ปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 07 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว

      กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ทางด้านบัญชี กฎเกณฑ์ทางด้านภาษีอากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น ซึ่งอาจทำให้กิจการเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร รวมทั้งยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
      ถึงแม้ว่า กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เช่น การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ซึ่งกิจการต้องมีความเข้าใจ เรื่องการปรับปรุงรายการทางบัญชี และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหารือล่าสุดจากกรมสรรพากร และคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงข้อกำหนดจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วน
     ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้ทางบัญชีและทางภาษีอากร เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการดำเนินงานของกิจการ ประกอบกับควรทราบถึงประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และวิธีการนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถนำความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นไปใช้ในการวางแผนภาษีอากร และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อการสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญด้านภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. การรับรู้รายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4. การรับรู้ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
5. หลักเกณฑ์และความแตกต่างทางด้านบัญชี และภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI)
6. ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี
7. แนวทางการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
8. Update คำพิพากษาศาลฎีกา ข้อหารือ และคำวินิจฉัยของกรมสรรพาที่เกี่ยวข้อง
9. คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้บริหาร ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

วันที่ 09 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 09:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

        ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานแต่ละแห่งมีผู้คนจำนวนมากทำงานร่วมกันอยู่ภายในสถานที่เดียวกัน นำเอาวัตถุดิบประเภทต่างๆ มาทำการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มี สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงาน คำถามสำคัญประการหนึ่งที่ทุกองค์กรให้ความสนใจคือจะใช้ทรัพยากรการผลิตเหล่านี้ให้คุ้มค่าได้อย่างไร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คำตอบนี้อยู่ที่บุคลากรที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดคือหัวหน้างาน ผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว หัวหน้างานจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การวางแผนและควบคุมการผลิต การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกระบวนการ ภายใต้แนวคิดที่ช่วยส่งเสริมการนำเอาทักษะดังกล่าวไปปฏิบัติ ได้แก่ การทำงานที่มีมาตรฐาน การให้ความสำคัญกับกระบวนการและลูกค้าภายใน การป้องกันปัญหา การบริหารงานโดยใช้ข้อมูลจริง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA เป็นต้น

หัวข้อการสัมมนา

1. แนวคิดสำคัญในการบริหารกระบวนการผลิต
2. หัวหน้างานและบทบาทสำคัญ
3. การวางแผนและควบคุมการผลิต
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจแก้ไขปัญหา
5. ฝึกปฏิบัติ: การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
6. การปรับปรุงกระบวนการ
7. ฝึกปฏิบัติ: จำลองสถานการณ์การปรับปรุงในโรงงาน
8. การพัฒนาบุคลากร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถามและฝึกปฏิบัติ

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน

หลักการและเหตุผล
การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และ มาตรา 29 เป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงระยะเวลาของการได้รับสิทธิประโยชน์ เพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบธุรกิจ ซึ่งการสัมมนาหลักสูตรนี้จะเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป

หัวข้อสัมมนา
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ มาตรา 29
แนวทางในการพิจารณาการให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า


1.วิธีการนำเข้าเครื่องจักร
  1.1 การผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกัน/การขอขยายเวลาการใช้ธนาคารค้ำประกัน
  1.2 การอนุมัติสั่งปล่อย/ถอนค้ำประกันเครื่องจักร
2. วิธีการใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
  2.1การจำนอง/การเช่าซื้อ
  2.2การจำหน่าย/การโอน/การบริจาค
  2.3การนำเข้าเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น/การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร
  2.4การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ
3. วิธีการขยายเวลาสิทธิประโยชน์เครื่องจักร
  3.1การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง
  3.2 การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและการเปิดดำเนินการ
4.การตัดบัญชีรายการเครื่องจักร
5.วิธีการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (eMT)
  5.1 การจัดทำรายการบัญชีเครื่องจักร (Master list)
  5.2 การสั่งปล่อยเครื่องจักรตาม Master list


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

และสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone)และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)”

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

หลักการและเหตุผล
    เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติ กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ “เขตประกอบการเสรี” จะมา แทนที่ “เขตอุตสาหกรรมส่งออก” นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้แก้ไขบทบัญญัติบางประการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยกรมศุลกากรรับผิดชอบกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก

    ในขณะเดียวกัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการประกอบการในเขตปลอดอากรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายศุลกากรก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับเขตประกอบการเสรี แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียด เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ และใช้สิทธิประโยชน์ได้เต็มศักยภาพเหมาะสมกับประเภทกิจการ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของ “เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี”
2. สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)
3. สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)
4. วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
5. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร
6. การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี เพื่อการจำหน่ายในประเทศ
8. ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก 
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   


วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน

หลักการและเหตุผล
      การให้บริการงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) เป็นบริการหนึ่งที่สมาคมเปิดให้บริการแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อสนับสนุนและชดเชยภาษีอากรด้านเครื่องจักรให้กับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน อันเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์กับกรมศุลกากรได้โดยตรงโดยไม่มีเอกสาร (Paperless) และสามารถดำเนินการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรแบบครบวงจร อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด

วิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
และ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

หัวข้อการสัมมนา
1. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online
2. การขออนุญาตค้ำประกันเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online
3. การขออนุญาตขยายเวลาค้ำประกันเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online
4. การขออนุมัติสั่งปล่อย/คืนอากร/ถอนค้ำประกัน เครื่องจักรด้วยระบบ eMT online
5. การขออนุญาตส่งคืน/ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ ด้วยระบบ eMT online
6. การบริหารจัดการระบบ Admin

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสัมมนา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

(สำคัญมาก)สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาในวันอบรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  1. คอมพิวเตอร์ (Notebook) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด, ระบบปฏิบัติการ Windows (เท่านั้น) รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติของระบบจำลองได้ 
  2. ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer (IE) 7 ขึ้นไปและโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Excel และ Adobe Reader
ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 6-10 of 34 results.

Back to Top