การเตรียมความพร้อมกับกฎหมายการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items : DUI)

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล

       ตามที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายการควบคุมค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปนั้น กฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการรับรองว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้แก่ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) ซึ่งจะครอบคลุมถึงสิ่งของที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นต้น
      นอกจากนี้ยังมีกิจการที่ควบคุมอันได้แก่ การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า เป็นต้น อันจะมีผลกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว การสัมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่กฎหมายการควบคุมสินค้า โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้า DUI ของไทย อันประกอบไปด้วย กฎระเบียบ EU ที่ไทยนำมาประกาศใช้และรหัส ECCN (Export Control Classification Number) กับรหัสตัวเลข HS ที่ใช้ในการควบคุมสินค้า DUI

หัวข้อการสัมมนา
1.ความหมายของข้อกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.1 ที่มาของข้อกฎหมายกับการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.2 การปรับใช้ข้อกฎหมายกับการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
2.ประโยชน์ของข้อกฎหมายการนำสินค้าใช้สองทางกับประเทศไทย
3.วิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
4.ระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง(DUI) ของไทย
4.1การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)
4.2กฎระเบียบ EU ที่ไทยนำมาประกาศใช้ควบคุม
4.3รหัส ECCN กับรหัสตัวเลข HS ที่ใช้ในการควบคุม
5.มาตรการสำหรับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
5.1กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
5.2การควบคุมการส่งออกด้วยรหัสตัวเลข HS
5.3กลุ่มสินค้า DUI ที่ US ให้ความสนใจ
6.ระบบบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Trade Management System of Dual-Use Item:TDM)
7.ลักษณะสินค้าที่ใช้ได้สองทางมีอะไรบ้าง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ/ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม¬ ¬

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกและมีการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจ สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงได้จัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นบริษัทต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคากฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

หัวข้อการสัมมนา

 1.  หลักในการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 2.  ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 3.  การชำระเงินระหว่างประเทศและระเบียบวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
 4.  เงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM 2010)
 5.  ข้อพึงระมัดระวังของเลตเตอร์เครดิต
 6.  กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการประกันภัยสินค้าพร้อมตัวอย่างคดี
  6.1 กฎหมายขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
  6.2 กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าประเภทต่าง ๆ
  6.3คดีตัวอย่างการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ และคดีการประกันภัย
 1.  กรณีศึกษา และสรุปรูปคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้น

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการมิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและการค้าของไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความพยายามอย่างมากในการแสวงหาช่องทางการค้าใหม่ๆและพันธมิตรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าสำคัญที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญในฐานะคู่ค้าหลัก และยังเล็งเห็นศักยภาพในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
อาเซียน- เกาหลี โดยมุ่งเน้นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบในการประกอบธุรกิจทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลี เพื่อผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อสัมมนา
1.หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
2.สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรี
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
4.กฎว่าด้วยกำเนิดสินค้า
5.โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
6.หลักเกณฑ์และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้าตามความตกลงอาเซียน- เกาหลี
7.ขั้นตอนการขอรับสิทธิในการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ความตกลงอาเซียน- เกาหลี
8.การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK)
9.การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- เกาหลี
10.หลักการและการตรวจสอบการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม
11.หลักการและการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Back to Back Form AK
12.ข้อพึงรู้ ข้อพึงระวังและประเด็นปัญหาในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
13.การสืบค้นข้อมูลในการขอรับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้าตามความตกลงอาเซียน- เกาหลี
14.สรุปหลักการการใช้สิทธิฯ และตอบข้อซักถาม

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศเกาหลี ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว บริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการขององค์การให้สอดรับกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงจำเป็นต้องทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
2. นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation – STI)
3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
4. ขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิประโยชน์
4.1 การนำเข้าช่างฝีมือและอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
4.2 การขอเปิดดำเนินการ
4.3 กรรมสิทธิ์ทางด้านที่ดิน
4.4 การนำเข้าเครื่องจักรและการนำเข้าวัตถุดิบ
4.5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
และกรมศุลกากรได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกโดย
จำแนกออกเป็น 7 ประเภทหลักๆ และได้กำหนดระเบียบของการรับโทษหากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ
นำเข้าส่งออก และนำผ่าน กระทำการใดๆที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าวซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทราบข้อกำหนดหรือกฎระเบียบต่างๆที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
รวมทั้งความผิดทางศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อผู้ประกอบการสามารถลดหรือป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาได้

หัวข้อสัมมนา
1.ความผิดทางศุลกากรและการระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลตามหลักกฎหมายศุลกากรฉบับ พ.ศ. 2560
  1.1 ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
  1.2 ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
  1.3 ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด
  1.4 ความผิดฐานซื้อหรือรับไว้ซึ่งของลักลอบหนีศุลกากร
  1.5 ความผิดฐานสำแดงไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์
  1.6 ความผิดฐานไม่เก็บรักษาเอกสารทางศุลกากร
  1.7 ความผิดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
2.แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศุลกากร
3.กรณีศึกษาความผิดทางศุลกากรและคำพิพากษาศาลฎีกาที่ควรทราบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 31-35 of 35 results.

Back to Top