เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้าง

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
          นักจัดซื้อทุกคนจำเป็นต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ การเรียกร้องค่าเสียหาย และการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขที่รัดกุม
          หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลงสัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์ อีเมล์ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ
 
หัวข้อการสัมมนา
 1.   อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
 2.   ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย
 3.   ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
 4.   การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 5.   การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
 6.   การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม
 7.   การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา
 8.   การตีความข้อสัญญา
 9.   แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง
 10.   ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญาระยะยาว 3-5 ปี
 11.   ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรและมีผลทางกฎหมายอย่างไร
 12.   การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา
 13.   วิธีระงับข้อโต้แย้งข้อพิพาทหลายวิธี และการเลือกวิธีที่เหมาะสม
 14.   การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 15.   ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
          การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
         คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
         กรรมการบริหาร บจก. อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
อัตราค่าสัมมนา
        ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
        (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
        **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
         การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ   หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึ่งจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
หัวข้อการสัมมนา
 1.       แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
 2.       เจรจาอย่างไรให้จบอย่าง win - win
 3.       การหลีกเลี่ยง Deadlock
 4.       ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
 5.       การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
 6.       ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 7.       ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
 8.       เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ
 9.       การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
 10.       การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
 11.       เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
 12.       การทำSWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
         ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
         การบรรยาย  พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
         คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
         กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
อัตราค่าสัมมนา
        ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
        (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
         **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
         เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
ข้อมูลหลักสูตร :


   


การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านการนำเข้าและการส่งออกล้วนแต่ใช้เอกสารในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า ซึ่งเอกสารดังกล่าวอาจออกโดยผู้ส่งออกส่วนหนึ่งและบางส่วนต้องใช้เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ บริษัทรับขนส่งสินค้า บริษัทประกันภัย ฯลฯ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้มีความจำเป็นในการจัดทำหรือจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ อีกทั้งต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นและผู้ประกอบการด้านนี้ควรให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิงการค้าก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการชำระเงิน รวมทั้งมีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่ชำระเงินได้

 

หัวข้อการอบรม
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)
1.1 ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง
1.2 ข้อความที่ควรระวัง
1.3 ข้อบังคับทางการค้าฉบับปรับปรุง (INCOTERMS’2010)
2. EX-WORK, FREE ALONGSIDE SHIP, FREE CARRIER, FREE ON BOARD
3. COST& FREIGHT, CARRIAGE PAID TO..,COST,INSURANCE & FREIGHT
4. CARRIAGE INSURANCE PAID TO.., DELIVERED AT TERMINAL, DELIVERED AT PLACE, DELIVER DUTY PAID
5. เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)
6. เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)
7. เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)
8. การจัดทำเอกสารเพื่อขอเปิด Letter of Credit กับธนาคาร (วงจรเอกสารประเทศผู้ส่งออกไปประเทศผู้นำเข้าการทำ Shipping Guarantee, Trust Receipt)
9. การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit (ขั้นตอนการจัดทำ การตรวจ และการปฏิเสธ)
9.1 AT SIGHT
9.2 TERMS
10. การจัดทำ การจัดหา การนำไปใช้เอกสารเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION)
11. เอกสารเกี่ยวกับ OPEN ACCOUNT
12. เอกสารเกี่ยวกับ CASH IN ADVANCED เพื่อการชำระเงินล่วงหน้าหรือใช้ซื้อเงินสกุลต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก เจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

หลักการและเหตุผล                   
            การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง วิวัฒนาการของการจัดซื้อจัดหาก้าวหน้าไปมาก นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบสูงขึ้น นอกจากซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศให้สอดคล้องกับระดับสินค้าคงคลังตามความจำเป็นแล้ว ยังต้องจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศด้วย

            นักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลางจึงต้องมีความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศทั้งในด้านเทคนิค แง่มุมอื่นที่จำเป็น และเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น  กลยุทธ์งานจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม วิธีจัดการสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูงการวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง    

หัวข้อการสัมมนา
      วันแรก

      1. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s
      2. กระบวนการในการบริหารงานจัดซื้อ The Purchasing Cycle
      3. ประโยชน์และวิธีทำ Standardization
      4. วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
      5. เทคนิคการหาแหล่งขาย
      6. สูตรสำเร็จของการจะซื้อเมื่อไร และซื้อเท่าไร
      7. การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis
      8. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น
          8.1  ระบบเงินสดย่อย

          8.2  ระบบวิ่งซื้อ

          8.3  การประมูล

          8.4  การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง

          8.5  การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ

          8.6  ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ

          8.7  ระบบออนไลน์

      9. วิธีกำหนดเป้าหมายของงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง
     10.การเตรียมวางนโยบายจัดซื้อและเตรียมพร้อมเพื่อทำคู่มือจัดซื้อ
     11.การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)
     12.การสร้างกำไรโดยการส่งประโยชน์ของหน่วยงานจัดซื้อ
     13.สิ่งควรรู้สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศ
         13.1   Incoterms®2010

         13.2   การขนส่งทางทะเล

         13.3   การเลือกทำประกันภัย

         13.4   การประเมินราคาวิธี Transaction Value (GATT)

      14.กฎหมายเกี่ยวกับงานจัดซื้อ P/O, Fax and e-mail และรับโอนกรรมสิทธิ์
         14.1  หลักเกณฑ์การตรวจรับมอบ
         14.2  ข้อตกลงในการซื้อขาย
         14.3   การกำหนดบทปรับที่เหมาะสม
      15.จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
      16.วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ
 

วันที่สอง

      1.การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
      2.ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน
      3.ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ
      4.รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวทางป้องกัน
      5.วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และการพิจารณาระดับสต็อก
      6.ปัจจัยการพิจารณาเปลี่ยนแหล่งขาย (Switching cost & price variability) จากแหล่งเดิมไปแหล่งใหม่
      7.การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์
      8.แนวคิดและเหตุผลของการประเมินผู้ขายผนวกกับการทำ Supplier Inspection
      9.วิธีประเมินผู้ขายด้านเทคนิคการผลิตด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านเชิงพาณิชย์ และด้านสิ่งแวดล้อม
      10.ต้นทุนใช้ในการต่อรองราคา และต้นทุนใช้วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเพื่อพิจารณาซื้อ
      11.ตัวอย่างการคำนวณ Unit Price
      12.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีสำหรับนักจัดซื้อ Credit Note – Debit Note และประเภทของ “ต้นทุน” ที่จำเป็นใช้ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย
      13.การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning supply) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณขององค์กร
      14.การทำงบประมาณกับงานจัดซื้อจัดหา
      15.ขั้นตอนการวางแผนงานจัดซื้อจัดหา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละแผนก
      16.วิธีกำหนดความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าวัตถุดิบที่จะจัดซื้อจัดหา
      17.การจัดประเภทค่าใช้จ่ายกับการทำตารางจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ เพื่อสายการผลิตและสินค้าทุน
      18.การระบุเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นใน P/O (Purchase Order) เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติ
 

************ โปรดนำเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนาด้วย****************

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
        ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
        การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม


วิทยากร
        คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int'l Advanced Cert.Holder
        ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย


        คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
        อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา-สถานที่
        วันที่  29-30  มกราคม  2561

        เวลา 09.00-16.00 น.  (ลงทะเบียน 8.30 น.)
        โรงแรม จัสมิน  (ถนนสุขุมวิท ซอย 23)
 

อัตราค่าสัมมนา
       ผู้สนใจทั่วไป    7,800  บาท  +  VAT  546 บาท         จ่ายสุทธิ  8,346  บาท

 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

       **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)”

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
   ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกรวมทั้งในด้านการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนักจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนามากขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า การผลิตสินค้าต่างๆในปัจจุบันจึงต้องผ่านกระบวนการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการที่จะระบุว่าสินค้านั้นๆมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใด “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)” จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการกำหนดถิ่นกำเนิดของสินค้าประเภทนั้นๆ
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมุ่งเน้นถึงหลักการปฎิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการควรทราบ รวมถึงเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร วิธีปฎิบัติในการใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศขององค์การค้าโลก(WTO) และภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี AFTA, FTA และอื่นๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ เพื่อผู้ประกอบการนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจทั้งการนำเข้าและส่งออกให้มีความก้าวหน้า สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
2. ประเภทของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดถิ่นกำเนิดสินค้า
3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี(FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคีความตกลง ได้แก่ AFTA, ASEAN-China, JTEPA, TAFTA, TNZFTA และ Thai-India
4. ความสำคัญของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ากับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคีความตกลง
5. การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อการนำเข้าและการส่งออก
6. ระเบียบพิธีการศุลกากรเพื่อการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคีความตกลง
7. กรณีศึกษาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคีความตกลง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 25 results.

Back to Top