วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนดำเนินการเพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
2. วิธีปฏิบัติสำหรับฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการ
    - สรุปภาพรวมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ
3. วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
4. วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ
    - การจัดเตรียมข้อมูล
    - ขั้นตอนการดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
    - สรุปภาพรวมสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ผู้ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 2,675 บาท / บุคคลทั่วไป 3,745 บาท
(อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วัน-เวลา-สถานที่
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

ข้อแนะนำ
หลักสูตร 1
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลักสูตร 2  “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

วิธีการสัมมนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาสำหรับการอบรม (Workshop)
1. Computer (Notebook) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (ไม่ Fix IP address)
2. Internet browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)
3. Microsoft Excel version 2007 ขึ้นไป

หมายเหตุ
- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544  ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

ข้อมูลหลักสูตร :
   

ความเสี่ยงในการทำ L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection)”

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออกล้วนแต่ประสบกับภาวะการแข่งขันสูง ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการจัดทำ L/C และการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและส่งออกให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ
     การสัมมนาหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออก ได้ศึกษาถึงปัญหาในการจัดทำ Letter of credit (L/C) เชิงลึก โดยเนื้อหาเจาะลึกเทคนิค ข้อควรระวังต่างๆ ช่องโหว่ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำ L/C จนกระทั่งผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจนำเข้า – ส่งออกได้
    ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง L/C และมีความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องเทคนิคและข้อควรระวังต่างๆ ในการทำ L/C เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หัวข้อการสัมมนา
     1.ธุรกรรมการค้าที่สมบูรณ์
     2.สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
     3.วิธีการชำระเงินประเภทต่างๆ
     4.การชำระเงินด้วย Letter of credit (L/C) เพื่อการนำเข้า
     5.แกะรอยความเสี่ยงวิธีการชำระเงินแบบ Letter of credit (L/C) เพื่อการนำเข้า
     6.การรับชำระเงินค่าสินค้าด้วย Letter of credit (L/C) เพื่อการส่งออก
     7.แกะรอยความเสี่ยงวิธีการชำระเงินแบบ Letter of credit (L/C) เพื่อการส่งออก
     8.การจัดเตรียมเอกสารตาม Letter of credit (L/C) อย่างถูกวิธี
     9.ตัวอย่างเอกสารที่ผู้ส่งออกจัดทำตาม Letter of credit (L/C)
    10.สรุปการเลือกวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562
ภาคปฏิบัติจริง!! คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง

 

หัวข้อสัมมนา

 •  แต่ละมาตรา หมายถึงอะไรบ้าง
 •  วิธีทำจริง ๆ แต่ละกรณี จะทำอย่างไร
 •  เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก
 •  จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร 
 1.  เงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้าไม่จ่ายจะส่งผลเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร
 2.  การควบ รวม ขาย โอน ยกมรดก ลูกจ้างมีสิทธิไม่ยอม นายจ้างจะทำอย่าไร
 3.  ลาไปตรวจครรภ์ กับ ลาคลอด รวมกันได้ 98 วัน วิธีนับ วิธีจ่ายเงินทำอย่างไร
 4.  ถ้าลูกจ้างไปตรวจครรภ์ช่วงเย็น หรือ ไปวันหยุด จะตัดออกเหลือ 90 วันเหมือนเดิมได้หรือไม่
 5.  ถ้าเลิกจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า + ค่าชดเชย ต้องจ่ายวันไหน
 6.  เงินอื่นที่นายจ้าต้องจ่ายตาม พรบ. ตามมาตรา 70 คือ ค่าอะไรบ้าง
 7.  ลากิจที่ได้ค่าจ้าง กับ ไม่ได้ค่าจ้าง ต่างกันตรงไหน มีสิทธิลาตั้งแต่วันไหน
 8.  เงินที่จ่าย 75% คืออะไร ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน มารวมคำนวณจ่ายด้วยหรือไม่
 9.  การย้ายสถานประกอบการ / การย้ายตำแหน่ง  / ย้ายสาขา เหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน วิธีทำแต่ละอย่างต้องทำอย่างไร
 10.  การเกษียณกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ไม่กำหนดได้ไหม
 11.  การจ้างงานต่อหลังเกษียณอีก 2 ปี บอกแต่แรกชัดเจนแล้ว ต้องจ่ายค่าชดเชยอีกไหม
 12.  ทำงานไม่ดี ไม่อยากรอเกษียณ จะทำอย่างไรจึงจะเลิกจ้างได้ ไม่ผิดกฎหมาย
 13.  ข้อบังคับการทำงานใช้มานาน + กฎหมายออกมาเพิ่ม จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย
 14.  ค่าชดเชย ต้องนำเงินอะไรมาบ้างมารวมคำนวณด้วย ไม่รวมต้องจ่ายเพิ่มเป็นล้าน ดูตรงไหน
 15.  ตัวอย่างการจ่ายสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำอย่างไร

            

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

            เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

            การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม­  ­

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 15:30 น.
ณ Ladprao suite Room/ Mezzanine Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)

“All Executives Need to Know about BOI” (Japanese Version)

BOIは外国人投資家のために幅広く恩典を付与し、サービスを提供しております。しかし、あいにくこれらBOIが提供している幅広い税的、非税的恩典を熟知し、十分に利用し、またBOIが要求している報告などを理解している経営者の方々はまだ少ないのです。

 このような外国人投資家がBOIの恩典やサービス、そして手続き上の条件をより理解して、利益を高めていただくためにインベスター・クラブが本セミナーを開催致すこととなりました。

  セミナープログラム

 1. BOI奨励事業になるには
 2. 投資奨励方針
 3. 認可後の手続き
 4. 税的恩典の利用
 5. 非税的恩典の利用
 6. BOIクリニック (one-on-one meeting for afternoon session, you can  choose to attend more than one.)
  6.1 原材料デスク
  6.2 機械デスク
  6.3 ビザ・ワークパーミット・デスク
  6.4 プロジェクト分析デスク
  6.5 プロジェクト・モニターリングおよびアカウンティング・デスク 

講師
タイ国投資委員会(BOI)

日時
2019年8月1日   09:00-15:30

会場
Centara Grand at Central Plaza Bangkok (Phaholyothin Road)

対象者
日本人経営者、マネージャー、関心者

言語
日本語

費用
会員     6,420 バーツ/人 (VAT 込み)
一般     8,560 バーツ/人 (VAT 込み)

(資料、昼食、飲み物、VAT 7%を含む)
: インベスター・クラブは法人所得税を免除されているため、3%の源泉徴収は不要でございます。

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การจัดทำและตรวจเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ เงื่อนไข L/C ตามกติกา UCP 600

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล

การที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตกลงที่จะใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงิน ธนาคารทั้งในประเทศผู้นำเข้าและประเทศผู้ส่งออก รวมไปถึงธนาคารที่โอนเงินตาม L/C ทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจเงื่อนไขของ L/C และประเพณีรวมถึงวิธีปฏิบัติสำหรับเครดิตที่มีเอกสารประกอบของหอการค้านานาชาติ เพื่อการจัดทำเอกสารได้ถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย ไม่เกิดข้อผิดพลาด (Discrepancy) ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ส่งออกถูกปฏิเสธการชำระเงิน เพราะผู้นำเข้ามีการตรวจเอกสารเช่นเดียวกันก่อน ธนาคารผู้เปิด L/C ชำระเงินจะดำเนินการชำระเงินให้กับผู้ส่งออก ซึ่งการจัดทำเอกสารและการตรวจเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศจะต้องดำเนินการภายใต้ เงื่อนไขของ Letter of Credit และถูกต้องตามกติกาของ UCP 600 เพราะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 

หัวข้อการสัมมนา

1.วงจร Letter of Credit ตัวอย่างพร้อมอธิบายความหมายของ L/C แต่ละเทคนิคเทอม
2.การใช้ประโยชน์ของ Standby Letter of Credit
3.การพิจารณาคำสั่งการชำระเงินที่เป็น Restricted L/C
4.พิจารณาเงื่อนไข L/C ไม่ขัดแย้งกับ INCOTERMS ® 2010
5.จำนวนประเภทเอกสารที่ใช้และผู้รับผิดชอบการออกเอกสาร
6.วิเคราะห์ UCP กำหนดความหมายของแต่ละเทอมโดยมีการให้คำจำกัดความ
   6.1 ความหมายเกี่ยวกับ Shipment Term เช่น “First half of February”
   6.2 วิธีการนับคำว่า “form” และ “after”
   6.3 ความหมาย Banks deal with documents and not with goods
   6.4 มาตรฐานการตรวจเอกสารของธนาคาร
   6.5 ความหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C Expired
   6.6 วิธีการนับวันสำหรับ Maximum of five banking days และวิธีการใช้
   6.7 ความหมายของ “CLEAN OCEAN BILL OF LADING”
   6.8 การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy)
   6.9 หน้าที่และความรับผิดชอบของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
   6.10 คำว่า “about หรือ approximately” ความหมาย +/- 10 % วิธีปฏิบัติ
   6.11 วิธีปฏิบัติในการทยอยส่งสินค้า (partial)
   6.12 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำใน Bill of Lading
   6.13 ความแตกต่างระหว่างการส่งสินค้าเป็นงวด ๆ และการทยอยส่งสินค้า
   6.14 ผู้รับผิดชอบกรณีเอกสารปลอมแปลง สูญหายและแปลข้อความผิด
   6.15 ความรับผิดชอบของผู้นำเข้าในการขอเปิด Letter of Credit
   6.16 วิธีปฏิบัติสำหรับผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) รายแลกตาม L/C ที่ต้องการโอน L/C ให้ผู้อื่น

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

          เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ  ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

            การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 16-20 of 35 results.

Back to Top