รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักสูตร

รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ

หัวข้อสัมมนา

 1.       เทคนิคการอ่านบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อจัดวางระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.       เทคนิคการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด
 3.       เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี และแนวทางการเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย
        กรณีประกอบกิจการ BOI และกิจการ NON BOI
 4.       เทคนิคการคำนวณกำไร/ขาดทุน เพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน(ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.9/2559 เรื่อง แนวทางการคำนวณ            กำไรขาดทุนประจำปี สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน)
 5.       กระบวนการจัดทำบัญชีและการวางระบบบัญชีของกิจการ BOI
 6.       เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้งกิจการ BOI และNON BOI
 7.       แนวทางการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 8.       การปิดบัญชีแยกประเภททุกบัญชีและเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติ
 9.       การจัดทำงบทดลอง ก่อนปรับปรุง
 10.       การทำรายการปรับปรุงบัญชี และการออกงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี
 11.       เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 12.       เทคนิคการกรอกแบบ ภงด.50,51
 13.       การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 14.       กรณีศึกษาการเข้าตรวจสอบกิจการประเด็นที่ตรวจพบ และแนวทางการชี้แจง
 15.       ถาม-ตอบ ซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทนพอสมควร

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากร ขาเข้า
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30

วิทยากร
คุณปาริชาติ เขียววิลัย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คุณทานตะวัน เผือกวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ณ โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคม 3,300 บาท + VAT 231 บาท จ่ายสุทธิ 3,531 บาท/คน
บุคคลทั่วไป 3,800 บาท + VAT 266 บาท จ่ายสุทธิ 40,66 บาท/คน
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติ กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ “เขตประกอบการเสรี” จะมา แทนที่ “เขตอุตสาหกรรมส่งออก” นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้แก้ไขบทบัญญัติบางประการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยกรมศุลกากรรับผิดชอบกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก

    ในขณะเดียวกัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการประกอบการในเขตปลอดอากรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายศุลกากรก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับเขตประกอบการเสรี แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียด เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ และใช้สิทธิประโยชน์ได้เต็มศักยภาพเหมาะสมกับประเภทกิจการ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของ “เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี”
2. สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)
3. สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)
4. วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
5. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร
6. การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี เพื่อการจำหน่ายในประเทศ
8. ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา


หลักการและเหตุผล

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 และได้เริ่มประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปี 2011) INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 ข้อบังคับที่ทำการยกเลิก และมี 2 ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุมและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งและการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของ INCOTERMS กับการค้าระหว่างประเทศ
2. สาเหตุของการปรับปรุง INCOTERMS®2000 เป็น INCOTERMS®2010
3. สาระสำคัญของ INCOTERMS®2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก INCOTERMS®2000
4. การเปลี่ยนแปลง INCOTERMS®2010 จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
5. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อบังคับของ INCOTERMS
6. INCOTERMS®2010 กับ กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า
7. INCOTERMS®2010 กับ ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
8. การขาย/สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ INCOTERMS®2010 หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของสินค้า
9. เงื่อนไขการขายและการชำระเงิน
10. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
11. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม INCOTERMS®2010 ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ที่พึงระมัดระวัง
12. กรณีศึกษา
 
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
 
 
วิทยากร
คุณวัชระ ปิยะพงษ์
 
 
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท + VAT 196 บาท จ่ายสุทธิ 2,996 บาท
บุคคลทั่วไป 3,600 บาท + VAT 252 บาท จ่ายสุทธิ 3,852 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0
(Risk management in the 4.0 era for entrepreneurs)

 

หลักการและเหตุผล
           การบริหารองค์กรอย่างเป็นเลิศในกระแสการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมซึ่งในยุค 4.0 ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กรพร้อมกันหลายๆ ปัจจัย และมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบางครั้งตั้งตัวไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านลบต่อองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นตระหนักรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจกระบวนทัศน์ในการจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงอันอาจให้องค์กรก้าวไปสู่ความเสียหาย หรือเกิดภาวะวิกฤติต่อองค์กรได้
          การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกลวิธีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0 นิยมนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อนำองค์กรไปสู่การพัฒนาระบบการกำกับดูแลการจัดการองค์กรที่ดี ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเจริญเติบโดอย่างมั่นคงยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนา
1.ความสำคัญ และกระบวนทัศน์การจัดการความเสี่ยงในยุค 4.0 สำหรับผู้ประกอบการ
2.วงจรความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ภาวะวิกฤติ
3.ความหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ
4.นิยาม และความหมายของการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ
5.องค์ประกอบและประเภทความเสี่ยงและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในความเสี่ยง (Risk owner)
6.รูปแบบพัฒนาการและความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ภาวะวิกฤติ ในบริบทและมิติต่างๆ
7.รูปแบบของการจัดการความเสี่ยง
8.ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการความเสี่ยง
9.คุณสมบัติสำคัญของผู้จัดการการความเสี่ยง
10.การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าหรือต้นเหตุ (Root cause) ของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นและหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0
11.การวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
12.กำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
13.การสร้างเครื่องมือ แบบฟอร์มที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายการทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
-การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
-อภิปรายกลุ่ม Case Study และ Workshop

วิทยากร
ดร.ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการยุทธศาสตร์ และวางแผนธุรกิจบริษัทเอกชน

อัตราค่าสัมมนา

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา

Early Bird สมัครและชำระเงิน
ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

สมาชิก

3,745

3,210

บุคคลทั่วไป

4,815

4,280

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

 

การยกเลิกการสัมมนา
            เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 21-25 of 35 results.

Back to Top