วันที่

27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

“โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา” เป็นสัจธรรมที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธ โลกในศตวรรษที่ 21 ที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หรือ The Fourth Industrial Revolution อย่างเต็มตัว และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไม่เพียงทำให้การสื่อสารรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และช่วยลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วของกิจกรรมหรืองานต่างๆเท่านั้น หากแต่ยังทำให้การติดต่อสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ Someone, Somewhere และ Sometimes เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime กล่าวคือ สามารถสื่อสารตรงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง (Anyone) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (Anywhere) และปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา (Anytime) ด้วยเครื่องมือหรือ Device หนึ่ง ๆ ไม่ต่างจากการพบปะกันซึ่งหน้า ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกจริงและโลกเสมือนจริง และสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้   พร้อมกันตลอดเวลา

       ความก้าวหน้าทางดิจิทัลในโลกยุค 4.0 กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของ HR ให้กลายเป็น Digital HR Management อาทิ การบริหารจัดการข้อมูล Big Data จะถูกนำมาใช้อ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ HRM และ HRD ขององค์กร   มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการปรับปรุง Job Description ของพนักงาน เนื่องจากหุ่นยนต์และระบบ Automation (Artificial Intelligence: AI) จะถูกนำมาแทน Routine Job มากขึ้น รวมถึงการนำ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงาน ของพนักงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน Payroll เป็นต้น การผสมผสานเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับงาน HRD และ HRM จึงกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่ HR Manager ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หัวข้อการบรรยาย
1. ลักษณะของโลกใบเดิมที่ไม่เหมือนเดิม ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0
2. โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนเป็น Digital Organization ได้อย่างไร
3. กระแส Modern Digital Working ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานในองค์กรอย่างไร
4. จะทำให้พนักงานเป็น Digital Employee ได้อย่างไร
5. โฉมหน้าของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเปลี่ยนเป็น Digital HR Management System ได้อย่างไร

ค่าธรรมเนียมการอบรม

1หัวข้อ/ท่าน(ราคารวมVAT)

สมาชิกสมาคม ท่านแรก

ฟรี

สมาชิกท่านที่ 2 เป็นต้นไป

ท่านละ 856 บาท

บุคคลทั่วไป

ท่านละ 1,284 บาท

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
HR Manager, Senior HR Manager ,HR Professional ทุกระดับ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

วิทยากร
คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

ค่าลงทะเบียน

28 สิงหาคม - 26 กันยายน พ.ศ. 2561 สมาชิก 856
บุคคลทั่วไป 1,284

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] จากลิงค์ภายในอีเมลที่ได้รับ และนำไปยื่นชำระกับธนาคารหรือชำระที่สมาคม
เมื่อชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการและสมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.