หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
01 สิงหาคม พ.ศ. 2562All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok6,4208,560ลงทะเบียน
03 สิงหาคม พ.ศ. 2562รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,818ลงทะเบียน
04 สิงหาคม พ.ศ. 2562การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
09 ตุลาคม พ.ศ. 2562กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOIโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3505,885ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,206ลงทะเบียน
03 สิงหาคม พ.ศ. 2562สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2562การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน – จีนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
24 สิงหาคม พ.ศ. 2562การเตรียมความพร้อมกับกฎหมายการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items : DUI)โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,815ลงทะเบียน
30 สิงหาคม พ.ศ. 2562สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ความเสี่ยงในการทำ L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection)” โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
01 สิงหาคม พ.ศ. 2562การจัดทำและตรวจเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ เงื่อนไข L/C ตามกติกา UCP 600โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
06 สิงหาคม พ.ศ. 2562INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,9963,852ลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2562เจาะลึกการตีความ ISBP No.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,7122,033ลงทะเบียน
18 กันยายน พ.ศ. 2562เทคนิคและการเตรียมความพร้อมทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,815ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
18 สิงหาคม พ.ศ. 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
27 สิงหาคม พ.ศ. 2562กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)3,2104,280ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เคล็ด(ไม่)ลับการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักรกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346ลงทะเบียน
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชลบุรี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 มิถุนายน พ.ศ. 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) จังหวัดชลบุรีโรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
03 สิงหาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา3,5314,066ลงทะเบียน