หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
26 มกราคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 3,2103,745ลงทะเบียน
02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 2,6753,745ลงทะเบียน
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 มกราคม พ.ศ. 2562กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 3,2104,280ลงทะเบียน
31 มกราคม พ.ศ. 2562สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 2,9963,852ลงทะเบียน
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D, e-Form D) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ( SC1 และ SC2)โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 3,2104,280ลงทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 มกราคม พ.ศ. 2562ความรู้การนำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
29 มกราคม พ.ศ. 2562เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ 3,2104,280ลงทะเบียน
07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ 3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,4244,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 มกราคม พ.ศ. 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)สมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 มกราคม พ.ศ. 2562การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
11 มกราคม พ.ศ. 2562เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
18 มกราคม พ.ศ. 2562เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
22 มกราคม พ.ศ. 2562วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 มกราคม พ.ศ. 2562ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562นักจัดซื้อมือใหม่โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน