วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
      การให้บริการงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) เป็นบริการหนึ่งที่สมาคมเปิดให้บริการแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อสนับสนุนและชดเชยภาษีอากรด้านเครื่องจักรให้กับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน อันเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์กับกรมศุลกากรได้โดยตรงโดยไม่มีเอกสาร (Paperless) และสามารถดำเนินการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรแบบครบวงจร อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

วิทยา
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ข้อแนะนำ
หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และหลักสูตร  วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมควรสมัครเข้าอบรมทั้งสองหลักสูตร**

หัวข้อการสัมมนา

1. ภาพรวมการให้บริการสั่งปล่อยครื่องจักรด้วยระบบ eMT online

2. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online

3. การขออนุญาตขยายเวลาค้ำประกันเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online

4. การขออนุมัติสั่งปล่อย/คืนอากร/ถอนค้ำประกันเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online

5. การขออนุญาตส่งคืน/ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศด้วยระบบ eMTonline

6. การบริหารจัดการระบบ Admin


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสัมมนา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

(สำคัญมาก)สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาในวันอบรม

- คอมพิวเตอร์ Notebook เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยไม่ Lock IP Address
- Web browsers และ Microsoft Excel version 2003 ขึ้นไป

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
คุณชาตรี แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 209 โทรสาร 0 2936 1441-2
E-mail : chatreel@ic.or.th www.icis.ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีการเงิน และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางบัญชีด้วย Dashboard ผ่าน Power BI Desktop

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

 

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิด Business Intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจทางบัญชี
2. ความหมายของ Dashboard สำหรับงานบัญชี
3. เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligence / Dashboard และมุมมองของ Dashboard สำหรับงานบัญชี
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Power BI Desktop
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในด้านบัญชีและการเงิน
•ภาพรวมของ Power BI Desktop เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในด้านบัญชีและการเงิน
•การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service และ การเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI
•การติดตั้ง Power BI Desktop ความต้องการของระบบ
5. การนำเข้าข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจาก
•หลายแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี ได้แก่ ข้อมูลจากบัญชีแยก ประเภท งบทดลอง เป็นต้น
6. การแปลงข้อมูล (Data Transformation) แปลงข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยการลบรายการข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตาราง หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง ที่เกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกหรือส่งข้อมูล หรือการให้ความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกัน เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางบัญชีและการเงิน ถูกต้องและหลีกหลี่ยงการสรุปผลที่ผิดพลาด
7. จัดรูปแบบข้อมูลและสร้างการคำนวณทางบัญชีการเงินให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
8. จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ให้ข้อมูลทางบัญชีหลายๆ แหล่งข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและสร้างรายงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
9. การสร้าง Dashboard ในมุมมองทางบัญชีการเงินอย่างเหมาะสม
10. การใช้งาน Power BI Service สำหรับรายงานทางบัญชีการเงิน
•นำหน้ารายงานบัญชีการเงินที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service
•สามารถสร้างรายงานด้านบัญชีการเงินได้ และแผยแพร่ (Share) รายงานฯในหลายรูปแบบ เช่น ผ่าน SmartPhone , Website , Powerpoint เป็นต้น
11. เปรียบเทียบ Excel Power BI และ Power BI Desktop
12.Case Studies การจัดทำรายงานด้านบัญชีการเงินให้มีประสิทธิภาพ
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี  ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของกิจการ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายคลังหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้สนใจ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาวันสัมมนา

 •        Notebook พร้อมอุปกรณ์  
 •        เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยไม่ Lock IP Address Browser Internet Explorer (IE)
 •        ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป
ข้อมูลหลักสูตร :


   


การเขียนสัญญาจ้าง หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หัวข้อสัมมนา

ภาคเช้า: สรุปจุดอ่อนสัญญาจ้างและวิธีป้องกัน แก้ไข

 1.    เขียนสวัสดิการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  ไว้ในสัญญาจ้างกลายเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องเสียเพิ่มเป็นล้าน และเรื่องนี้นายจ้างแพ้คดี 99.99 %
 2.    อยากจะชะลอค่าจ้าง คนที่ลาออกไม่ถูกระเบียบ จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร ?
 3.    ในสัญญาระบุทดลองงานกี่วัน จึงจะบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยที่สุด ไม่ต้องอยู่ถึง 30 วันเหมือนคนอื่น 
 4.    เขียนสัญญาว่า ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ได้ไหม ?
 5.    เขียนสัญญาว่าห้ามตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน หรือ ระหว่างทำงาน ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว ได้ไหม ?
 6.    เขียนว่าจะคืนเงินประกันหลังครบ 3 เดือนแล้วได้ไหม?
 7.    ไม่เขียนเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นของบริษัท บริษัทฯเสียหายเป็นล้านตรงไหน ?
 8.    ไม่เขียนห้าม LOAD ข้อมูลใด ๆ อันมีลิขสิทธิ์มาใช้งาน เสียหายเป็นล้านตรงไหน?
 9.    ลูกจ้างบาดเจ็บ เสียอวัยวะ จากการทำงาน จะเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้ไหม ป้องกันอย่างไร ?
 10.     สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง เขียนไว้แล้วใช้ได้หรือไม่ ?
 11.     ช่วงสุดท้ายที่ลาออก จะห้ามพักร้อนได้หรือไม่ ?
 12.     มาสาย ขาดงาน ไม่อยากจ่ายเงิน ต้องเขียนว่าอย่างไร ?
 13.     อยากลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะลดได้ ?
 14.     สัญญาจ้างต้องให้สำเนาลูกจ้างไปไหม ?
 15.     จ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ ต้องเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะดี ?
 16.     ทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำไมต้องจ่ายค่าชดเชยอีก ?
 17.     จ้างรายปีต่อเนื่องหลายปีนับอายุงานต่อเนื่อง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยไหม ?
 18.     เลิกจ้างรับเงินไปแล้ว ทำไมยังมาฟ้องร้องบริษัทภายหลังได้ออีก ?
 19.     การโอนพนักงานไปที่ใหม่ จะเขียนสัญญาอย่างไร จึงจะมีผลในทางปฏิบัติ ?
 20.     ส่งไปฝึกอบรมแล้ว ลาออก ไม่อยู่ชดใช้เงินจะทำเขียนสัญญาอย่างไร ?

 

ภาคบ่าย: จุดอ่อนการจ่ายสวัสดิการกลายเป็นค่าจ้าง เสียเงินเป็นล้านภายหลัง

 1.       ตัวอย่าง - สวัสดิการ 15 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง?
 2.       ตัวอย่าง- การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหายเป็นล้าน ถ้าถูกฟ้อง ?
 3.       หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
 4.       ตัวอย่าง - เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ? ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน?
 5.       ตัวอย่าง – การจัดสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้าง
 6.       ในกรณีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ คนที่เกินขั้นต่ำแล้วจะปรับอย่างไร ?
 7.       หลักการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี แบบง่าย เป็นธรรม ใช้ได้จริง ทำอย่างไร ?
 8.       การออกหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร ?

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

          เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ที่กำหนดนโยบาย และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา

          การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 08 - 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในเรื่องของสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการต่อองค์การ
การสัมมนาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริม ตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริม และการรายงานผลการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนายังจะได้ทราบความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ การขอใบอนุญาตทำงาน และการจัดทำบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
3. การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน
4. การขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ
5. การขอใบอนุญาตทำงานและการมีถิ่นที่อยู่ของคนต่างชาติ
6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
8. การนำเข้าและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
9. วิธีการขอเปิดดำเนินการ
10. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้และการจัดทำบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
    เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติ กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ “เขตประกอบการเสรี” จะมา แทนที่ “เขตอุตสาหกรรมส่งออก” นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้แก้ไขบทบัญญัติบางประการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยกรมศุลกากรรับผิดชอบกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก

    ในขณะเดียวกัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการประกอบการในเขตปลอดอากรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายศุลกากรก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับเขตประกอบการเสรี แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียด เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ และใช้สิทธิประโยชน์ได้เต็มศักยภาพเหมาะสมกับประเภทกิจการ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของ “เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี”
2. สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)
3. สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)
4. วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
5. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร
6. การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี เพื่อการจำหน่ายในประเทศ
8. ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 11-15 of 37 results.

Back to Top