วันที่

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ

       เทคนิค KAIZEN เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ในทุกหัวข้อของกิจกรรม KAIZEN ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาพรวม ได้ในระดับภาคอุตสาหกรรม

       สำหรับ KARAKURI KAIZEN นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นเทคนิคการปรับปรุงงานรูปแบบใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า แต่ได้นำ “หลักการกลศาสตร์ผ่อนแรง” มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้กลไก/โครงสร้างมีการเคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องการ เช่น กฎแรงโน้มถ่วง พื้นเอียง รอก ลูกตุ้ม สปริง คานดีด คานงัด เป็นต้น

       การสนับสนุนโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation 4.0) ได้นั้น KARAKURI KAIZEN สามารถตอบโจทย์การปรับปรุงกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพทางการทำงาน โดยหลักการ Low Cost Automation ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบ แนวคิดการพัฒนา การระบุกระบวนการเพื่อปรับปรุง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน

17 เมษายน - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สมาชิก 856
บุคคลทั่วไป 1,284

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว กรณีที่ต้องการลงทะเบียนเป็น Waiting list กรุณารอยืนยันการเข้าร่วมจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ระบบฯจะตรวจสอบข้อมูลบริษัทและสถานะสมาชิกสมาคมให้อัตโนมัติจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
 * โปรดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ก่อนการลงทะเบียน
 * กรณีลงทะเบียนในนาม บุคคลธรรมดา สามารถระบุชื่อบุคคลฯในช่อง บริษัท ได้เลย
    ติดปัญหาการลงทะเบียนโปรดติดต่อพนักงาน 02-9361429 ต่อ 205-207,212  (คำถามที่พบบ่อย)

 

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 5 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมล์ที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อที่แสดงในอีเมล์

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ เป็นผู้ใช้บริการเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ที่หน้าลงทะเบียนและระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-208, 212 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.