มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 สถานที่จัดงานสัมมนาของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ติดตามหลักสูตรสัมมนาได้ที่  fackbook LINE

 

หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 - 17 มิถุนายน 2563วิธีการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,9262,354
ปิดลงทะเบียน
18 มิถุนายน 2563วิธีการจัดเตรียมข้อมูลการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,2841,605
ปิดลงทะเบียน
23 มิถุนายน 2563การขอรับบัตรส่งเสริม สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom8561,284
ปิดลงทะเบียน
25 มิถุนายน 2563วิธีการจัดเตรียมข้อมูลการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,2841,605
ปิดลงทะเบียน
08 กรกฎาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom8561,284ลงทะเบียน
14 กรกฎาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom8561,284ลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 กรกฎาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
17 - 19 กรกฎาคม 2563วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา5,3506,420ลงทะเบียน
18 กรกฎาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
01 สิงหาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,6051,926ลงทะเบียน
08 สิงหาคม 2563วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
22 สิงหาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
29 สิงหาคม 2563ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 - 19 กรกฎาคม 2563การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 5,3506,420ลงทะเบียน
21 กรกฎาคม 2563สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
25 กรกฎาคม 2563กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
14 กรกฎาคม 2563ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,7454,280ลงทะเบียน
16 กรกฎาคม 2563ความรู้การนำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,7454,280ลงทะเบียน
31 กรกฎาคม 2563การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,7454,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 กรกฎาคม 2563พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,4244,280ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
12 กรกฎาคม 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
19 กรกฎาคม 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 กรกฎาคม 2563Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไรโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,6015,671ลงทะเบียน
กิจกรรมสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน(IC Member)
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
12 มิถุนายน 2563The New Normal ผู้นำยุคใหม่สู้วิกฤตออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
15 มิถุนายน 25638 Tools Facilitating for Meetingออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
17 มิถุนายน 2563Energize Your Mind for High Productivityออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
22 มิถุนายน 2563แนวคิดขจัดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนสำนักงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
24 มิถุนายน 2563Energize Your Talk for New Normalออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
30 มิถุนายน 2563The Power of Positive Feedbackออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
01 กรกฎาคม 2563Agile for Businessออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00
ปิดลงทะเบียน
10 กรกฎาคม 2563มนุษย์เงินเดือน ก็รวยได้ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน
14 กรกฎาคม 2563Creative Thinking for Productivity Improvementออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน
15 - 17 กรกฎาคม 2563การวิเคราะห์และการปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ วันพุธที่ 15 และวันศุกร์ 17 กรกฎาคม 63ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน
21 กรกฎาคม 2563Project Managementออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน
30 กรกฎาคม 2563Way of Decrease for Increase : แนวทางการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom00ลงทะเบียน