กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOI

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หัวข้อบรรรยาย

  •        UPDATE สิทธิประโยชน์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ปี 60 (บังคับใช้ 25 มกราคม 60)
  •        สิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับ BOI สัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างไร
  •        กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเสียภาษีเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด
  •        เจาะลึกสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นระหว่างกิจการ BOI กิจการ NON-BOI

-          วิธีการเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล (Dividend) กับประเด็นที่
มักผิดพลาด

-          ปัญหาการจ่ายเงินปันผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  •        การจัดการภาษีอากรตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร

-          “วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ BOI” เริ่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

-          ทำอย่างไรให้ รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูปได้รับการ
ยกเว้นภาษี

-          ดอกเบี้ยหรือรายได้อย่างอื่นที่เกิดจากการการประกอบกิจการ BOI  อะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี

-          สิ่งที่ต้องรู้ในการคำนวณรายได้ของกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-          สิทธิประโยชน์จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เก่า

-          การคำนวณรายได้จากเงินชดเชยภาษีอากร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-          คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะเกิดผลทางภาษีอากรอย่างไร

  •        ประเด็นที่ผู้ประกอบการ BOI ผิดพลาดหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข เพื่อป้องกันก่อนถูกสรรพากรตรวจสอบ

-          วิเคราะปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

-          ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทั้งในฐานะเป็น
ผู้จ่าย และเป็นผู้รับ

-          ผลของการใช้สิทธิวางประกันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า

-          การประมาณการเสียภาษีกลางปีและการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 และประมาณการขาดไปเกินร้อยละ 25

-          การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี BOI  และ NON- BOI ให้ถูกต้อง

-          การคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกิจการ BOI

-          กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI มีการเสียภาษีหลายอัตราจะคำนวณภาษีอย่างไร

  •        เปิดตำนานคำพิพากษาฎีกาล่าสุด เกี่ยวกับการคำนวณภาษี กรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ

-           วิเคราะห์คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่35/2540 และ คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่38/2552

-          ภายหลังคำพิพากษาของศาลฎีกา มีการแก้ไขปัญหาให้กับการผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้าง

-          การคำนวณภาษีสำหรับกิจการ BOI และกิจการ Non – BOI*

-          การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการ BOI และ Non- BOI การเฉลี่ยรายได้และรายจ่าย

-          ปัญหาการใช้ผลขาดทุนประจำปีจากกิจการ BOI ไปใช้ในคำนวณภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

-          การตีความการใช้ผลขาดทุนประจำปีของกิจการ BOI ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. BOI

-          กลยุทธในการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI กิจการ NON- BOI

-          ความแตกต่างในการใช้ผลขาดทุนกิจการที่ได้รับ BOI บัตรเดียวและหลายบัตร

-          การใช้ผลขาดทุนจากกิจการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI

-          ถาม - ตอบ ปัญหาประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI


 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 01 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 13:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30, 36(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นำวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกแล้ว ต้องมีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบจากการผลิตเกิดขึ้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความหมายเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ถูกต้องตามกำหนดเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามประกาศสำนักงานที่ ป.4/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 และ ป.5/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ ตามมาตรา 36 (1)

หัวข้อการสัมมนา
1. บทสรุปเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30
2. บทสรุปเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) (2)
3. วิธีการปฏิบัติสำหรับส่วนสูญเสียตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2543 และ ป.5/2543
4. การส่งออก จำหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ
5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการส่งออก จำหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
ในการขอเปิดดำเนินการนั้น เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดในบัตรส่งเสริมซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริม เพื่อผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา
1. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดำเนินการ
2. การกำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการตามประกาศที่ ป.1/2548
3. วิธีปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดดำเนินการและการกำหนดความหมายรายการเงินลงทุนตามประกาศที่ ป.1/2545

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หรือ “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนประเภทกิจการ IPO (International Procurement Office) และกิจการ ITC (International Trading Centers)

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งกิจการประเภทดังกล่าวมีแนวปฏิบัติและข้อควรระวังบางประการสำหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ที่แตกต่างไปจากกิจการประเภทอื่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมในประเภทกิจการ IPO และ ITC จึงต้องเข้าใจ ถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.6 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.7 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.8 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากรขาเข้า
1.9 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2.วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ กิจการ IPO และ ITC
2.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต
2.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลปรับยอดวัตถุดิบ
2.3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบและการยื่นเอกสาร
2.4 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบและการยื่นเอกสาร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการIPO และ ITC ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 31-34 of 34 results.

Back to Top