วันที่

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล

           เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศออกโดยธนาคาร หรือ STANDBY LETTER OF CREDIT (หรือหนังสือค้ำประกัน) นิยมใช้ค้ำประกันการชำระเงินต่อผู้รับประโยชน์ในธุรกิจส่งออก ธุรกิจนำเข้า การประมูลงาน และการค้ำประกันอื่นๆ เพิ่มความรวดเร็วใน
การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าโดยผู้ขายสามารถส่งเอกสารการค้าโดยตรงไปให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใช้รับสินค้าที่ปลายทางได้รวดเร็ว และผู้ซื้อโอนเงินชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายในภายหลังโดยมีธนาคารค้ำประกัน
หากผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายสามารถเรียกร้องเงินจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ และในการประมูลงาน ผู้เข้าประมูลงานใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน แนบประกอบการยื่นซองประกวดราคา การทำสัญญาเข้าปฏิบัติงาน และการค้ำประกันอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถเสนอใช้เป็นหลักประกันต่อธนาคารในการขอกู้เงินจากธนาคารได้อีกด้วย
           สมาคมสโมรนักลงทุนจึงจัดหลักสูตร “การตีความกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES 1998 (ISP.98))” เพื่อผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ยึดถือปฏิบัติในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อขัดแย้งในการตีความส่งผลให้การประกอบการและดำเนินธุรกิจของ
ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันในการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ
1.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันประเภทหลักต่างๆ
     1.1.1 FINANCIAL STANDBY LETTER OF CREDIT
     1.1.2 COMMERCIAL STANDBY LETTER OF CREDIT
     1.1.3 COUNTER STANDBY LETTER OF CREDIT GUARANTEE
1.2 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันชนิดย่อยต่างๆ
     1.2.1 BID STANDBY L/C : ค้ำประกันการประกวดราคา
     1.2.2 PERFORMANCE STANDBY L/C : ค้ำประกันการทำสัญญาตามที่ชนะประกวดราคา
     1.2.3 ADVANCE PAYMENT STANDBY L/C : ค้ำประกันการขอเบิกเงินล่วงหน้า
     1.2.4 RETENTION STANDBY L/C: ค้ำประกันผลงาน
2. การศึกษาและตีความเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกันระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 1998 กฎข้อบังคับ
2.1 กฎข้อที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
2.2 กฎข้อที่ 2 ภาระผูกพัน (Obligation)
2.3 กฎข้อที่ 3 การยื่นเอกสาร (Presentation)
2.4 กฎข้อที่ 4 การตรวจเอกสาร (Examination)
2.5 กฎข้อที่ 5 การแจ้ง (Notice) การชี้แจง (Preclusion) และการจัดการกับเอกสาร (Disposition of Document)
2.6 กฎข้อที่ 6 การโอน (Transfer) การโอนสิทธิ์การรับเงิน (Assignment) และการโอนโดยผลปฏิบัติของกฎหมาย (Transfer by Operation of Law)
2.7 กฎข้อที่ 7 การยกเลิก (Cancellation)
2.8 กฎข้อที่ 8 ภาระผูกพันในการชดใช้เงินคืน (Reimbursement Obligations)
2.9 กฎข้อที่ 9 ระยะเวลา (Timing)
2.10 กฎข้อที่ 10 การร่วมธุรกรรม/การมีส่วนในธุรกรรม (Syndication / Participation)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายต่างประเทศ/ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ค่าลงทะเบียน

06 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคาร/Online Banking/mobile banking ที่อีเมลลงทะเบียนเข้าอบรม และระบุหมายเลขอ้างอิง (REF.NO1 - REF.NO2) ให้ครบถ้วน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงิน
1. ชำระผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคาร หรือ internet banking ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระที่สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการและสมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.