หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 ก.พ. 2561วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
17 ก.พ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
24 ก.พ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
10 มี.ค. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
16 - 18 มี.ค. 2561วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420ลงทะเบียน
24 มี.ค. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
25 มี.ค. 2561การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
31 มี.ค. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
31 มี.ค. 2561หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
21 เม.ย. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
21 เม.ย. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 ก.พ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
03 - 04 มี.ค. 2561การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,206ลงทะเบียน
10 มี.ค. 2561สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)”โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
24 มี.ค. 2561กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)”โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
25 มี.ค. 2561สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
31 มี.ค. 2561กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
21 เม.ย. 2561การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ00ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 ก.พ. 2561กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
14 มี.ค. 2561เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
22 มี.ค. 2561การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
27 มี.ค. 2561เจาะลึกการตีความ ISBP.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
03 เม.ย. 2561เจาะลึกการใช้หนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ (LETTER OF GUARANTEE STANDBY L/C) เพื่อการนำเข้า – ส่งออกโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 ก.พ. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
07 มี.ค. 2561ปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว2,9963,852ลงทะเบียน
17 - 18 มี.ค. 2561เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,420ลงทะเบียน
20 มี.ค. 2561ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
04 เม.ย. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 มี.ค. 2561เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
29 มี.ค. 2561การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวกโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,8155,136ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS-2011, IC Online และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 ก.พ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
26 ก.พ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
11 มี.ค. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
01 เม.ย. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
02 เม.ย. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
22 เม.ย. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
13 ก.พ. 2561ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
24 - 25 เม.ย. 2561กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,0295,885ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 มี.ค. 2561Industry 4.0: Technology Roadmapโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 ม.ค. 2561เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
12 ม.ค. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 ม.ค. 2561วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
24 ม.ค. 2561ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
29 - 30 ม.ค. 2561สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
06 ก.พ. 2561บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผุ้บริหารโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
07 ก.พ. 2561การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
14 ก.พ. 2561วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
14 ก.พ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
19 ก.พ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
20 ก.พ. 2561การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ4,1734,173
ปิดลงทะเบียน