สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

วันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

หลักการและเหตุผล                   
            การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง วิวัฒนาการของการจัดซื้อจัดหาก้าวหน้าไปมาก นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบสูงขึ้น นอกจากซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศให้สอดคล้องกับระดับสินค้าคงคลังตามความจำเป็นแล้ว ยังต้องจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศด้วย

            นักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลางจึงต้องมีความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศทั้งในด้านเทคนิค แง่มุมอื่นที่จำเป็น และเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น  กลยุทธ์งานจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม วิธีจัดการสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูงการวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง    

หัวข้อการสัมมนา
      วันแรก

      1. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s
      2. กระบวนการในการบริหารงานจัดซื้อ The Purchasing Cycle
      3. ประโยชน์และวิธีทำ Standardization
      4. วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
      5. เทคนิคการหาแหล่งขาย
      6. สูตรสำเร็จของการจะซื้อเมื่อไร และซื้อเท่าไร
      7. การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis
      8. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น
          8.1  ระบบเงินสดย่อย

          8.2  ระบบวิ่งซื้อ

          8.3  การประมูล

          8.4  การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง

          8.5  การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ

          8.6  ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ

          8.7  ระบบออนไลน์

      9. วิธีกำหนดเป้าหมายของงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง
     10.การเตรียมวางนโยบายจัดซื้อและเตรียมพร้อมเพื่อทำคู่มือจัดซื้อ
     11.การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)
     12.การสร้างกำไรโดยการส่งประโยชน์ของหน่วยงานจัดซื้อ
     13.สิ่งควรรู้สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศ
         13.1   Incoterms®2010

         13.2   การขนส่งทางทะเล

         13.3   การเลือกทำประกันภัย

         13.4   การประเมินราคาวิธี Transaction Value (GATT)

      14.กฎหมายเกี่ยวกับงานจัดซื้อ P/O, Fax and e-mail และรับโอนกรรมสิทธิ์
         14.1  หลักเกณฑ์การตรวจรับมอบ
         14.2  ข้อตกลงในการซื้อขาย
         14.3   การกำหนดบทปรับที่เหมาะสม
      15.จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
      16.วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ
 

วันที่สอง

      1.การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
      2.ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน
      3.ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ
      4.รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวทางป้องกัน
      5.วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และการพิจารณาระดับสต็อก
      6.ปัจจัยการพิจารณาเปลี่ยนแหล่งขาย (Switching cost & price variability) จากแหล่งเดิมไปแหล่งใหม่
      7.การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์
      8.แนวคิดและเหตุผลของการประเมินผู้ขายผนวกกับการทำ Supplier Inspection
      9.วิธีประเมินผู้ขายด้านเทคนิคการผลิตด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านเชิงพาณิชย์ และด้านสิ่งแวดล้อม
      10.ต้นทุนใช้ในการต่อรองราคา และต้นทุนใช้วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเพื่อพิจารณาซื้อ
      11.ตัวอย่างการคำนวณ Unit Price
      12.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีสำหรับนักจัดซื้อ Credit Note – Debit Note และประเภทของ “ต้นทุน” ที่จำเป็นใช้ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย
      13.การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning supply) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณขององค์กร
      14.การทำงบประมาณกับงานจัดซื้อจัดหา
      15.ขั้นตอนการวางแผนงานจัดซื้อจัดหา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละแผนก
      16.วิธีกำหนดความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าวัตถุดิบที่จะจัดซื้อจัดหา
      17.การจัดประเภทค่าใช้จ่ายกับการทำตารางจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ เพื่อสายการผลิตและสินค้าทุน
      18.การระบุเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นใน P/O (Purchase Order) เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติ
 

************ โปรดนำเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนาด้วย****************

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
        ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
        การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม


วิทยากร
        คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int'l Advanced Cert.Holder
        ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย


        คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
        อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา-สถานที่
        วันที่  29-30  มกราคม  2561

        เวลา 09.00-16.00 น.  (ลงทะเบียน 8.30 น.)
        โรงแรม จัสมิน  (ถนนสุขุมวิท ซอย 23)
 

อัตราค่าสัมมนา
       ผู้สนใจทั่วไป    7,800  บาท  +  VAT  546 บาท         จ่ายสุทธิ  8,346  บาท

 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

       **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
      เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันทั้งกิจการในประเทศไทยและนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีลักษณะของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในเครือเป็นกลุ่มๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นตลอดเวลาส่งผลให้รายการทางบัญชีและการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะดังที่กล่าวมาจำนวนมากไม่ทราบวิธีการดำเนินการทางบัญชีและการเงิน รวมถึงการใช้หลักฐานและ เอกสารประกอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กำหนดไว้
      ปัจจุบัน กรมสรรพากรเริ่มให้ความสำคัญกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจการที่ดำเนินการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรายการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและมักเป็นปัญหาอยู่เสมอ เช่น การซื้อขายระหว่างกัน Management fee, Royalty fee, Marketing fee, Technical Service fee การจ่ายเงินปันผล และรายการอื่นๆ โดยแต่ละรายการมักมีปัญหาทั้งในเรื่องของเอกสารประกอบการกำหนดราคา คำอธิบายประกอบไม่ชัดเจน และการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในเอกสารหลักฐานรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการในหลายๆกิจการที่ทำธุรกรรมในลักษณะข้างต้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องของราคาโอน (Transfer Pricing)
      ในระยะเวลาอันใกล้กรมสรรพากรกำลังจะมีร่างพระราชบัญญัติ “มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)” เพื่อให้เป็นกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด
ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องทราบถึงความสำคัญของกฎหมาย เอกสาร หลักฐาน รวมถึงการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ความเสี่ยงหรือความเสียหายในการประกอบธุรกิจได้

หัวข้อการสัมมนา
1. ร่างพระราชบัญญัติ “ มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)”
2. การเตรียมความพร้อมของกิจการก่อนและหลังการประกาศใช้กฎหมาย (ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing)
3. ความสัมพันธ์ของ Transfer Pricing กับบทบัญญัติตามประมวลที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 65 ทวิ (4) มาตรา 71 ทวิ มาตรา 70 ตรี และ ป.113/2545)
4. ลักษณะและปัญหาในทางปฏิบัติของรายการที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing พร้อมแนวทางแก้ไข
5. ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ Transfer Pricing
6. การเลือกวิธีการคำนวณราคาตลาดที่ดีที่สุดตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร
7. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อพิสูจน์ราคาตลาด
8. วิธีพิสูจน์ราคาตลาดที่กรมสรรพากรยอมรับ
9. กรณีศึกษา กรณีที่สรรพากรมองว่าเป็นการ Transfer Pricing ระหว่างบริษัท
10. วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
11. ปัญหาการบันทึกบัญชีระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
12. คำพิพากษาฎีกา ข้อหารือภาษีอากร และคำวินิจฉัยกรมสรรพากร
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้บริหาร ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายการเงิน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้า มาจากงานจัดซื้อระดับล่าง วิทยากรในหลักสูตรนี้มีประสบการณ์โชกโชนในวงการจัดซื้อจะอธิบายขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดซื้อที่ผู้ปฏิบัติงาน มักจะ กระทำ ไปอย่างไม่สมบูรณ์และเข้าใจผิด และอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หัวข้อการสัมมนา
1. คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ
2. คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ
3. เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
    3.1 Purchasing
    3.2 Procurement
    3.3 Supplier
    3.4 Vendor
    3.5 Contractor
    3.6 Broker
    3.7 Outsourcing
4. เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
    4.1 ใบขอให้ซื้อ (PR - Purchase Requisition)
    4.2 ใบเสนอราคา (Quotation)
    4.3 ใบสั่งซื้อ (PO - Purchase Order)
    4.4 ใบส่งของ (Delivery Note)
    4.5 ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
5. เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. วิธียกเลิกใบสั่งซื้อ ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง
7. การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์
8. วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ
9. ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อ
10. ทำอย่างไรจึงจะทำงานจัดซื้อได้อย่างมืออาชีพ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

อัตราค่าสัมมนา
          ผู้สนใจทั่วไป 3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท
          (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
                 **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ความท้าทายของ HR ในโลกยุค 4.0

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้อง กินรี 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

“โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา” เป็นสัจธรรมที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธ โลกในศตวรรษที่ 21 ที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หรือ The Fourth Industrial Revolution อย่างเต็มตัว และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไม่เพียงทำให้การสื่อสารรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และช่วยลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วของกิจกรรมหรืองานต่างๆเท่านั้น หากแต่ยังทำให้การติดต่อสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ Someone, Somewhere และ Sometimes เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime กล่าวคือ สามารถสื่อสารตรงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง (Anyone) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (Anywhere) และปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา (Anytime) ด้วยเครื่องมือหรือ Device หนึ่ง ๆ ไม่ต่างจากการพบปะกันซึ่งหน้า ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกจริงและโลกเสมือนจริง และสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้   พร้อมกันตลอดเวลา

       ความก้าวหน้าทางดิจิทัลในโลกยุค 4.0 กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของ HR ให้กลายเป็น Digital HR Management อาทิ การบริหารจัดการข้อมูล Big Data จะถูกนำมาใช้อ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ HRM และ HRD ขององค์กร   มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการปรับปรุง Job Description ของพนักงาน เนื่องจากหุ่นยนต์และระบบ Automation (Artificial Intelligence: AI) จะถูกนำมาแทน Routine Job มากขึ้น รวมถึงการนำ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน Payroll เป็นต้น การผสมผสานเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับงาน HRD และ HRM จึงกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่ HR Manager ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หัวข้อการบรรยาย
1. ลักษณะของโลกใบเดิมที่ไม่เหมือนเดิม ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0
2. โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนเป็น Digital Organization ได้อย่างไร
3. กระแส Modern Digital Working ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานในองค์กรอย่างไร
4. จะทำให้พนักงานเป็น Digital Employee ได้อย่างไร
5. โฉมหน้าของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเปลี่ยนเป็น Digital HR Management System ได้อย่างไร

ค่าธรรมเนียมการอบรม

1หัวข้อ/ท่าน(ราคารวมVAT)

สมาชิกสมาคม ท่านแรก

ฟรี

สมาชิกท่านที่ 2 เป็นต้นไป

ท่านละ 856 บาท

บุคคลทั่วไป

ท่านละ 1,284 บาท

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
HR Manager, Senior HR Manager ,HR Professional ทุกระดับ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

วิทยากร
คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ภาษีที่ผู้ประกอบการควรรู้

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
               ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มักมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการจ่ายภาษีและผลตอบแทนจากการจ่ายภาษีนั้น อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจต้องจ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องคำนวณเงินได้และจ่ายภาษีเข้ารัฐ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงเรื่องระบบภาษีที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
              ดังนั้น สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

หัวข้อการสัมมนา
1. ความสำคัญของภาษีสำหรับองค์กร
2. ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กร
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   3.1 หลักของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   3.2 การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   4.1 หลักของภาษีเงินได้นิติบุคคล
   4.2 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
   4.3 ภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
   4.3 ข้อมูลการยื่นแบบภาษีครึ่งปี ภงด.51
   4.4 ข้อมูลการยื่นแบบภาษีสิ้นปี ภงด.50
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
   5.1 หลักของภาษีมูลค่าเพิ่ม
   5.2 ประเภทธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
   5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มควรยกเว้นอะไรบ้าง
   5.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0
   5.5 วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการนำส่ง
   5.6 วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   6.1 หลักของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   6.2 ประเภทและอัตราของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   6.3 วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 28 results.

Back to Top