วันที่

19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

เกี่ยวกับ

หลักสูตร รู้ทันความเสี่ยง !! การบริหารความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า -ส่งออก

หลักการและเหตุผล
      ในการค้าระหว่างประเทศมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ ทั้งก่อนและหลังการนำเข้าและการส่งออก หรือ ในระหว่างดำเนินการผู้ประกอบการไม่สามารถตัดความเสี่ยงให้หมดไปโดยสิ้นเชิง แต่สามารถป้องกันและบรรเทาให้เกิดผลกระทบจากความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในประเทศ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม ประเทศคู่ค้า การเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การปฏิบัติการ สงครามการค้าและจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะแก่ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ผู้สนใจ จะมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทาหรือลดความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศจากการเลือกใช้เครื่องมือชำระเงินประเภทต่างๆ และ ทราบถึงเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีชำระเงิน /ความเสี่ยงจากวิธีชำระเงินและลำดับความเสี่ยง
   (1) ความเสี่ยงจากการค้าแบบผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้า หรือ ชำระเงินสด (RISKS ON CASH OR ADVANCE PAYMENT TRADE)
   - บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ (OUTWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการโอนเงิน
   - การโอนเงินออกไปชำระหนี้กรณีฟื้นฟูกิจการ
   - Hacker เจาะระบบอีเมลของผู้โอนเงินเพื่อแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน
   - การโอนเงินออกค่าขายหลักทรัพย์ที่เคยมีเงินโอนเข้ามาซื้อ
   - กรณีอื่น ๆ
 (2) ความเสี่ยงจากการค้าแบบชำระเงินโดยผู้ขายเปิดบัญชีขายเงินเชื่อ (RISKS ON OPEN ACCOUNT TRADE)
   - บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (INWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - Hacker เจาะอีเมล์ลของผู้ซื้อในต่างประเทศก่อนมีคำขอให้ธนาคารต่างประเทศโอนเงินเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติจ้างคนไทยเปิดบัญชีกับธนาคารรอรับเงินโอนเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติโอนเงินเข้ามาซื้อคอนโดมีเนียมแต่ผู้รับเงินยังรับเงินไม่ได้
   - ธนาคารต่างประเทศขอรับเงินโอนที่ถูกฉ้อฉลหรือถูกบอยคอตกลับคืน
   - กรณีอื่น ๆ
  (3) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายส่งเอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (RISKS ON BILL FOR COLLECTION TRADE)
   - บริการเอกสารเรียกเก็บเงินสินค้าออกและสินค้าเข้า
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินแบบ D/P
   - ผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A
   - ผู้ขายระบุที่อยู่ของธนาคารผู้เรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อน
   - ผู้ขายพิมพ์คำสั่งเรียกเก็บเงินผิดพลาด, กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินที่มีคำสั่ง PROTEST FOR NON ACCEPTANCE OR NON PAYMENT
   - ตั๋วเรียกเก็บเงินแบบ D/A ซึ่งผู้ซื้อรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา
   - ผู้ซื้อถูก PROTEST FOR NON PAYMENT กรณีตั๋ว D/A, กรณีอื่น ๆ
 (4) ความเสี่ยงจากการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (RISKS ON LETTER OF CREDIT TRADE)
   - บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตด้านการนำเข้าและส่งออก
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
  กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - สินค้าที่นำเข้าเน่าเสีย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารเข้าที่มีข้อผิดพลาด
   - เรือสินค้าถูกโจรสลัดปล้นและยึดเรือ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินตามเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง
   - กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - LETTER OF CREDIT ระบุ INCOTERMS 2010 = FOB แต่ระบุ FREIGHT PREPAID
   ผู้ซื้อไม่จัดส่งเรือเช่าเหมาลำมารับสินค้า
  - กรณีการโอนเฉพาะสิทธิ์การรับเงินตาม LETTER OF CREDIT และผู้รับประโยชน์นำเอกสารไปเบิกเงินตาม L/C ฉบับอื่น
   - กรณีอื่น ๆ
   (5) ความเสี่ยงจากหนังสือค้ำประกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   - บริการหนังสือค้ำประกันประเภทและชนิดต่าง ๆ
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   (6) เครื่องมือและแนวทางในการลดความเสี่ยง
   + Letter of Guarantee or Standby Letter of Credit
   + Factoring for Export (การค้ำประกันความเสี่ยงเพื่อการส่งออก)
   + Forfaiting (การรับประกันความเสี่ยงในการส่งออก)
   + Trade Credit Insurance (การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า)
   + การทำ FORWARD CONTRACT FOR EXCHANGE RATE
   + การป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบอื่น ๆ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
    เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
   การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
  คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
  ที่ปรึกษาด้านการชำระเงินในการค้าต่างประเทศ

อัตราค่าสัมมนา
  สมาชิกสมาคม 3,000 บาท + VAT 210 บาท จ่ายสุทธิ 3,210 บาท / คน
  บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 บาท จ่ายสุทธิ 4,280 บาท / คน
  (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  •ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าลงทะเบียน

15 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.