หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 - 26 มกราคม 2563วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
25 มกราคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
01 - 02 กุมภาพันธ์ 2563ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
01 กุมภาพันธ์ 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
15 กุมภาพันธ์ 2563ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,6753,745ลงทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ 2563วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
07 มีนาคม 2563หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
13 - 15 มีนาคม 2563วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
21 มีนาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
22 มีนาคม 2563การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
28 มีนาคม 2563รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,815ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 มกราคม 2563กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
01 กุมภาพันธ์ 2563พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
06 กุมภาพันธ์ 2563สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
15 กุมภาพันธ์ 2563ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ 2563การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D, e-Form D) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ( SC1 และ SC2)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2104,280ลงทะเบียน
29 กุมภาพันธ์ 2563การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
07 มีนาคม 2563สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
14 - 15 มีนาคม 2563การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา5,3506,420ลงทะเบียน
21 มีนาคม 2563กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2104,280ลงทะเบียน
28 มีนาคม 2563การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน - จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 มกราคม 2563ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,280
ปิดลงทะเบียน
21 มกราคม 2563ความรู้การนำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,280
ปิดลงทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ 2563ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,280ลงทะเบียน
11 มีนาคม 2563การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 มกราคม 2563เทคนิคและการเตรียมความพร้อมทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
21 กุมภาพันธ์ 2563เจาะลึกกระบวนการตรวจสอบภายในยุคใหม่ แบบครบวงจรโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
24 กุมภาพันธ์ 2563พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,4244,280ลงทะเบียน
28 กุมภาพันธ์ 2563เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
05 มีนาคม 2563ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice และ e-Receipt) ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
06 มีนาคม 2563ปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
12 มีนาคม 2563เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารรับ-จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชีโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
30 มีนาคม 2563ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 มีนาคม 2563ตีแผ่เทคนิคและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ยุค 4.0 โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 มกราคม 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
02 กุมภาพันธ์ 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 มกราคม 2563Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไรโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
05 กุมภาพันธ์ 2563กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมายโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
18 กุมภาพันธ์ 256330 Best Practices การบริหารธุรกิจขององค์กรระดับโลกโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
27 กุมภาพันธ์ 2563ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
19 มีนาคม 256320 กลยุทธ์การบริหารคนให้พร้อมรับมือ World Disruptionโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
24 มีนาคม 2563ป้องปราบ 87 พฤติกรรมทุจริตในองค์กรโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 มกราคม 2563เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
20 มกราคม 2563ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
21 มกราคม 2563นักจัดซื้อมือใหม่โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
22 มกราคม 2563วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
28 มกราคม 2563ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชลบุรี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 กุมภาพันธ์ 2563ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 2,9964,066ลงทะเบียน