หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
22 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เจาะลึกการตีความ ISBP No.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,4244,280ลงทะเบียน
19 ธันวาคม พ.ศ. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
14 ธันวาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
16 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
23 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
07 ธันวาคม พ.ศ. 2561Customer Journeyโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 - 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
06 ธันวาคม พ.ศ. 2561ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
07 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
19 ธันวาคม พ.ศ. 2561การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
20 ธันวาคม พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน