INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)


หลักการและเหตุผล

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 และได้เริ่มประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปี 2011) INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 ข้อบังคับที่ทำการยกเลิก และมี 2 ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุมและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งและการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของ INCOTERMS กับการค้าระหว่างประเทศ
2. สาเหตุของการปรับปรุง INCOTERMS®2000 เป็น INCOTERMS®2010
3. สาระสำคัญของ INCOTERMS®2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก INCOTERMS®2000
4. การเปลี่ยนแปลง INCOTERMS®2010 จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
5. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อบังคับของ INCOTERMS
6. INCOTERMS®2010 กับ กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า
7. INCOTERMS®2010 กับ ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
8. การขาย/สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ INCOTERMS®2010 หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของสินค้า
9. เงื่อนไขการขายและการชำระเงิน
10. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
11. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม INCOTERMS®2010 ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ที่พึงระมัดระวัง
12. กรณีศึกษา
 
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
 
 
วิทยากร
คุณวัชระ ปิยะพงษ์
 
 
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกสมาคมฯ 2,800 บาท + VAT 196 บาท จ่ายสุทธิ 2,996 บาท
บุคคลทั่วไป 3,600 บาท + VAT 252 บาท จ่ายสุทธิ 3,852 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารรับ-จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

 

หัวข้อสัมมนา
1. ลักษณะและประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
3. ประเด็นรายจ่ายที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอควรจัดการอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
3.1 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
3.2 ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
3.3 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินและไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
4. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ
5. ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการ และเงินบริจาค จะจัดการอย่างไรให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้
6. ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
• ภาษีซื้อขอคืนได้ / เครดิตภาษีขายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน และห้ามรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
7. รูปแบบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าคงเหลือ ที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
8. วิธีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี อย่างเคร่งครัด
9. ขั้นตอนและวิธีการทำลายเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้อง
10. เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีสูญหายจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นประเด็นกับสรรพากร
11. กรณีศึกษาประเด็นปัญหาเอกสารรับ – จ่ายเงิน ให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี
• จ่ายเงินพิเศษให้ พนง.ขับรถเพราะเป็นคนขยันให้ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทก็ไม่ปฏิเสธ
• จ่ายเงินไปโดยใช้บัตรเครดิตและนำสลิปมาเบิกพร้อมหลักฐานธนาคารตัดบัญชี โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน
• จ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้รับเงินและเช็คสั่งจ่ายก็ไม่ระบุชื่อผู้รับ
• จ่ายเงินสดให้ลูกค้าโดยบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย แต่ไม่มีรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีลายมือชื่อรับเงินจากลูกค้า
• บริษัทได้รับเงินค่านายหน้า และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่บริษัทไม่ได้บันทึกรับรู้รายได้
• พนักงานขายต่างจังหวัด นำเอกสารมาเคลียร์เงินทดรองจ่าย ทุกรายการมีใบเสร็จรับเงิน ยกเว้นค่าอาหารและค่าพาหนะไม่มีใบเสร็จรับเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดอยู่ในอัตราที่สมควร
• บริษัทรับจ้างถมที่ ซื้อดินจากนครปฐม แต่ผู้ขายไม่ออกบิลซื้อให้ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงิน ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทซื้อผัก ผลไม้ มาจากชาวไร่ ชาวสวน โดยไม่ได้รับใบเสร็จ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงินระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทเช่าสำนักงาน เมื่อจ่ายค่าเช่าผู้ให้เช่าไม่ออกใบเสร็จรับเงิน บริษัทได้ถ่ายสำเนาเช็คที่จ่ายค่าเช่า และให้ผู้เช่าเซ็นชื่อรับลงบนสำเนาเช็คนั้น ซึ่งต่อมาเช็คก็ผ่านการขึ้นเงินเรียบร้อย
• พนง. ทำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหาย ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและขอให้โรงพยาบาลออกใบรับรองให้ (บ.ออกค่ารักษาพยาบาลให้ พนง. ทุกคน)
12. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30, 36(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นำวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกแล้ว ต้องมีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบจากการผลิตเกิดขึ้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความหมายเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ถูกต้องตามกำหนดเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามประกาศสำนักงานที่ ป.4/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 และ ป.5/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ ตามมาตรา 36 (1)

หัวข้อการสัมมนา
1. บทสรุปเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30
2. บทสรุปเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) (2)
3. วิธีการปฏิบัติสำหรับส่วนสูญเสียตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2543 และ ป.5/2543
4. การส่งออก จำหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ
5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการส่งออก จำหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

      ในปัจจุบันกรมศุลกากรพัฒนาบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องสังคม กรมศุลกากรจึงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส อาทิ การแก้ไขกฎหมายศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 การปรับปรุงระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีด้านการควบคุมทางศุลกากรมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องสังคมจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

      สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงจัดสัมมนาหัวข้อ "การนำเข้า – ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ (e-Import – e-Export & e-Tax Incentive)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ การเสียภาษีอากร ระเบียบพิธีการศุลกากร และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา

วันแรก
1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
2. อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ
3. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า
4. การประเมินราคาศุลกากร (GATT) ค่าสิทธิ (Royalty Fee) ค่านายหน้า ค่าประกันภัย
ค่าขนส่งทางเรือ/อากาศยาน
5. เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า Incoterms®2010
6. พิกัดอัตราศุลกากร HS Code / AHTN 2017
7. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
7.1 การยกเว้นหรือลดอัตราอากรมาตรา 12
7.2 การยกเว้นหรือลดอัตราอากรมาตรา 14 (FTA)
8. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า

วันที่สอง
1. e-Export : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออก
2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วนำกลับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)
3. การคืนอากรสำหรับของส่งกลับ (Re-export)
4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นแล้วส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 29
5. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
6. เขตปลอดอากร (Free Zone)
7. เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)
8. การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
9. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)
10. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเข้าใจวิธีการรายงานผล การดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวข้อการสัมมนา
1. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล
2. ประกาศ ป.1/2549 “กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
3. ประกาศ ป.5/2544 “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์ ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีอนุญาต”

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 16-20 of 37 results.

Back to Top