มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 สถานที่จัดงานสัมมนาของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ติดตามหลักสูตรสัมมนาได้ที่  fackbook LINE 

สมาคมสโมสรนักลงทุนขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน BOI
และการใช้งานระบบ eMT & RMTSฯ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการและหลักสูตร 

หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
18 - 20 กันยายน 2563วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
03 ตุลาคม 2563วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
03 ตุลาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
17 ตุลาคม 2563หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
17 ตุลาคม 2563ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
21 ตุลาคม 2563กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOIโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)5,3505,885ลงทะเบียน
27 ตุลาคม 2563Practical Knowledge for Promoted Investors.โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,8155,885ลงทะเบียน
31 ตุลาคม 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
07 พฤศจิกายน 2563รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,7454,815ลงทะเบียน
13 - 15 พฤศจิกายน 2563วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
21 - 22 พฤศจิกายน 2563ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350ลงทะเบียน
28 พฤศจิกายน 2563วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,6051,926ลงทะเบียน
29 พฤศจิกายน 2563การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,6051,926ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 สิงหาคม 2563การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน - จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
29 สิงหาคม 2563สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
12 กันยายน 2563การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D, e-Form D) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ( SC1 และ SC2)โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
19 กันยายน 2563การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
26 กันยายน 2563กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280ลงทะเบียน
08 ตุลาคม 2563สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
17 ตุลาคม 2563จัดเต็มประเด็นสำคัญ!! การใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้า–ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 กันยายน 2563ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,7454,280
ปิดลงทะเบียน
07 ตุลาคม 2563ความรู้การนำเข้าและส่งออกทั้งระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,7454,280ลงทะเบียน
27 ตุลาคม 2563การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,7454,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 สิงหาคม 2563เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารรับ-จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชีโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
21 กันยายน 2563ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
22 กันยายน 2563Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt,e-Withholding Tax และ e-Filing โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
28 กันยายน 2563การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา1,7122,033ลงทะเบียน
15 ตุลาคม 2563เทคนิคและการเตรียมความพร้อมทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOIโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน
29 ตุลาคม 2563พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,4244,280ลงทะเบียน
29 ตุลาคม 2563ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 กันยายน 2563เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,7454,280
ปิดลงทะเบียน
20 ตุลาคม 2563เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 ตุลาคม 2563การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective cost reduction)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,3875,350ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
04 ตุลาคม 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
01 พฤศจิกายน 2563วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 สิงหาคม 2563ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
26 สิงหาคม 2563Update พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไรโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา4,6015,671
ปิดลงทะเบียน
08 กันยายน 2563กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมายโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)4,2805,350
ปิดลงทะเบียน
08 ตุลาคม 2563รู้ทัน!! ประเด็นสำคัญกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการบริหารงานบุคคลในปี 2563โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)00ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 กันยายน 2563Less is Moreศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา8561,284ลงทะเบียน