กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
          ตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกรวมถึงวิธีการจัดเก็บและการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรออกมาอย่างชัดเจนนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากปัจจุบันกรมศุลกากร
ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานไปหลายรูปแบบส่งผลให้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดบางข้อมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
          ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทราบข้อกำหนดหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรและวิธีจัดเก็บภาษีอากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เพื่อจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบ
ไปสู่ผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดทางศุลกากรถือเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ความรู้สึก และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับปี 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก -
  นำผ่าน เพื่อรองรับ AEC และ EEC
2.ความแตกต่างระหว่างกฎหมายศุลกากรฉบับเก่า (ปี 2469) และฉบับใหม่ (ปี 2560)
3.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำเข้า - ส่งออก - นำผ่าน และการคำนวณภาษีอากร
4.ความผิดและแนวทางการเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องศาล
5.แนวโน้มการแก้ไขกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
6.เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้ความเหมาะสมกับธุรกิจ
7.เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย(Post audit)
8.แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดทางศุลกากร
9.กรณีศึกษา คำวินิจฉัยกฤษฎีกา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA

วันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป สำหรับผู้ประกอบการ การขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) นับเป็นโอกาสดีในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากสินค้าและบริการของไทยหลายรายการจะได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยมุ่งเน้นถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบในการประกอบธุรกิจทางการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
2. ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
3. หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีกำเนิดจากญี่ปุ่น
4. โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร
5. ขั้นตอนการขอรับสิทธิในการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ JTEPA
6. เอกสารที่ใช้ในการซื้อขาย
7. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
8. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 05 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกบริษัทจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับเพื่อการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงจัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆของ BOI รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาซึ่งดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน ได้มีโอกาสซักถามปัญหาและกรณีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อการสัมมนา
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับแก้ไข)
    - (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
    - (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3. สิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4. การยกเว้นภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กลยุทธการวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOI

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หัวข้อบรรรยาย

  •        UPDATE สิทธิประโยชน์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ปี 60 (บังคับใช้ 25 มกราคม 60)
  •        สิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับ BOI สัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างไร
  •        กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเสียภาษีเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด
  •        เจาะลึกสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นระหว่างกิจการ BOI กิจการ NON-BOI

-          วิธีการเลือกใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล (Dividend) กับประเด็นที่
มักผิดพลาด

-          ปัญหาการจ่ายเงินปันผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  •        การจัดการภาษีอากรตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร

-          “วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ BOI” เริ่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

-          ทำอย่างไรให้ รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูปได้รับการ
ยกเว้นภาษี

-          ดอกเบี้ยหรือรายได้อย่างอื่นที่เกิดจากการการประกอบกิจการ BOI  อะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี

-          สิ่งที่ต้องรู้ในการคำนวณรายได้ของกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-          สิทธิประโยชน์จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เก่า

-          การคำนวณรายได้จากเงินชดเชยภาษีอากร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-          คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะเกิดผลทางภาษีอากรอย่างไร

  •        ประเด็นที่ผู้ประกอบการ BOI ผิดพลาดหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข เพื่อป้องกันก่อนถูกสรรพากรตรวจสอบ

-          วิเคราะปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50

-          ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทั้งในฐานะเป็น
ผู้จ่าย และเป็นผู้รับ

-          ผลของการใช้สิทธิวางประกันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า

-          การประมาณการเสียภาษีกลางปีและการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 และประมาณการขาดไปเกินร้อยละ 25

-          การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี BOI  และ NON- BOI ให้ถูกต้อง

-          การคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกิจการ BOI

-          กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI มีการเสียภาษีหลายอัตราจะคำนวณภาษีอย่างไร

  •        เปิดตำนานคำพิพากษาฎีกาล่าสุด เกี่ยวกับการคำนวณภาษี กรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ

-           วิเคราะห์คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่35/2540 และ คำวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่38/2552

-          ภายหลังคำพิพากษาของศาลฎีกา มีการแก้ไขปัญหาให้กับการผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้าง

-          การคำนวณภาษีสำหรับกิจการ BOI และกิจการ Non – BOI*

-          การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการ BOI และ Non- BOI การเฉลี่ยรายได้และรายจ่าย

-          ปัญหาการใช้ผลขาดทุนประจำปีจากกิจการ BOI ไปใช้ในคำนวณภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร

-          การตีความการใช้ผลขาดทุนประจำปีของกิจการ BOI ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. BOI

-          กลยุทธในการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI กิจการ NON- BOI

-          ความแตกต่างในการใช้ผลขาดทุนกิจการที่ได้รับ BOI บัตรเดียวและหลายบัตร

-          การใช้ผลขาดทุนจากกิจการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI

-          ถาม - ตอบ ปัญหาประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI


 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กลยุทธ์การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการขนส่งและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (CONTRACT&INCOTERM®2010)

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
        ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศย่อมมีการทำสัญญาการค้าระหว่างคู่กรณีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น คู่สัญญา รายละเอียดสินค้า ราคา ปริมาณ การหีบห่อ วิธีการชำระเงิน การตรวจสอบสินค้า ระยะเวลาส่งมอบสินค้า ภาระหน้าที่ของคู่สัญญา และการแก้ไขกรณีเกิดข้อพิพาท เป็นต้น รวมทั้งการอ้างอิงไว้ในสัญญาถึงเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศฉบับ ค.ศ. 2010 (International Commercial Terms®2010 or Incoterms®2010) ซึ่งเกี่ยวกับจุดส่งมอบสินค้า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ-ผู้ขายและผู้ขนส่ง และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยต้องสอดคล้องกับวิธีการขนส่งและวิธีการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของเงื่อนไขฯนี้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Ecconomic Community-AEC) ซึ่งมีผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก
        ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้ทราบวิธีการจัดทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องลึกซึ้ง และสามารถเลือกใช้ Incoterms®2010 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการขนส่งสินค้า สามารถกำหนดราคาสินค้าที่ซื้อขายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่และภาระผูกพันของ
        ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า จุดส่งมอบ ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าระวางเรือ/ พาหนะขนส่ง ผู้มีหน้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า ผู้ทำประกันภัยสินค้า ฯลฯ จากIncoterms®2010 และรูปแบบการขนส่งที่เลือกใช้ อีกทั้งยังสามารถตีความ Incoterms®2010 ได้อย่างถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ลดข้อขัดแย้งจากการตีความหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

หัวข้อการสัมมนา
1. สัญญาการค้าระหว่างประเทศ (International Purchase-Sale Contract)
1.1 ประเด็นหลักสำคัญในการทำสัญญา
1.2 ตัวอย่างสัญญาการค้าในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและเอกสาร
2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ.2010 เทียบกับวิธีการชำระเงิน
(International Commercial Terms revised 2010 OR INCOTERMS®2010)
2.1. ประเภทที่ใช้กับการขนส่งต่างๆ วิธีเดียวหรือหลายวิธีเทียบกับวิธีการชำระเงิน
(Rules for any mode or modes of transport)
     2.1.1 EXW : EX WORKS
     2.1.2 FCA : FREE CARRIER
     2.1.3 CPT : CARRIAGE PAID TO
     2.1.4 CIP : CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
     2.1.5 DAT : DELIVERED AT TERMINAL (ใช้แทน DEQ) โดยส่งมอบให้อยู่ภายใต้อำนาจการจัดการของผู้ซื้อ ณ สถานีปลายทางที่ระบุชื่อ
     2.1.6 DAP : DELIVERED AT PLACE (ใช้แทน DAF, DES, DDU) โดยส่งมอบให้อยู่ภายใต้อำนาจการจัดการของผู้ซื้อ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อ
     2.1.7 DDP : DELIVERED DUTY PAID
2.2 ประเภทที่ใช้กับการขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางน้ำในประเทศเทียบกับวิธีชำระเงิน
(Rules for sea and inland waterway transport)
     2.2.1 FAS : FREE ALONGSIDE SHIP
     2.2.2 FOB : FREE ON BOARD
     2.2.3 CFR : COST AND FREIGHT
     2.2.4 CIF : COST INSURANCE AND FREIGHT

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการนำเข้าและการส่งออก ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง นักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 31-35 of 41 results.

Back to Top