หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้บริหาร (NEW)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745
ปิดลงทะเบียน
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version)
経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok6,4208,560ลงทะเบียน
02 กันยายน พ.ศ. 2561การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
07 - 09 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420ลงทะเบียน
15 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
15 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
22 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
29 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
06 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
06 ตุลาคม พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 สิงหาคม พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
08 กันยายน พ.ศ. 2561การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
15 กันยายน พ.ศ. 2561การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) อาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
16 กันยายน พ.ศ. 2561การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน – จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
22 กันยายน พ.ศ. 2561กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
04 ตุลาคม พ.ศ. 2561สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
06 ตุลาคม พ.ศ. 2561สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 สิงหาคม พ.ศ. 2561INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561เจาะลึกการตีความ ISBP.745E (INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE)สำหรับการตรวจเอกสารส่งออกและนำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
11 กันยายน พ.ศ. 2561การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
27 กันยายน พ.ศ. 2561เจาะลึกการใช้หนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ (LETTER OF GUARANTEE STANDBY L/C) เพื่อการนำเข้า – ส่งออกโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
18 ตุลาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010) โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,7124,280
ปิดลงทะเบียน
19 กันยายน พ.ศ. 2561ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
26 กันยายน พ.ศ. 2561ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,4244,280ลงทะเบียน
29 กันยายน พ.ศ. 2561ภาษีที่ผู้ประกอบการควรรู้โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
11 ตุลาคม พ.ศ. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 กันยายน พ.ศ. 2561เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้าโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561THE END OF HUMAN ERROR โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
19 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675
ปิดลงทะเบียน
26 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
23 กันยายน พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
07 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
08 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
28 ตุลาคม พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
02 สิงหาคม พ.ศ. 2561กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561กฏหมายการค้าระหว่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ5,0295,885ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 สิงหาคม - 07 กันยายน พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (กรุงเทพ)00ลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (เชียงใหม่)โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่00
ปิดลงทะเบียน
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (ชลบุรี)โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี00
ปิดลงทะเบียน
24 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (นครราชสีมา)โรงแรม แคนทารี่ โคราช00
ปิดลงทะเบียน
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (สงขลา)โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่00ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 สิงหาคม พ.ศ. 2561วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
15 สิงหาคม พ.ศ. 2561การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
17 สิงหาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน