หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,420ลงทะเบียน
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,350ลงทะเบียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
22 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,3506,206ลงทะเบียน
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การตีความกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อการค้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES 1998 (ISP 98))โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เจาะลึกการตีความ ISBP No.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,4244,280ลงทะเบียน
19 ธันวาคม พ.ศ. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 กันยายน พ.ศ. 2561เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้าโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561THE END OF HUMAN ERROR โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,815ลงทะเบียน
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การสร้างวัฒนธรรม Kaizen DNAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,7454,280ลงทะเบียน
14 ธันวาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
16 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
23 ธันวาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,0295,885ลงทะเบียน
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 กันยายน พ.ศ. 2561ความท้าทายของ HR ในโลกยุค 4.0โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2561สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
26 กันยายน พ.ศ. 2561เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
27 กันยายน พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
09 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
11 ตุลาคม พ.ศ. 2561การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
16 ตุลาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
24 ตุลาคม พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน