เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารรับ-จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

 

หัวข้อสัมมนา
1. ลักษณะและประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
3. ประเด็นรายจ่ายที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอควรจัดการอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
3.1 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
3.2 ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
3.3 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินและไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
4. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ
5. ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการ และเงินบริจาค จะจัดการอย่างไรให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้
6. ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
• ภาษีซื้อขอคืนได้ / เครดิตภาษีขายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน และห้ามรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
7. รูปแบบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าคงเหลือ ที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
8. วิธีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี อย่างเคร่งครัด
9. ขั้นตอนและวิธีการทำลายเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้อง
10. เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีสูญหายจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นประเด็นกับสรรพากร
11. กรณีศึกษาประเด็นปัญหาเอกสารรับ – จ่ายเงิน ให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี
• จ่ายเงินพิเศษให้ พนง.ขับรถเพราะเป็นคนขยันให้ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทก็ไม่ปฏิเสธ
• จ่ายเงินไปโดยใช้บัตรเครดิตและนำสลิปมาเบิกพร้อมหลักฐานธนาคารตัดบัญชี โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน
• จ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้รับเงินและเช็คสั่งจ่ายก็ไม่ระบุชื่อผู้รับ
• จ่ายเงินสดให้ลูกค้าโดยบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย แต่ไม่มีรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีลายมือชื่อรับเงินจากลูกค้า
• บริษัทได้รับเงินค่านายหน้า และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่บริษัทไม่ได้บันทึกรับรู้รายได้
• พนักงานขายต่างจังหวัด นำเอกสารมาเคลียร์เงินทดรองจ่าย ทุกรายการมีใบเสร็จรับเงิน ยกเว้นค่าอาหารและค่าพาหนะไม่มีใบเสร็จรับเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดอยู่ในอัตราที่สมควร
• บริษัทรับจ้างถมที่ ซื้อดินจากนครปฐม แต่ผู้ขายไม่ออกบิลซื้อให้ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงิน ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทซื้อผัก ผลไม้ มาจากชาวไร่ ชาวสวน โดยไม่ได้รับใบเสร็จ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงินระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทเช่าสำนักงาน เมื่อจ่ายค่าเช่าผู้ให้เช่าไม่ออกใบเสร็จรับเงิน บริษัทได้ถ่ายสำเนาเช็คที่จ่ายค่าเช่า และให้ผู้เช่าเซ็นชื่อรับลงบนสำเนาเช็คนั้น ซึ่งต่อมาเช็คก็ผ่านการขึ้นเงินเรียบร้อย
• พนง. ทำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหาย ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและขอให้โรงพยาบาลออกใบรับรองให้ (บ.ออกค่ารักษาพยาบาลให้ พนง. ทุกคน)
12. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงและเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบได้เช่นกันเพราะของอาจจะไม่พอสำหรับใช้หรือจำหน่ายส่งผลให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเกิดความเสียหายจนถึงขั้นเสียโอกาสและเสียลูกค้า การที่ผู้รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อไม่รู้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสั่งซื้อของเข้ามาเพิ่มเติม และไม่รู้ถึงประมาณที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง รวมถึงไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้องกรณีผู้ขายเสนอส่วนลดหรือมอบของแถมให้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก ปัญหาจากการตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหาเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการบริหารงานจัดซื้อและควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดีที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยที่บริษัทไม่ต้องเพิ่มพนักงานแต่อย่างใด
 
หัวข้อการสัมมนา
 1.       วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก
 2.       วิธีการคำนวณค่าเสียหายกรณีเก็บสต็อกน้อยเกินไปส่งผลให้ของไม่พอใช้จนก่อให้เกิดความเสียหาย
 3.       แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก
 4.       แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ
 5.       กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก
5.1  กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ
5.2  กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม
5.3  กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม
5.4  กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด
 1.       วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีผู้ขายมีส่วนลดหรือของแถม
 2.       วิธีการแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุม ดูแล และจัดซื้อ เช่น
7.1 วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis)
7.2 วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED)
7.3 วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา (SDE)
7.4 วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF
 1.       วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC (Multi Unit SelectiveInventory Control) Three Dimensional Approach
 2.       วิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกที่เก็บไว้
9.1 สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร MOS (Month of supply)
9.2 ใช้เงินหมุนสต็อกได้กี่รอบ ITR (Inventory turnover rate)
9.3  ดัชนีการเก็บอะไหล่ ( Spare Part Index )
 1.   วิธีการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.   การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง
 3.   การกำหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ำซ้อน
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
          ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
          การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วิทยากร
          คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
          วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
 
อัตราค่าสัมมนา
          ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
          (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
         **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
ข้อมูลหลักสูตร :


   


การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน (Lean-Green & Profitable Through Supply Chain)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)


หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างใหม่และการแข่งขันในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพยายามลดช่วงเวลาที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการขนส่งรักษาระดับสินค้าคงคลังระดับความแม่นยำในการประมาณยอดขายและการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคมีความล่าช้าและเกิดความ เสียหายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโลจิสติกส์แบบลีนซึ่งให้มุมมองที่กว้างและลึกกว่าแนวคิดโลจิสติกส์แบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้าขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำด้วยรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆหรือการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริหารงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

หัวข้อสัมมนา
1. ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics และ Supply Chain Management
• ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
• ส่วนประกอบโลจิสติกส์
2. พื้นฐานและความหมายของลีน
• ประวัติศาสตร์และความหมายของลีน
• การผลิตแบบทั่วไปและการผลิตแบบลีน
• ห่วงโซ่อปุทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน
• ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการลีนโลจิสติกส์
3. การเพิ่มผลผลิตและการคิดแบบลีน - Productivity & Lean Thinking
• การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน (ที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า)
• ความสูญเสียและอุปสรรคของการลดความสูญเสีย
• หลักการและขั้นตอนลด Waste เชิงปฏิบัติ
4. 7 Wastes และ 8th Wastes
• ต้นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงและความสญูเสีย
• Case Study : High Value & Low Cost
5.Lean Manufacturing
• แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน - 5 Leans Principles
• สรปุบัญญัติ 10 ประการของลีน
6.Lean Enterprise ปัจจัยมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
• ความหมายของ Lean Enterprise
• แนวคิดขององค์กรลีน
• เสาหลักสำหรับองค์กรแห่งลีน
• เป้าหมายและผลลัพธ์ของ Lean Enterprise
7. เครื่องมือและเทคนิคของลีน - Lean Tools & Techniques
• JIT : Just-in-Time
• EOQ Model
• ROP Model
• Kanban System
• VMI
• Jidoka
• Kaizen : การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
• P-D-C-A Cycle
• Visual Control : การควบคุมด้วยสายตา
• Six Sigma
• Takt time :การกำหนดจังหวะการผลิต
• Poka-Yoke :การป้องกันความผิดพลาด
• TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
• เหตผุลที่ทำให้กระบวนการลีนล้มเหลว (Reasons Lean Fails)
8. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว - Green Supply Chain Management
• นิเวศน์อุตสาหกรรม– Industrial Ecology
• กิจกรรมของการจัดการห่วงโซ่อปุทานสีเขียว (GSCM)
• แนวทางหลัก 6 ส่วน
• แนวคิด– Maersk
• แนวคิด– Toyota
• แนวคิด– OEM Factory

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
       ผู้บริหาร พนักงานแผนก Logistics & Supply Chain และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิธีการสัมมนา
      การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถ

ข้อมูลหลักสูตร :


   

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
          งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชนซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงาน จัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยรวมขององค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งมั่น เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาของงานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมากเกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรเสีย โอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้จะเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงาน จัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตาม เป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร
หัวข้อการสัมมนา
 1.       ทำความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรกับเป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง
 2.       ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ในงานจัดซื้อจัดหา
 3.       การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับข้อตกลงในสัญญาซื้อ
 4.       ทำความเข้าใจหลักของสัญญาซื้อ 6 รูปแบบมาตรฐาน
 5.       วิธีแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าวัตถุดิบหรือบริการที่ซื้อเพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์งานจัดซื้อ เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นในเรื่อง
              5.1 เลือกใช้ยุทธศาสตร์ต่างกันกับการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม
                5.2  วิธีกำกับดูแลของรายการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบสูงต่อองค์กร
                5.3  เก็บรักษาระดับสต็อกสินค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดในปริมาณที่ต่างกัน
                5.4  สินค้าใดต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในปีหนึ่งๆ ได้เป็นเงินจำนวนมาก
                5.5  ลด lead time วิธีจัดกลุ่มลูกค้า และ “ลูกค้าที่ดี” ในมุมมองของซัพพลายเออร์
 1.       การซื้อสินค้าประเภท commodity และวิธีซื้อแบบ hedging เพื่อลดความเสี่ยง
 2.       การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ก่อนลงมือซื้อขาย และประเมินคำเสนอขาย
 3.       Workshop คัดเลือกผู้ขาย จัดสรรปริมาณซื้อจากผู้ขายแต่ละราย
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
            ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
            การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
            คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
            กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
 
อัตราค่าสัมมนา
          ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
           (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
           เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนถึงวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
ข้อมูลหลักสูตร :


   


หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

หลักการและเหตุผล
พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานด้านการซื้อขายข้ามประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกให้ถ่องแท้เสียก่อนเป็นประเด็นสำคัญ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและส่งออกที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อการสัมมนา
1. ความเหมือนและความแตกต่าง INCOTERMS®2010 กับ INCOTERMS®2000
2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment
3. ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน
4. เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers
5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ
6. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ
7. ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ
8. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ
9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ
10. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C และ L/C
11. การตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก
12. กฎหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป


วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณจันทรา สิงหพันธุ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

อัตราค่าสัมมนา
ผู้สนใจทั่วไป 3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 14 results.

Back to Top