หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 กันยายน 2562วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
28 กันยายน 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2103,745ลงทะเบียน
05 ตุลาคม 2562หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
09 ตุลาคม 2562กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOIโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3505,885ลงทะเบียน
19 ตุลาคม 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
19 ตุลาคม 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
25 ตุลาคม 2562All Executives Need to Know about BOI (English Version) Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok3,7455,885ลงทะเบียน
02 พฤศจิกายน 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
08 - 10 พฤศจิกายน 2562วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420ลงทะเบียน
16 พฤศจิกายน 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 กันยายน 2562การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
27 กันยายน 2562เทคนิควิธีปฏิบัติการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
28 กันยายน 2562กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
03 ตุลาคม 2562สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
05 ตุลาคม 2562การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน - จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 กันยายน 2562การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
09 ตุลาคม 2562กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
16 ตุลาคม 2562ความรู้การนำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 กันยายน 2562เทคนิคและการเตรียมความพร้อมทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
26 กันยายน 2562พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,4244,280ลงทะเบียน
09 ตุลาคม 2562เจาะลึกกระบวนการตรวจสอบภายในยุคใหม่ แบบครบวงจรโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
17 ตุลาคม 2562เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
24 ตุลาคม 2562กระบวนการ การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment System) สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
20 พฤศจิกายน 2562ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
26 พฤศจิกายน 2562พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,4244,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 กันยายน 2562เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้าโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
10 ตุลาคม 2562เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
16 ตุลาคม 2562เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 ตุลาคม 2562กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,7454,815ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 ตุลาคม 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
03 พฤศจิกายน 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 ตุลาคม 2562ข้อบังคับการทำงานและระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 กันยายน 2562การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ.2562โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ8561,284ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 กันยายน 2562ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
12 - 13 กันยายน 2562สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
18 กันยายน 2562การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
18 กันยายน 2562เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
19 กันยายน 2562การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กรโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
20 กันยายน 2562วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 กันยายน 2562เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
23 กันยายน 2562เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
25 กันยายน 2562หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
16 ตุลาคม 2562วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชลบุรี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
14 กันยายน 2562แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visas and Work Permit (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 4,8155,350
ปิดลงทะเบียน
02 พฤศจิกายน 2562วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา3,2104,280ลงทะเบียน
23 - 24 พฤศจิกายน 2562ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา4,8155,885ลงทะเบียน