วันที่

28 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล                   
            การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง วิวัฒนาการของการจัดซื้อจัดหาก้าวหน้าไปมาก นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบสูงขึ้น นอกจากซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศให้สอดคล้องกับระดับสินค้าคงคลังตามความจำเป็นแล้ว ยังต้องจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศด้วย

            นักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลางจึงต้องมีความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศทั้งในด้านเทคนิค แง่มุมอื่นที่จำเป็น และเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น  กลยุทธ์งานจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม วิธีจัดการสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูงการวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง    

หัวข้อการสัมมนา
      วันแรก

      1. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s
      2. กระบวนการในการบริหารงานจัดซื้อ The Purchasing Cycle
      3. ประโยชน์และวิธีทำ Standardization
      4. วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
      5. เทคนิคการหาแหล่งขาย
      6. สูตรสำเร็จของการจะซื้อเมื่อไร และซื้อเท่าไร
      7. การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis
      8. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น
          8.1  ระบบเงินสดย่อย

          8.2  ระบบวิ่งซื้อ

          8.3  การประมูล

          8.4  การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง

          8.5  การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ

          8.6  ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ

          8.7  ระบบออนไลน์

      9. วิธีกำหนดเป้าหมายของงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง
     10.การเตรียมวางนโยบายจัดซื้อและเตรียมพร้อมเพื่อทำคู่มือจัดซื้อ
     11.การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)
     12.การสร้างกำไรโดยการส่งประโยชน์ของหน่วยงานจัดซื้อ
     13.สิ่งควรรู้สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศ
         13.1   Incoterms®2010

         13.2   การขนส่งทางทะเล

         13.3   การเลือกทำประกันภัย

         13.4   การประเมินราคาวิธี Transaction Value (GATT)

      14.กฎหมายเกี่ยวกับงานจัดซื้อ P/O, Fax and e-mail และรับโอนกรรมสิทธิ์
         14.1  หลักเกณฑ์การตรวจรับมอบ
         14.2  ข้อตกลงในการซื้อขาย
         14.3   การกำหนดบทปรับที่เหมาะสม
      15.จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
      16.วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ
 

วันที่สอง

      1.การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
      2.ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน
      3.ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ
      4.รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวทางป้องกัน
      5.วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และการพิจารณาระดับสต็อก
      6.ปัจจัยการพิจารณาเปลี่ยนแหล่งขาย (Switching cost & price variability) จากแหล่งเดิมไปแหล่งใหม่
      7.การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์
      8.แนวคิดและเหตุผลของการประเมินผู้ขายผนวกกับการทำ Supplier Inspection
      9.วิธีประเมินผู้ขายด้านเทคนิคการผลิตด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านเชิงพาณิชย์ และด้านสิ่งแวดล้อม
      10.ต้นทุนใช้ในการต่อรองราคา และต้นทุนใช้วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเพื่อพิจารณาซื้อ
      11.ตัวอย่างการคำนวณ Unit Price
      12.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีสำหรับนักจัดซื้อ Credit Note – Debit Note และประเภทของ “ต้นทุน” ที่จำเป็นใช้ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย
      13.การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning supply) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณขององค์กร
      14.การทำงบประมาณกับงานจัดซื้อจัดหา
      15.ขั้นตอนการวางแผนงานจัดซื้อจัดหา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละแผนก
      16.วิธีกำหนดความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าวัตถุดิบที่จะจัดซื้อจัดหา
      17.การจัดประเภทค่าใช้จ่ายกับการทำตารางจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ เพื่อสายการผลิตและสินค้าทุน
      18.การระบุเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นใน P/O (Purchase Order) เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติ
 

************ โปรดนำเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนาด้วย****************

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
        ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
        การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม


วิทยากร
        คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int'l Advanced Cert.Holder
        ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย


        คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
        อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 

อัตราค่าสัมมนา
       ผู้สนใจทั่วไป    7,800  บาท  +  VAT  546 บาท         จ่ายสุทธิ  8,346  บาท

 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

       **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 

ค่าลงทะเบียน

30 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก 8,346
บุคคลทั่วไป 8,346

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.