วันที่

15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ

เกี่ยวกับ

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง สุขุมวิท 1,2 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดการประชุมดังต่อไปนี้

13.00 – 14.00 น.    ลงทะเบียน

14.00 น.                เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

                            ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                            ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563        

                            ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสโมสรนักลงทุนปี 2563

                            ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

                            ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                            ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

                            ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมวาระปี 2564 -2566

                            ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

16.00 น.                ปิดการประชุม

ลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.