วันที่

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล

           เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศออกโดยธนาคาร หรือ STANDBY LETTER OF CREDIT (หรือหนังสือค้ำประกัน) นิยมใช้ค้ำประกันการชำระเงินต่อผู้รับประโยชน์ในธุรกิจส่งออก ธุรกิจนำเข้า การประมูลงาน และการค้ำประกันอื่นๆ เพิ่มความรวดเร็วใน
การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าโดยผู้ขายสามารถส่งเอกสารการค้าโดยตรงไปให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใช้รับสินค้าที่ปลายทางได้รวดเร็ว และผู้ซื้อโอนเงินชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายในภายหลังโดยมีธนาคารค้ำประกัน
หากผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายสามารถเรียกร้องเงินจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ และในการประมูลงาน ผู้เข้าประมูลงานใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน แนบประกอบการยื่นซองประกวดราคา การทำสัญญาเข้าปฏิบัติงาน และการค้ำประกันอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถเสนอใช้เป็นหลักประกันต่อธนาคารในการขอกู้เงินจากธนาคารได้อีกด้วย
           สมาคมสโมรนักลงทุนจึงจัดหลักสูตร “การตีความกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES 1998 (ISP.98))” เพื่อผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ยึดถือปฏิบัติในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อขัดแย้งในการตีความส่งผลให้การประกอบการและดำเนินธุรกิจของ
ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ
1.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันประเภทหลักต่างๆ
     1.1.1 FINANCIAL STANDBY LETTER OF CREDIT
     1.1.2 COMMERCIAL STANDBY LETTER OF CREDIT
     1.1.3 COUNTER STANDBY LETTER OF CREDIT GUARANTEE
1.2 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันชนิดย่อยต่างๆ
     1.2.1 BID STANDBY L/C : ค้ำประกันการประกวดราคา
     1.2.2 PERFORMANCE STANDBY L/C : ค้ำประกันการทำสัญญาตามที่ชนะประกวดราคา
     1.2.3 ADVANCE PAYMENT STANDBY L/C : ค้ำประกันการขอเบิกเงินล่วงหน้า
     1.2.4 RETENTION STANDBY L/C: ค้ำประกันผลงาน
2. การศึกษาและตีความเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 1998 กฎข้อบังคับ
2.1 กฎข้อที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
2.2 กฎข้อที่ 2 ภาระผูกพัน (Obligation)
2.3 กฎข้อที่ 3 การยื่นเอกสาร (Presentation)
2.4 กฎข้อที่ 4 การตรวจเอกสาร (Examination)
2.5 กฎข้อที่ 5 การแจ้ง (Notice) การชี้แจง (Preclusion) และการจัดการกับเอกสาร (Disposition of Document)
2.6 กฎข้อที่ 6 การโอน (Transfer) การโอนสิทธิ์การรับเงิน (Assignment) และการโอนโดยผลปฏิบัติของกฎหมาย (Transfer by Operation of Law)
2.7 กฎข้อที่ 7 การยกเลิก (Cancellation)
2.8 กฎข้อที่ 8 ภาระผูกพันในการชดใช้เงินคืน (Reimbursement Obligations)
2.9 กฎข้อที่ 9 ระยะเวลา (Timing)
2.10 กฎข้อที่ 10 การร่วมธุรกรรม/การมีส่วนในธุรกรรม (Syndication / Participation)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายต่างประเทศ/ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ค่าลงทะเบียน

06 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.