หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
07 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
07 - 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
04 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
18 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้บริหาร (NEW)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
15 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,206
ปิดลงทะเบียน
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)”โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
18 สิงหาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
07 สิงหาคม พ.ศ. 2561ความเสี่ยงในการทำ L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection)” โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
16 สิงหาคม พ.ศ. 2561INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561เจาะลึกการตีความ ISBP.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,7122,033ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561การบริหารการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่งโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561การลดความสูญเสียและสูญเปล่าในกระบวนการทางธุรกิจโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2804,815ลงทะเบียน
09 สิงหาคม พ.ศ. 2561กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรในธุรกิจ 4.0 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2804,815ลงทะเบียน
15 สิงหาคม พ.ศ. 2561ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,0665,136ลงทะเบียน
24 สิงหาคม พ.ศ. 2561Brand and Communicationsโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2804,815ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
19 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
26 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
02 สิงหาคม พ.ศ. 2561กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,0295,885ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (กรุงเทพ)โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 00ลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (เชียงใหม่)โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่00ลงทะเบียน
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (ชลบุรี)โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี00ลงทะเบียน
24 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (นครราชสีมา)โรงแรม แคนทารี่ โคราช00ลงทะเบียน
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (สงขลา)โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่00ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 มิถุนายน พ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรโรงแรมบูเลอวาร์ด แบงค็อก กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2561การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
21 มิถุนายน พ.ศ. 2561การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
27 มิถุนายน พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน