สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป สำหรับผู้ประกอบการ การขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) นับเป็นโอกาสดีในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากสินค้าและบริการของไทยหลายรายการจะได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยมุ่งเน้นถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบในการประกอบธุรกิจทางการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
2. ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
3. หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีกำเนิดจากญี่ปุ่น
4. โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร
5. ขั้นตอนการขอรับสิทธิในการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ JTEPA
6. เอกสารที่ใช้ในการซื้อขาย
7. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
8. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ห้อง กินรี 2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากร ขาเข้า
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกบริษัทจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับเพื่อการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงจัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆของ BOI รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาซึ่งดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน ได้มีโอกาสซักถามปัญหาและกรณีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อการสัมมนา
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับแก้ไข)
    - (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
    - (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3. สิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4. การยกเว้นภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเป็นอย่างมากและรัฐบาลได้สนับสนุนผู้ทำธุรกิจด้วยกฎหมายส่งเสริมการส่งออกด้านต่างๆส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการค้านำเข้า-ส่งออก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาการค้าสากลต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

   การจัดสัมมนาหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรีและการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ FTA ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศุลกากร รวมทั้งหลักปฏิบัติทั่วไปตามกฎหมายศุลกากร ระเบียบพิธีการศุลกากร การเสียภาษี การขอยกเว้นอากร ลดอัตราอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ได้ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรอย่างเต็มที่และถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา
1. หลักเกณฑ์ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี FTA ของไทย
2. แนวทางการเลือกใช้อัตราอากร FTA
3. ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้า – ส่งออก สินค้า FTA ของไทย
4. การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรี
5. ปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ ห้อง กินรี 2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. การให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
2. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต
3. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลปรับยอดวัตถุดิบ
4. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบและการยื่นเอกสาร
5. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบ (กรณีพิเศษ)
6. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบและการยื่นเอกสาร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

ข้อแนะนำ
หลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หลักสูตร “วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์” และหลักสูตร “วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ RMTS” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้งสามหลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 26-30 of 39 results.

Back to Top