การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Tax (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

     2. เงื่อนไขต่างๆที่ระบุในบัตรส่งเสริม

     3. การใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax

         หมายเหตุ : การบรรยายโดยแสดงภาพหน้าระบบ

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม.(สามารถระบุวันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด) 

อัตราค่าสัมมนา 

14,500 บาท + Vat 7% (1,015 บาท) จ่ายสุทธิ 15,515 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์  อุปเถย์ : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512  หรือ E-Mail siriratu@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Tax (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

     2. เงื่อนไขต่างๆที่ระบุในบัตรส่งเสริม

     3. การใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax

         หมายเหตุ : การบรรยายโดยแสดงภาพหน้าระบบ

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม.(สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด) 

อัตราค่าสัมมนา 

17,500 บาท + Vat 7% (1,225 บาท) จ่ายสุทธิ 18,725 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์  อุปเถย์ : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512  หรือ E-Mail siriratu@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 22 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

投资者俱乐部协会

课程:关于投资促进的知识(中文讲座)

All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)

时间9:00-12:0013:30-16:303小时)通过Zoom在线

培训主题

一、投资委员会简介

二、申请促进投资的知识

三、 投资促进政策概述

四、根据投资促进证书获得的利益

五、项目更改指南

六、报告经营成果和开业

七、 BOI的联络方式

 

讲师

投资委员会办公室专家

 

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

อัตราค่าสัมมนา 

อัตราค่าบริการ 16,400 บาท + VAT 7% 1,148 บาทจ่ายสุทธิ 17,548 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.o.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   

All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

วันที่ 2 มกราคม - 22 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(In House Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 10 ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

投资者俱乐部协会

课程:关于投资促进的知识(中文讲座)

All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)

时间9:00-12:0013:30-16:303小时)通过Zoom在线

培训主题

一、投资委员会简介

二、申请促进投资的知识

三、 投资促进政策概述

四、根据投资促进证书获得的利益

五、项目更改指南

六、报告经营成果和开业

七、 BOI的联络方式

 

讲师

投资委员会办公室专家

 

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 10 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

อัตราค่าสัมมนา 

อัตราค่าบริการ 22,000 บาท + VAT 7% 1,540 บาทจ่ายสุทธิ 23,540 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 10 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

ติดต่อ : คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ หรือ คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4512 หรือ 4614
E-Mail siriratu@ic.or.th หรือ benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   


การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 15/2565

วันที่ 3 มกราคม - 27 ธันวาคม 2567
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training):เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5ท่าน/1บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หัวข้อสัมมนา

1. สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการ 15/2565

2. คำจำกัดความและขอบข่าย

3. กระบวนการพิจารณาและระยะเวลาการพิจารณา

4. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

5. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

6. แบบฟอร์มคำขอ และการทำเอกสารชี้แจง

รูปแบบการจัดสัมมนา

 1. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 2. การจัดอบรมเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท เท่านั้น
 3. สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ระยะเวลาบรรยาย (ครึ่งวัน) 3 ชม. (สามารถระบุจันจัดฝึกอบรมได้ตามที่บริษัทกำหนด)

อัตราค่าสัมมนา 

14,500 บาท + Vat 7% (1,015 บาท) จ่ายสุทธิ 15,515 บาท

«อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าฟังไม่เกิน 5 ท่าน
««ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
«««สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ แก้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614
E-Mail benjawank@ic.or.th หรือ icis@ic.or.th

 

ข้อมูลหลักสูตร :
   


   
Displaying 31-35 of 54 results.

Back to Top