สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA

วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศในโลกได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป สำหรับผู้ประกอบการ การขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) นับเป็นโอกาสดีในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากสินค้าและบริการของไทยหลายรายการจะได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยมุ่งเน้นถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบในการประกอบธุรกิจทางการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
2. ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
3. หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีกำเนิดจากญี่ปุ่น
4. โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร
5. ขั้นตอนการขอรับสิทธิในการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ JTEPA
6. เอกสารที่ใช้ในการซื้อขาย
7. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
8. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการขาย การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติการขององค์กรดำเนินไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างยิ่ง บางองค์กรอาจเอางานบางส่วน หรือทั้งหมดของการวางแผน MRP มาทับช้อนอยู่กับงานจัดซื้อ จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อต้องเข้าใจระบบการวางแผน MRP เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น และแม้ว่าฝ่ายจัดซื้อจะมิได้มีงานของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่ก็ตาม งานของฝ่ายจัดซื้อจะราบรื่นหรือขลุกขลักก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของฝ่ายวางแผน MRP จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อควรทำงานแบบรู้เขารู้เรา โดยทำความเข้าใจระบบการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
หัวข้อการสัมมนา
1. ขอบเขตและหน้าที่ของการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ
2. หากการวางแผนผิดพลาด จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ
- ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
- ฝ่ายจัดซื้อ
- ฝ่ายผลิต
- ฝ่ายสโตร์
- ฝ่ายจัดส่ง
- ฝ่ายบัญชีการเงิน
3. การพยากรณ์การขาย/การใช้ - Demand forecasting
4. สูตรการผลิต BOM - Bill of materials
5. MPS - Master production schedule สำคัญอย่างไร
6. วิธีคิดคำนวณย้อนกลับของ MRP - Material requirements planning
7. การวางแผนต้องเข้าใจป็ญหาและต้นทุนของการเก็บสต็อกด้วย
8. จุดสั่งซือ ROP - Reorder point
9. จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ - Economic order quantity
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
วิธีการสัมมนา
การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วิทยากร
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อัตราค่าสัมมนา
ผู้สนใจทั่วไป 3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการได้รับการส่งเสริม รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2)
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากร ขาเข้า
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) อาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นหลัก เนื่องจาก
การเรียกเก็บภาษีศุลกากรเป็นอุปสรรคในการนำเข้าและส่งออกเพราะภาษีดังกล่าวทำให้เกิดต้นทุนการผลิตหรือทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ดังนั้น ทุกประเทศจึงหวังให้ประเทศของตนเองผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและหวังว่าเมื่อนำวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรก็ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรหรือเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่ต่ำกว่าการนำเข้าตามปกติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจผู้ซื้อในต่างประเทศมากกว่าการไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือไม่มีหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA
      ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อความตกลงการค้าเสรีเช่นกันซึ่งความตกลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยบังคับใช้และได้รับความนิยมอย่างมากเป็นอันดับแรก คือ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน จึงมีความจำเป็นต้องรู้จักกับ
การสำแดงรายละเอียดในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ทั้ง 13 ช่อง และเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสำแดงรายละเอียดในช่องทั้ง 13 ช่องผิดพลาด รวมถึงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

หัวข้อการสัมมนา
1. ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. ประโยชน์ของการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) และการสำแดงรายละเอียดใน Form D
4. การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ( SC1 และ SC2 )
5. ความหมายของการขนส่งสินค้าโดยตรง (Direct Consignment)
6. การผ่อนผันความผิดพลาดเล็กน้อยตามความตกลง ATIGA
7. การซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) และการซื้อขายแบบ Back – TO – Back – CO
8. การซื้อขายผ่านนายหน้าในประเทศเดียวกัน
9. ปัญหาใน Form D ที่ได้รับการแก้ไขโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด แบงค็อก กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล
นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จจะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยี ทุกรูปแบบเพี่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่เข้าตาผู้บริหาร
จากการเข้าสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการ ที่รวบรวมจากประสบการณ์จริงที่ใช้อย่างประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กใหญ่อย่างไรก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขององค์กรได้อย่างแน่นอน

หัวข้อการสัมมนา
1. ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหาร Supplier
   1.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อรองรับการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ
        1.1.1 a.การจำหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการ
        1.1.2 b.ระบบคุณภาพ / การบริหารงานค้านคุณภาพ
        1.1.3 c.การตรวจสอบสินค้า หรือรายละเอียดจองสินค้า
        1.1.4 d.การส่งตัวแทนไปตรวจประเมินสถานประกอบการ
   1.2 วิธีการตรวจประเมินทบทวนผู้ขายรายเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        1.2.1 a.การกำหนดความถี่ในการประเมิน
        1.2.2 b.การกำหนดหัวข้อในการประเมิน
        1.2.3 c.การกำหนดวิธีในการประเมิน
        1.2.4 d.การกำหนดแนวทางการดำเนินการ หากไม่ผ่านการประเมิน
   1.3 ประโยชน์จองการแบ่งกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้า

2. นักจัดซื้อต้องตามโลกให้ทัน
   2.1 การสั่งซื้อและจอราคาด้วยระบบ Online Purchase
   2.2 การประมูลโดยการทำ e-Auction
   2.3 การจอราคาด้วยระบบ e-RFX

3. การจัดซื้อกับกฺารเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน
   3.1 การเพิ่มกำไรโดยการเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการ NPD สำคัญอย่างไร
   3.2 กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
   3.3 การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์และกลุ่มสินค้า เพื่อการจัดกลอุทรการจัดซื้อ
        3.3.1 a.การกำหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได (Step Price)
        3.3.2 b.การสร้างยอดประหยัดจากการบริหารเครดิตเทอม (Improve Cost saving by Reduce Credit Term )
        3.3.3 c. การควบคุมราคาสินค้าที่มิจำนวนรายการมาก แต่มิมูลค่าการสั่งต่อครั้งต่ำ (Info Record)
   3.4 วิธีการคิดและน่าเสนอผลงานเรื่องยอดเงินที่ประหยัดได้ตามมาตรฐานสากล

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม


วิทยากร
คุณจรูญโรจน์ เทพที CIPS Cert, in p&s
Assistant Purchasing Director, The Barbecue Plaza Co.,Ltd.

 

อัตราค่าสัมมนา
ผู้สนใจทั่วไป 3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 6-10 of 31 results.

Back to Top