การเตรียมความพร้อมกับกฎหมายการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items : DUI)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักการและเหตุผล

       ตามที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายการควบคุมค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปนั้น กฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการรับรองว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้แก่ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) ซึ่งจะครอบคลุมถึงสิ่งของที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นต้น
      นอกจากนี้ยังมีกิจการที่ควบคุมอันได้แก่ การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า เป็นต้น อันจะมีผลกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว การสัมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่กฎหมายการควบคุมสินค้า โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้า DUI ของไทย อันประกอบไปด้วย กฎระเบียบ EU ที่ไทยนำมาประกาศใช้และรหัส ECCN (Export Control Classification Number) กับรหัสตัวเลข HS ที่ใช้ในการควบคุมสินค้า DUI

หัวข้อการสัมมนา
1.ความหมายของข้อกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.1 ที่มาของข้อกฎหมายกับการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.2 การปรับใช้ข้อกฎหมายกับการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
2.ประโยชน์ของข้อกฎหมายการนำสินค้าใช้สองทางกับประเทศไทย
3.วิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
4.ระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง(DUI) ของไทย
4.1การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)
4.2กฎระเบียบ EU ที่ไทยนำมาประกาศใช้ควบคุม
4.3รหัส ECCN กับรหัสตัวเลข HS ที่ใช้ในการควบคุม
5.มาตรการสำหรับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
5.1กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
5.2การควบคุมการส่งออกด้วยรหัสตัวเลข HS
5.3กลุ่มสินค้า DUI ที่ US ให้ความสนใจ
6.ระบบบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Trade Management System of Dual-Use Item:TDM)
7.ลักษณะสินค้าที่ใช้ได้สองทางมีอะไรบ้าง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ/ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับศุลกากร เจ้าหน้าที่ประสานงานบีโอไอ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม¬ ¬

ข้อมูลหลักสูตร :


   


กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกและมีการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจ สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงได้จัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นบริษัทต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคากฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

หัวข้อการสัมมนา

 1.  หลักในการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 2.  ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 3.  การชำระเงินระหว่างประเทศและระเบียบวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
 4.  เงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM 2010)
 5.  ข้อพึงระมัดระวังของเลตเตอร์เครดิต
 6.  กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการประกันภัยสินค้าพร้อมตัวอย่างคดี
  6.1 กฎหมายขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
  6.2 กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าประเภทต่าง ๆ
  6.3คดีตัวอย่างการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ และคดีการประกันภัย
 1.  กรณีศึกษา และสรุปรูปคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้น

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า  7 วันทำการมิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
          ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและ ถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน หลักมีอยู่ว่า If you can't measure it, you can't manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI(Key Performance Indicator - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลา เพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที
 
หัวข้อการสัมมนา
 1.   การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
 2.   การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
 3.   ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
 4.   วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
 5.   ความหมายของ CSF - Critical Success Factor หรือ KSF - Key Success Factor หรือ ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
 6.   การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
 7.   ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
 8.   การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
 9.   กำหนด Key Performance Indicator (KPI - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
 10.   หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
 11.   การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
 12.   ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
 13.   ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
      ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
          การบรรยาย  พร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
          คุณกมลทิพย์    จันทรมัส
          ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
 
อัตราค่าสัมมนา
            ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
            (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
           **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
 
การยกเลิกการสัมมนา
            เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   


นักจัดซื้อมือใหม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

 

 นักจัดซื้อมือใหม่

(New Professional Purchaser)

หลักการและเหตุผล

          ใครๆก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กรได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องรู้และเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา

 1.       เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ
 2.       เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร
 3.       วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ
 4.       วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์
 5.       ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่นแผนกวางแผนการผลิต การตลาด    และขาย เป็นต้น
 6.       ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัดวิธีการและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

      ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิธีการสัมมนา

          การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม


วิทยากร

          คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A. (Econ.), X-MBA

          ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

          คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

อัตราค่าสัมมนา

         ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท

        (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

        **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

 

หมายเหตุ :

1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่

    ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  

2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน

 

การยกเลิกการสัมมนา

เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์

แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2

E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   


สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

หลักการและเหตุผล

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและการค้าของไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความพยายามอย่างมากในการแสวงหาช่องทางการค้าใหม่ๆและพันธมิตรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าสำคัญที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญในฐานะคู่ค้าหลัก และยังเล็งเห็นศักยภาพในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
อาเซียน- เกาหลี โดยมุ่งเน้นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบในการประกอบธุรกิจทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลี เพื่อผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อสัมมนา
1.หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ
2.สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรี
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
4.กฎว่าด้วยกำเนิดสินค้า
5.โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
6.หลักเกณฑ์และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้าตามความตกลงอาเซียน- เกาหลี
7.ขั้นตอนการขอรับสิทธิในการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ความตกลงอาเซียน- เกาหลี
8.การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK)
9.การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- เกาหลี
10.หลักการและการตรวจสอบการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม
11.หลักการและการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Back to Back Form AK
12.ข้อพึงรู้ ข้อพึงระวังและประเด็นปัญหาในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
13.การสืบค้นข้อมูลในการขอรับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้าตามความตกลงอาเซียน- เกาหลี
14.สรุปหลักการการใช้สิทธิฯ และตอบข้อซักถาม

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศเกาหลี ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 6-10 of 41 results.

Back to Top