วันที่

30 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ


หลักการและเหตุผล

กระแสความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามนโยบายที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ทำให้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเกิดความตื่นตัวและมองหาโอกาสในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความมั่งคงทางธุรกิจ แต่ด้วยข้อจำกัดทั้งทางด้านเทคโนโลยี การลงทุน และความพร้อมของบุคลากร ทำให้การพุ่งเป้าไปสู่ความเป็น Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ กลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย

       “Technology Roadmap หรือ แผนที่นำทางเทคโนโลยี” เป็นส่วนสำคัญในเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยนำทางให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงเตรียมความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์

หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0
2. Smart Factory จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
3.เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม 4.0
4. กำหนดเส้นทางอนาคต ด้วย Technology Roadmap
5. Source of Development

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายบริหารการผลิต วิศวกร  ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Tel 0 2936 1429 ต่อ 202 (วิจิตรา) ต่อ 203 (เบญจวรรณ)
E-mail: Cus_service@ic.or.th, Vijitraj@ic.or.th,Benjawank@ic.or.th

ค่าลงทะเบียน

21 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561 สมาชิก 856
บุคคลทั่วไป 1,284

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาอบรมหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

ระบบตรวจสอบข้อมูลบริษัทและสถานะสมาชิกสมาคมให้อัตโนมัติจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สัมครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ เป็นผู้ใช้บริการเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนและระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-208, 212 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.