให้ทำการและมีมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนด
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
icon facebook icfackbook icon line icLINE
Develop by IGENCO Co., Ltd.