กระบวนการสำคัญ!! สำหรับการดำเนินงานด้านเครื่องจักรหลังใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานด้านเครื่องจักรหลังการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรด้วยระบบ eMT Online
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร (eMT Online) ได้พัฒนาระบบงานหลังการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรในระยะที่ 2 (Phase II) และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนระบบ eMT Online ได้ครบทุกประเภทงาน สะดวก รวดร็ว ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ขานรับนโยบายนำไปสู่การเป็นระบบ e-Government ของหน่วยงานภาครัฐแบบครบวงจรสำหรับให้บริการกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยา
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ข้อแนะนำ
หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และหลักสูตร  วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าอบรมควรสมัครเข้าอบรมทั้งสองหลักสูตร**

 

หัวข้อการสัมมนา 

1. ภาพรวมการให้บริการงานเครื่องจักร Phase II

2. การขยายระยะเวลาต่าง ๆ

3. ขอทำลายเครื่องจักร

4. ขอบริจาคเครื่องจักร

5. ขอชำระภาษีอากรเครื่องจักร

6. ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร

7. ขออนุญาตจำนองเครื่องจักร

8. ขออนุญาตเช่าซื้อเครื่องจักร

9. ขออนุญาตนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

10. ขออนุญาตนำเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

11. ตัดบัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

วิธีการสัมมนา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

(สำคัญมาก)สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมาในวันอบรม

1. Computer Notebook (เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยไม่ล็อค IP Address

2. Web Browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari)

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
คุณชาตรี แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 209 โทรสาร 0 2936 1441
E-mail : chatreel@ic.or.th www.icis.ic.or.th

ข้อมูลหลักสูตร :


   

รู้ทันความเสี่ยง !! การบริหารความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า -ส่งออก

วันที่ 15 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

หลักสูตร รู้ทันความเสี่ยง !! การบริหารความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า -ส่งออก

หลักการและเหตุผล
      ในการค้าระหว่างประเทศมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ ทั้งก่อนและหลังการนำเข้าและการส่งออก หรือ ในระหว่างดำเนินการผู้ประกอบการไม่สามารถตัดความเสี่ยงให้หมดไปโดยสิ้นเชิง แต่สามารถป้องกันและบรรเทาให้เกิดผลกระทบจากความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในประเทศ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม ประเทศคู่ค้า การเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การปฏิบัติการ สงครามการค้าและจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะแก่ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ผู้สนใจ จะมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทาหรือลดความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศจากการเลือกใช้เครื่องมือชำระเงินประเภทต่างๆ และ ทราบถึงเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีชำระเงิน /ความเสี่ยงจากวิธีชำระเงินและลำดับความเสี่ยง
   (1) ความเสี่ยงจากการค้าแบบผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้า หรือ ชำระเงินสด (RISKS ON CASH OR ADVANCE PAYMENT TRADE)
   - บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ (OUTWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการโอนเงิน
   - การโอนเงินออกไปชำระหนี้กรณีฟื้นฟูกิจการ
   - Hacker เจาะระบบอีเมลของผู้โอนเงินเพื่อแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน
   - การโอนเงินออกค่าขายหลักทรัพย์ที่เคยมีเงินโอนเข้ามาซื้อ
   - กรณีอื่น ๆ
 (2) ความเสี่ยงจากการค้าแบบชำระเงินโดยผู้ขายเปิดบัญชีขายเงินเชื่อ (RISKS ON OPEN ACCOUNT TRADE)
   - บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (INWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - Hacker เจาะอีเมล์ลของผู้ซื้อในต่างประเทศก่อนมีคำขอให้ธนาคารต่างประเทศโอนเงินเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติจ้างคนไทยเปิดบัญชีกับธนาคารรอรับเงินโอนเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติโอนเงินเข้ามาซื้อคอนโดมีเนียมแต่ผู้รับเงินยังรับเงินไม่ได้
   - ธนาคารต่างประเทศขอรับเงินโอนที่ถูกฉ้อฉลหรือถูกบอยคอตกลับคืน
   - กรณีอื่น ๆ
  (3) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายส่งเอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (RISKS ON BILL FOR COLLECTION TRADE)
   - บริการเอกสารเรียกเก็บเงินสินค้าออกและสินค้าเข้า
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินแบบ D/P
   - ผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A
   - ผู้ขายระบุที่อยู่ของธนาคารผู้เรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อน
   - ผู้ขายพิมพ์คำสั่งเรียกเก็บเงินผิดพลาด, กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินที่มีคำสั่ง PROTEST FOR NON ACCEPTANCE OR NON PAYMENT
   - ตั๋วเรียกเก็บเงินแบบ D/A ซึ่งผู้ซื้อรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา
   - ผู้ซื้อถูก PROTEST FOR NON PAYMENT กรณีตั๋ว D/A, กรณีอื่น ๆ
 (4) ความเสี่ยงจากการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (RISKS ON LETTER OF CREDIT TRADE)
   - บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตด้านการนำเข้าและส่งออก
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
  กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - สินค้าที่นำเข้าเน่าเสีย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารเข้าที่มีข้อผิดพลาด
   - เรือสินค้าถูกโจรสลัดปล้นและยึดเรือ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินตามเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง
   - กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - LETTER OF CREDIT ระบุ INCOTERMS 2010 = FOB แต่ระบุ FREIGHT PREPAID
   ผู้ซื้อไม่จัดส่งเรือเช่าเหมาลำมารับสินค้า
  - กรณีการโอนเฉพาะสิทธิ์การรับเงินตาม LETTER OF CREDIT และผู้รับประโยชน์นำเอกสารไปเบิกเงินตาม L/C ฉบับอื่น
   - กรณีอื่น ๆ
   (5) ความเสี่ยงจากหนังสือค้ำประกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   - บริการหนังสือค้ำประกันประเภทและชนิดต่าง ๆ
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   (6) เครื่องมือและแนวทางในการลดความเสี่ยง
   + Letter of Guarantee or Standby Letter of Credit
   + Factoring for Export (การค้ำประกันความเสี่ยงเพื่อการส่งออก)
   + Forfaiting (การรับประกันความเสี่ยงในการส่งออก)
   + Trade Credit Insurance (การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า)
   + การทำ FORWARD CONTRACT FOR EXCHANGE RATE
   + การป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบอื่น ๆ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
    เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
   การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
  คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
  ที่ปรึกษาด้านการชำระเงินในการค้าต่างประเทศ

อัตราค่าสัมมนา
  สมาชิกสมาคม 3,000 บาท + VAT 210 บาท จ่ายสุทธิ 3,210 บาท / คน
  บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 บาท จ่ายสุทธิ 4,280 บาท / คน
  (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  •ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ข้อมูลหลักสูตร :


   


เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)

หลักการและเหตุผล
หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหาย หากพนักงานคนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญ ให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป
แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลอง ผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

หัวข้อการสัมมนา
1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้
2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง
3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศส่งของมาให้เราทางเรือ ทางเครื่องบิน
ทางบก ทางคูเรียร์ และทางไปรษณีย์
4. ทำความเข้าใจใน INCOTERMS 2000 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
5. ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เหมือนการจัดซื้อในประเทศ
6. ความจำเป็นและวิธีการทำประกันภัยสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
7. เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ
8. กรมศุลกากรมีวิธีประเมินราคาสินค้าที่เรานำเข้าเพื่อป้องกันเราลักไก่ได้อย่างไร
9. การใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาษีอากรในการนำเข้า เช่นบีโอไอ 19-ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน นิคมอุตสาหกรรม การชดเชยการส่งออก FTA

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณจันทรา สิงหพันธุ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ


อัตราค่าสัมมนา
ผู้สนใจทั่วไป 3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
**สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**

หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์ อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :


   


เจาะลึกกฎหมายแรงงาน ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร หัวหน้างานต้องรู้ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)
ข้อมูลหลักสูตร :


   


เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้าง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ณ โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)
หลักการและเหตุผล
          นักจัดซื้อทุกคนจำเป็นต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ การเรียกร้องค่าเสียหาย และการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขที่รัดกุม
          หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลงสัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์ อีเมล์ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ
 
หัวข้อการสัมมนา
 1.   อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
 2.   ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย
 3.   ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
 4.   การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 5.   การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
 6.   การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม
 7.   การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา
 8.   การตีความข้อสัญญา
 9.   แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง
 10.   ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญาระยะยาว 3-5 ปี
 11.   ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรและมีผลทางกฎหมายอย่างไร
 12.   การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา
 13.   วิธีระงับข้อโต้แย้งข้อพิพาทหลายวิธี และการเลือกวิธีที่เหมาะสม
 14.   การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 15.   ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
วิธีการสัมมนา
          การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
         คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
         กรรมการบริหาร บจก. อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
อัตราค่าสัมมนา
        ผู้สนใจทั่วไป    3,900  บาท  +  VAT  273 บาท         จ่ายสุทธิ  4,173  บาท
        (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
        **สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งดรับชำระเงินหน้างาน กรุณาชำระก่อนวันอบรมทุกกรณี**
หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)                  
2. กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณีเป็นสาขาให้ระบุเป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก         
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระหน้างาน กรุณาชำระค่าสัมมนาก่อนวัน
 
การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าโดยทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา  7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  อุปเถย์
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th
 
 
ข้อมูลหลักสูตร :


   
Displaying 1-5 of 24 results.

Back to Top