วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)

วันที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ ห้อง Trophy ชั้น 1 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนดำเนินการเพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
2. วิธีปฏิบัติสำหรับฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการ
    - สรุปภาพรวมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
3. วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
4. วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ผู้ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 2,675 บาท / บุคคลทั่วไป 3,745 บาท
(อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วัน-เวลา-สถานที่
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
เวลา 09.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

ข้อแนะนำ
หลักสูตร 1
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลักสูตร 2  “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

วิธีการสัมมนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาสำหรับการอบรม (Workshop)
1. Computer (Notebook) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (ไม่ Fix IP address)
2. Internet browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)
3. Microsoft Excel version 2007 ขึ้นไป

หมายเหตุ
- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544  ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

ข้อมูลหลักสูตร :


   

กระบวนการ การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment System) สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

 

หัวข้อสัมมนา
1. ภาพรวมระบบการชำระเงิน
2. ระบบการชำระเงินของไทย
2.1 Paper-based Payments
2.2 e-Payment
3. ความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
4. การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการชำระเงินที่เคลื่อนย้าย กระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
5. ความหมายระบบงานชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
6. เครื่องมือและวิธีรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น BahtNET , Internet Banking , Swift , Paymet Gateway , QR Code , Digital Wallet , NFC
7. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบบัญชีและการเงิน
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลกระเทบกับงานด้านบัญชีและการเงิน
9.1 ภาษี หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
9.2 ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) & ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
9.3 การยื่นแบบและชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
10. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินในการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11. การรักษาความปลอดภัยของระบบการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของกิจการ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัญชี

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

อัตราค่าสัมมนา

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา

Early Bird สมัครและชำระเงิน
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สมาชิก

4,280

3,745

บุคคลทั่วไป

5,350

4,815

                 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

              «« ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้า

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

      การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนของบริษัท แต่ยังมีบริษัทอีกจำนวนมากที่ไม่ เอาใจใส่ดูแลงานคลังสินค้าเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นที่เป็นทางหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่ถูกลืมไม่สามารถตรวจเช็คได้ รวมถึงวิธีการจัดเก็บไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเสียหาย การดำเนินการบริหารคลังสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ ดังที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้การกระจายสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดความผิดพลาด รวมไปถึงการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
      การสัมมนาหลักสูตรนี้ จึงมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงระบบบริหารคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในและภายนอกคลังสินค้า โดยการเรียนรู้จากวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคลังสินค้าผู้มีประสบการณ์และชำนาญการจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารสินค้าคงคลังให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งผลให้องค์กรสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าที่องค์กรกำหนดไว้

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า
2. หลักการจัดสถานที่ภายในคลังสินค้า
2.1 ขนาดของคลังสินค้า
2.2 ลักษณะการจัดเก็บสินค้ารูปแบบต่างๆ
2.3 การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลังสินค้า
3. เทคนิคการบริหารสินค้าในคลังสินค้า
4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า – ส่งออก
5. การบันทึกการรับ - จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล (Update real time)
6. เทคนิคการตรวจนับสต็อก (STOCK) และการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล
7. วิธีจัดการกับของเหลือและเศษซาก
8. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในโกดังสินค้า
9. การจัดทำเอกสารในงานคลังสินค้า
10. วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการนับสินค้าที่ไม่ตรงกับจำนวนคงเหลือในสต็อก กรณีจำนวนสินค้าขาดและเกิน
11. การจัดทำรายงานคลังสินค้าประเภทต่างๆ
12. เทคนิคการบริหารงานบริการของพนักงานคลังสินค้า
13. เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. เทคนิคการสอนงานและคัดเลือกคนเพื่อทำงานในคลังสินค้า
15. เทคนิคการตรวจสอบและควบคุมผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความรั่วไหล

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักสูตร : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1

 หลักการและเหตุผล

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว บริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการขององค์การให้สอดรับกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงจำเป็นต้องทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ BOI 

หัวข้อการสัมมนา

  1.       คำจำกัดความตามมาตรา 30/1
  2.       หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 30/1
  3.       การดำเนินการก่อนการนำเข้า (แนวทางการขออนุมัติหรือแก้ไข บัญชีรายการและปริมาณอนุมัติสูงสุด)
  4.       การดำเนินการหลังการนำเข้า (การขอขยายเวลานำเข้า และการรายงานการใช้)
  5.       การดำเนินการกับของที่ไม่ได้งาน (การขอส่งออก บริจาค ทำลาย หรือชำระอากร)
  6.       การดำเนินการหากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข 

ระยะเวลา   9.00-12.00 น.   ½ วัน (เช้า)  

วิทยากร  คุณอรทัย  พิทยธนากุล เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสัมมนา  การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบข้อซักถาม

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visas and Work Permit (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ ห้อง พาราไดซ์ โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visas and Work Permit

หัวข้อสัมมนา
1. สิทธิประโยชน์ภายใต้บีโอไอตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน 2520 มาตรา 24 25 และ 26
2. ประเภทของวีซ่า และวิธีการยื่นขอ
• วัตถุประสงค์ของวีซ่า
• การยื่นขอวีซ่า
3. หลักเกณฑ์ของการยื่นคำขอ
• เกณฑ์การยื่นขออนุมัติตำแหน่ง
• เกณฑ์การยื่นขอบรรจุต่างชาติและครอบครัว
• เกณฑ์การยื่นขอขยายระยะเวลาตำแหน่ง
บ่ายภาคปฏิบัติทดลองยื่นคำขอ!!
4. การใช้งานระบบ Single Window for Visas and Work Permit
5. การเชื่อมโยงระบบภายใต้ 3 หน่วยงาน
• สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
• กรมการจัดหางาน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศนำเข้าช่างฝีมือ บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา 1 วัน (สิ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องนำมาในวันสัมมนา)*
• คอมพิวเตอร์ Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป
• เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยไม่ Lock IP Address Browser Internet Explorer (IE)

วัน-เวลา-สถานที่
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วิทยากรบรรยาย
คุณอทิตยา อภิชาตบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณพรชนก ธีระเทพ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา

ประเภท ค่าสัมมนา สมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 15 ส.ค.62
สมาชิก 4,815 3,745
บุคคลทั่วไป 5,350 4,280ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 16-20 of 41 results.

Back to Top