วันที่

01 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เกี่ยวกับ

หัวข้อการสัมมนา

1. แนวคิด Agile/ ทำไมต้องทำ Agile

2. The 12 Agile Principle

3. องค์กรกับการประยุกต์ใช้ Agile

4. Scrum Framework

5. การนำแนวคิด Agile ไปใช้ และกรณีศึกษา

วิทยากร ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

เวลา 14.00-16.00 น.

ลงทะเบียน

    

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.