วันที่

25 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เกี่ยวกับ

     
-----------------ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครบตามจำนวนแล้ว----------------------------
                   
                     ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมและวิธีการใช้งานที่นี่ คลิก
 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น "ระบบฐานข้อมูล RMTS Online"
เพื่อรองรับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 และเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว
ในกระบวนการขออนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดและการขออนุมัติสูตรการผลิตให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น
        
     บัดนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าวมีความพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ใช้บริการ สมาคมได้ เพิ่มรอบ ..หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)...   
"การยื่นขออนุมัติปริมาณสต็อกวัตถุดิบ สูตรการผลิต ด้วยระบบฐานข้อมูล RMTS Online"..
ออนไลน์ผ่าน ZOOM

                ในวันที่ 25 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

**ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล RMTS เดิมแล้ว**
 
หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมมนาได้ที่
              Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก

ลงทะเบียน

 ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครบตามจำนวนแล้วลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.