สมาคมสโมสรนักลงทุน มีความกังวลใจและไม่สามารถไว้วางใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงขอยกเลิกการจัดสัมมนาในเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางสมาคมสโมสรนักลงทุนมีความกังวลใจและไม่สามารถไว้วางใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงขอยกเลิกการจัดสัมมนาในระหว่าง 16 มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมีจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น หลักสูตร
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : chatreel@ic.or.th ; kanjanac@ic.or.th ; wilasinees@ic.or.th ; siriratu@ic.or.th ; rinyaratt@ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


   


รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ

วันที่ 06 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักสูตร

รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ

หัวข้อสัมมนา

 1.       เทคนิคการอ่านบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อจัดวางระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.       เทคนิคการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด
 3.       เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี และแนวทางการเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย
        กรณีประกอบกิจการ BOI และกิจการ NON BOI
 4.       เทคนิคการคำนวณกำไร/ขาดทุน เพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน(ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.9/2559 เรื่อง แนวทางการคำนวณ            กำไรขาดทุนประจำปี สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน)
 5.       กระบวนการจัดทำบัญชีและการวางระบบบัญชีของกิจการ BOI
 6.       เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้งกิจการ BOI และNON BOI
 7.       แนวทางการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 8.       การปิดบัญชีแยกประเภททุกบัญชีและเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติ
 9.       การจัดทำงบทดลอง ก่อนปรับปรุง
 10.       การทำรายการปรับปรุงบัญชี และการออกงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี
 11.       เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 12.       เทคนิคการกรอกแบบ ภงด.50,51
 13.       การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 14.       กรณีศึกษาการเข้าตรวจสอบกิจการประเด็นที่ตรวจพบ และแนวทางการชี้แจง
 15.       ถาม-ตอบ ซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทนพอสมควร

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   

เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงิน เพื่อนำเสนอรายงานประจำปี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หัวข้อการสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงานประจำปี
   (Annual Report)

2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

3. การนำเสนอนโยบายและภาพรวมของอุตสาหกรรมในการดำเนินงานธุรกิจ

4. การสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจ

5. วิธีการนำเสนองบการเงินพร้อมการวิเคราะห์เบื้องต้น

    5.1 การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

    5.2 การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

6. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงิน

    6.1 แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง

    6.2 แผนภูมินํ้าตก (Waterfall Chart)

    6.3 แผนภูมิพีระมิด (Pyramid Chart)

    6.4 แผนภูมิเส้น (Line Chart)

    6.5 แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

   7.1 เทคนิคการวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น

   7.2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจธุรกิจ

   7.3 เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

   7.4 เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   7.5 เทคนิคการวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

   7.6 เทคนิคการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

8. แนวทางในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงิน

   8.1 เทคนิคการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   8.2 เทคนิคการวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน

   8.3 เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของกิจการ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางบัญชี 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัญชี

 

««  หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัตินับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
                     ผู้ทำบัญชี(CPD) และผู้สอบบัญชี (CPA)

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
     เนื่องด้วยกรมศุลกากรได้ใช้พิกัดศุลกากรในการจำแนกประเภทสินค้าเพื่อกำหนดอัตราภาษี พิกัดฯ ดังกล่าวถูกปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยทุก 5 ปี สำหรับการแก้ไขรอบล่าสุด (HS2017) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยกรมศุลกากรต้องปฏิบัติตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน ซึ่งต้องนำพิกัดศุลกากรอาเซียนฉบับปี 2017 มาใช้
     การสัมมนาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบพิกัดอัตราศุลกากรและการแก้ไขปรับปรุง ความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่างระบบพิกัดสากลขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน การส่งผลของการเข้าร่วม AEC กับการใช้พิกัดศุลกากรอาเซียน แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง ทางออกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน การค้นหาข้อมูลคำวินิจฉัยพิกัดฯ ขององค์การศุลกากรโลก การยื่นขอคำวินิจฉัยพิกัดฯ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดข้อขัดแย้งในการจำแนกประเภทพิกัดของสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและยังส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในตลาดการค้าโลก

หัวข้อการสัมมนา
1. พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017
2. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร และการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร
3. การนำพิกัดศุลกากรไปใช้ และการระงับข้อพิพาทด้านพิกัดศุลกากร ในเวทีระหว่างประเทศ
4. การแก้ไขปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า
5. กรณีศึกษา

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเข้าใจวิธีการรายงานผล การดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวข้อการสัมมนา
1. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล
2. ประกาศ ป.1/2549 “กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
3. ประกาศ ป.5/2544 “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์ ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีอนุญาต”

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 23 results.

Back to Top