วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ ห้องอบรม ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน

หลักการและเหตุผล
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และมาตรา 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ระบบ IC Online System เป็นระบบสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบบนอินเตอร์เน็ต เพื่อขออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านเว็บไซต์ของสมาคมได้ทันทีและสามารถส่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมและไม่ต้องตั้งค่าระบบใหม่ ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

หัวข้อการสัมมนา
1. การให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System
2. ความแตกต่างของการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบแผ่นบันทึกข้อมูลและระบบ IC Online System
3. วิธีการเข้าสู่ระบบ IC Online System และการตั้งค่าต่าง ๆ
4. การสาธิตวิธีการรับ - ส่งข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีด้วยระบบ IC Online System

ข้อแนะนำ
หลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หลักสูตร “วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์” และหลักสูตร “วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ RMTS” เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมทั้งสามหลักสูตรหรือเลือกสมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

อัตราค่าสัมมนา
ท่านละ 1,000 บาท + VAT 70 บาท จ่ายสุทธิ 1,070 บาท
(อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการสัมมนา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

(สำคัญมาก)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ 
คุณชาตรี แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 212 โทรสาร 0 2936 1441-2
E-mail : chatreel@ic.or.th www.icis.ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกและมีการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจ สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงได้จัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นบริษัทต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคากฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

หัวข้อการสัมมนา

วันแรก
1. หลักในการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
2. ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
3. การชำระเงินระหว่างประเทศและระเบียบวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
4. เงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM®2010)
5. ข้อพึงระมัดระวังของเลตเตอร์เครดิต
6. ข้อระมัดระวังในการทำการค้าชายแดน
7. กรณีศึกษา
วันที่สอง
1. หลักกฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการประกันภัยสินค้าพร้อมตัวอย่างคดี
1.1 การขนส่งทางทะเล
1.2 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
1.3 การขนส่งทางรถไฟ
2. กรณีศึกษา ที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาล เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายขนส่งระหว่างประเทศในเรื่องนั้นๆ
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
4. ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
5. กรณีศึกษา และสรุปรูปคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้น


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการที่มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ โรงงาน/บริษัทที่มีแรงงานคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ข้อมูลหลักสูตร :


   


All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version)
経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 15:30 น.
ณ Ladprao suite Room/ Mezzanine Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)

“All Executives Need to Know about BOI” (Japanese Version)

BOIは外国人投資家のために幅広く恩典を付与し、サービスを提供しております。しかし、あいにくこれらBOIが提供している幅広い税的、非税的恩典を熟知し、十分に利用し、またBOIが要求している報告などを理解している経営者の方々はまだ少ないのです。

 このような外国人投資家がBOIの恩典やサービス、そして手続き上の条件をより理解して、利益を高めていただくためにインベスター・クラブが本セミナーを開催致すこととなりました。

  セミナープログラム

 1. BOI奨励事業になるには
 2. 投資奨励方針
 3. 認可後の手続き
 4. 税的恩典の利用
 5. 非税的恩典の利用
 6. BOIクリニック (one-on-one meeting for afternoon session, you can  choose to attend more than one.)
  6.1 原材料デスク
  6.2 機械デスク
  6.3 ビザ・ワークパーミット・デスク
  6.4 プロジェクト分析デスク
  6.5 プロジェクト・モニターリングおよびアカウンティング・デスク 

講師
タイ国投資委員会(BOI)

日時
2018年8月29日   09:00-15:30

会場
Centara Grand at Central Plaza Bangkok (Phaholyothin Road)

対象者
日本人経営者、マネージャー、関心者

言語
日本語

費用
会員     6,420 バーツ/人 (VAT 込み)
一般     8,560 バーツ/人 (VAT 込み)

(資料、昼食、飲み物、VAT 7%を含む)
: インベスター・クラブは法人所得税を免除されているため、3%の源泉徴収は不要でございます。

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเข้าใจวิธีการรายงานผล การดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หัวข้อการสัมมนา
1. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล
2. ประกาศ ป.1/2549 “กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
3. ประกาศ ป.5/2544 “หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์ ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีอนุญาต”

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” ผู้บริหารงาน/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 07 - 09 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในเรื่องของสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการต่อองค์การ
การสัมมนาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริม ตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริม และการรายงานผลการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนายังจะได้ทราบความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ การขอใบอนุญาตทำงาน และการจัดทำบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
3. การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน
4. การขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ
5. การขอใบอนุญาตทำงานและการมีถิ่นที่อยู่ของคนต่างชาติ
6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
8. การนำเข้าและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
9. วิธีการขอเปิดดำเนินการ
10. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้และการจัดทำบัญชี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 6-10 of 39 results.

Back to Top