หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 พ.ย. 2560วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
18 - 19 พ.ย. 2560ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
25 พ.ย. 2560วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
25 พ.ย. 2560วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
26 พ.ย. 2560การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
16 ธ.ค. 2560วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
23 ธ.ค. 2560วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 พ.ย. 2560สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)”โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
25 พ.ย. 2560สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
18 ธ.ค. 2560การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยความผิดและการดำเนินศุลกากร (Post Review Post Audit Investigation Audit)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
15 ธ.ค. 2560การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตร การบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
19 ธ.ค. 2560เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 พ.ย. 2560ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่โรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว3,7454,815
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011, IC Online และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 พ.ย. 2560วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
17 ธ.ค. 2560วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
18 ธ.ค. 2560วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
24 ธ.ค. 2560วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 พ.ย. 2560ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
28 - 29 พ.ย. 2560กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,8155,885ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 พ.ย. 2560เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการจัดการความรู้ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา8561,284ลงทะเบียน
15 ธ.ค. 2560Brand and Communicationsโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 พ.ย. 2560วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
17 พ.ย. 2560เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 พ.ย. 2560เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
24 พ.ย. 2560บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผุ้บริหารโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
29 พ.ย. 2560ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
06 ธ.ค. 2560ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
08 ธ.ค. 2560วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
13 ธ.ค. 2560การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
13 ธ.ค. 2560หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
14 ธ.ค. 2560เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
16 ธ.ค. 2560ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
19 ธ.ค. 2560การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
21 ธ.ค. 2560หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน
22 ธ.ค. 2560การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กรโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173ลงทะเบียน