การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของมนุษย์เป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ ซึ่งความคิดของแต่ละบุคคลมีผลอย่างยิ่งต่อ การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันจะส่งผลกระทบถึงผลงาน รวมถึงความสุขในการดำเนินชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย
     การสัมมนาหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตระหนักถึงผลดีของความคิดเชิงบวก เกิดความเข้าใจและยอมรับอันจะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมส่งผลให้เกิดความมุ่นมั่นในการทำงาน สามารถปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจผ่านการสื่อสารเชิงบวก ระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเรื่องหรือเหตุการณ์ในกรณีศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

หัวข้อการสัมมนา
1. รูปแบบวิธีการคิดของมนุษย์
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของมนุษย์
3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงาน และสิ่งอื่นๆในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
4. วิธีการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการคิดเชิงบวก
6. กิจกรรม กรณีศึกษา คุณคิดอย่างไร
7. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้า
8. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร
9. กิจกรรม Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้าและองค์กร”
10. การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก
11. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
12. กิจกรรม Workshop “การสร้างไฟให้ตนเองในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จ”
13. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทุกคน
14. ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายการทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
• การระดมสมองร่วมกันและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ (Role Play & Workshop)

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


Industry 4.0: Technology Roadmap

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ


หลักการและเหตุผล

กระแสความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามนโยบายที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ทำให้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเกิดความตื่นตัวและมองหาโอกาสในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความมั่งคงทางธุรกิจ แต่ด้วยข้อจำกัดทั้งทางด้านเทคโนโลยี การลงทุน และความพร้อมของบุคลากร ทำให้การพุ่งเป้าไปสู่ความเป็น Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ กลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย

       “Technology Roadmap หรือ แผนที่นำทางเทคโนโลยี” เป็นส่วนสำคัญในเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยนำทางให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงเตรียมความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์

หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0
2. Smart Factory จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
3.เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม 4.0
4. กำหนดเส้นทางอนาคต ด้วย Technology Roadmap
5. Source of Development

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายบริหารการผลิต วิศวกร  ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Tel 0 2936 1429 ต่อ 202 (วิจิตรา) ต่อ 203 (เบญจวรรณ)
E-mail: Cus_service@ic.or.th, Vijitraj@ic.or.th,Benjawank@ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากร ขาเข้า
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล

   บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกบริษัทจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ                                                                                                                                       ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับเพื่อการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

   ดังนั้น สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงจัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆของ BOI                                                                               รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาซึ่งดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน                                                                                                         ได้มีโอกาสซักถามปัญหาและกรณีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น

 

หัวข้อการสัมมนา
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับแก้ไข)
- (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
- (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3. สิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4. การยกเว้นภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

          เจ้าของกิจการ ผู้บริหารงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
          ตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกรวมถึงวิธีการจัดเก็บและการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรออกมาอย่างชัดเจนนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากปัจจุบันกรมศุลกากร
ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานไปหลายรูปแบบส่งผลให้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดบางข้อมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
          ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทราบข้อกำหนดหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรและวิธีจัดเก็บภาษีอากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เพื่อจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบ
ไปสู่ผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดทางศุลกากรถือเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ความรู้สึก และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับปี 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก -
  นำผ่าน เพื่อรองรับ AEC และ EEC
2.ความแตกต่างระหว่างกฎหมายศุลกากรฉบับเก่า (ปี 2469) และฉบับใหม่ (ปี 2560)
3.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำเข้า - ส่งออก - นำผ่าน และการคำนวณภาษีอากร
4.ความผิดและแนวทางการเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องศาล
5.แนวโน้มการแก้ไขกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
6.เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้ความเหมาะสมกับธุรกิจ
7.เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย(Post audit)
8.แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดทางศุลกากร
9.กรณีศึกษา คำวินิจฉัยกฤษฎีกา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 21-25 of 34 results.

Back to Top