วันที่

1 มกราคม - 29 ธันวาคม 2566

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เกี่ยวกับ

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว(One On One Training) นี้ เหมาะสำหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามสิทธิประโยชน์มาตรา 28, 29 ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และตามสิทธิประโยชน์มาตรา 36 ด้านวัตถุดิบเพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามสิทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โควต้าฝึกอบรมนี้เฉพาะบริษัทผู้สัมครใช้บริการระบบ eMT และระบบ RMTS รายใหม่กับสมาคมเท่านั้น

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

3. การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน

4. การขออนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร

วันที่ 2 

5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 3 

7. วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

8. การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข

Promotion : เฉพาะผู้ใช้บริการรายใหม่ รับสิทธิซื้อ Package ฝึกอบรมในราคาพิเศษ ภายใน 3 เดือน(นับแต่เดือนที่สมัครใช้บริการ)

ราคาขาย 59,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จากราคาปกติ 69,000 บาท

1. ระยะเวลาอบรม 3 วัน อัตราค่าอบรมนี้ เป็นราคาต่อ 1 บริษัท และเข้ารับการอบรมไม่เกิน 5 คน **เฉพาะบริษัทที่สมัครใช้บริการ eMT และ RMTS รายใหม่เท่านั้น

2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3. จบหลักสูตรรับวุฒิบัตรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

4. รูปแบบการจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

6. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อัตราค่าสัมมนา 

59,000 บาท + Vat 7% (4,130 บาท) จ่ายสุทธิ 63,130 บาท

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครอบรมได้ที่  https://sites.google.com/view/training-need/home

  หรือ ติดต่อกลับคุณเบญจวรรณ แก้วงาม : เบอร์โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 4614  หรือ E-Mail icis@ic.or.th

 

ค่าลงทะเบียน

25 พฤษภาคม - 29 ธันวาคม 2566 สมาชิก 63,130

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงิน/BILL PAYMENT สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา ชำระเงินเข้าบัญชีของ “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเข้าสัมมนา

A

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของอัตราค่าสัมมนา......
เนื่องด้วยสมาคมเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้าแล้ว** (อัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ  
1. ท่านต้องส่ง E-mail แจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยตอบกลับผ่านอีเมลตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลที่ท่านได้รับเท่านั้น ล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ
2. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมสัมมนา หากพิจารณาแล้วไม่มีเหตุอันควร

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งชำระเงิน/Bill Payment รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร?

A

สามารถออกใบแจ้งชำระเงิน/Bill Payment รวมกันได้โดยท่านต้องระบุแจ้งความประสงค์ของท่าน ที่ช่องหมายเหตุ : ท้ายรายการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา <<ให้ออกใบแจ้งชำระเงิน/Bill Payment รวมกับหลักสูตรใด>>   

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น

หมายเหตุ
สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

1. สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอน
2. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้ลงทะเบียน ด้านล่างของหน้าจอลงทะเบียน โดยระบบจะดึงข้อมูลของบริษัทมาให้อัตโนมัติท่านสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนถัดไปได้จนครบตามจำนวนต้องการ(คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น พิมพ์ชื่อ-สกุล หรือที่อยู่ผิด สำหรับออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขเองได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ ท่านต้องส่ง E-mail แจ้งยืนยันการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านต่อไป (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ใบแจ้งชำระเงิน/Bill Payment ให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน/Bill Payment เพื่อใช้ชำระเงินค่าสัมมนา โดยมีช่องทางรับชำระเงินดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร [ธนาคารกสิกรไทย] [ธนาคารกรุงเทพ] [ธนาคารไทยพาณิชย์]
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร โดยเลือกเมนูจ่ายบิล และค้นหาด้วยชื่อ สมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ Comp code
    ■ ธนาคารกสิกรไทย Comp Code : 33489 [K-Mobile Banking]
    ■ ธนาคารกรุงเทพ Br.No.045  [Bualuang-mBanking]
    ■ ธนาคารไทยพาณิชย์ Comp Code: 0746  [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
4. เมื่อชำระเงินตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินแจ้งกลับผ่านระบบฯ โดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับใช้แสดง ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

หมายเหตุ
1. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ งด ชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
2. กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
3. กรณีชำระเงินล่าช้า หรือโอนเข้าบัญชีมาแล้วไม่นำหลักฐานการชำระเงินแจ้งกลับผ่านระบบฯ จะส่งผลให้ฝ่ายการเงินเช็คยอดชำระเงินไม่ได้ ท่านจะต้องนำหลักฐานการชำระเงินแจ้งกลับผ่านระบบฯ ทุกครั้ง หากตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์หลังจากวันอบรมภายใน 3 วันทำการ

Q
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี

A

สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี หมายถึง สิทธิ์ในการเข้าอบรมฟรีหลักสูตรต่างๆตามที่สมัครฯไว้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. โควต้าฟรีสมาชิก หมายถึง สิทธิ์อบรมสัมมนาฟรีหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะ 1 ท่านแรก)
2. โควต้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ หมายถึง บริษัทสมัครใช้บริการระบบ eMT/RMTS กับสมาคม (อบรมฟรีครั้งแรก) ตรวสอบสิทธิ์ที่นี่ click

Q
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของสมาคมสโมสรนักลงทุน

A

สมาคมสโมสรนักลงทุนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในสถานที่จัดงานสัมมนา
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานซึ่งสถานที่จัดงานต่างๆต้องได้รับอนุญาติให้ทำการและมีมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนด
โรงแรม ไอบิสไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ถนนสุขุมวิทซอย 20)

Q
ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom มีขั้นตอนอย่างไร

A

ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าอบรมผ่าน zoom

 1.เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมแนะนำให้ท่านติดตั้งโปรแกรม zoom ไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน

ตัวอย่าง

เรื่อง ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลักสูตร xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรียน xxxxxxxx
บริษัท xxxxxxxxx

       สมาคมสโมสรนักลงทุน ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลักสูตร xxxxxxxxxxx กรุณารอสมาคมฯแจ้งรายละเอียดการเข้าสัมมนาออนไลน์ทางอีเมล ก่อนวันอบรม 1 วัน
ตรวจสอบข้อมูลคลิก https://icis.ic.or.th/xxxxxxxxxxx

หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสัมมนาได้ที่
              Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก


2.ก่อนการอบรม 1 วันระบบจะส่งอีเมลแจ้ง Meeting ID สำหรับการเข้าร่วม Joine zoom Meeting

ตัวอย่าง

เรื่อง ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร xxxxxxxx
เรียน xxxxxxxx
บริษัท xxxxxxxxx

        สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม หลักสูตร xxxxxxxxxxx
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Topic: xxxxxxxxxxxxx (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
Time: xxxxxxxxxxxxx

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx

Meeting ID: xxx xxxx xxx
Passcode: xxxxxx

เอกสารการสัมมนา Download  
กำหนดการอบรม Dowload

หมายเหตุ : 
ก่อนการอบรมท่านต้องติดตั้งโปรแกรม zoom (download Click) ไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมอุปกรณ์ของท่านและโปรแกรม zoom ก่อนเริ่มการอบรม

■ วิธีเข้าใช้งาน zoom โดยโปรแกรม zoom (กรณีติดตั้งโปรแกรม)
■ วิธีเข้าใช้งาน zoom ผ่าน google chrome(กรณีไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้)
■ ทดสอบการเข้าใช้งาน zoom

Q
สามารถชำระค่าสัมมนาในอัตราสมาชิกได้ทุกที่นั่งหรือไม่(จำกัดจำนวนหรือไม่)

A

ค่าสัมมนาอัตราสมาชิกเป็น 2 ประเภทดังนี้
สมาชิกนิติบุคคล สามารถชำระค่าสัมมนาในอัตราสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวน
สมาชิกบุคคลธรรมดา สามารถชำระค่าสัมมนาในอัตราสมาชิกได้เฉพาะชื่อผู้สมัครสมาชิกเท่านั้น 

Q
หลักสูตรด้านการบัญชีภาษี สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชี (CPA)

A

ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ต้องกรอกเลขผู้ทำบัญชี (CPD) หรือ เลขผู้สอบบัญชี (CPA) ด้วยทุกครั้งหากท่านต้องการนับชั่วโมง ท่านจะได้รับเอกสารทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) หลังจบการสัมมนาแล้ว

หมายเหตุ:
เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเท่านั้น*

Q
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ / วิธีแก้ไขปัญหา

A

หากข้อความแจ้งให้แก้ไขดังนี้
 Q: เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านล่าง: กรุณาคลิกปุ่มลงทะเบียนอีกครั้ง 
 A: ให้ปิดหน้าต่างของ Browser เหลือเพียงหน้าต่างที่ลงทะเบียนเพียงหน้าต่างเดียว

 Q: ไม่พบข้อมูลโควต้า......
 A: ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเช็คสิทธิ์โควต้า

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่
สมาคมสโมสรนักลงทุน (INVESTOR CLUB ASSOCIATION)
E-mail : icis@ic.or.th Tel. 0 2666 9449 

icon facebook icfackbook icon line icLINE

Develop by IGENCO Co., Ltd.