วันที่

19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

เกี่ยวกับ

หลักสูตร รู้ทันความเสี่ยง !! การบริหารความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า -ส่งออก

หลักการและเหตุผล
      ในการค้าระหว่างประเทศมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ ทั้งก่อนและหลังการนำเข้าและการส่งออก หรือ ในระหว่างดำเนินการผู้ประกอบการไม่สามารถตัดความเสี่ยงให้หมดไปโดยสิ้นเชิง แต่สามารถป้องกันและบรรเทาให้เกิดผลกระทบจากความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในประเทศ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม ประเทศคู่ค้า การเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การปฏิบัติการ สงครามการค้าและจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะแก่ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ผู้สนใจ จะมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทาหรือลดความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศจากการเลือกใช้เครื่องมือชำระเงินประเภทต่างๆ และ ทราบถึงเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว

หัวข้อการสัมมนา
1. วิธีชำระเงิน /ความเสี่ยงจากวิธีชำระเงินและลำดับความเสี่ยง
   (1) ความเสี่ยงจากการค้าแบบผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้า หรือ ชำระเงินสด (RISKS ON CASH OR ADVANCE PAYMENT TRADE)
   - บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ (OUTWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการโอนเงิน
   - การโอนเงินออกไปชำระหนี้กรณีฟื้นฟูกิจการ
   - Hacker เจาะระบบอีเมลของผู้โอนเงินเพื่อแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน
   - การโอนเงินออกค่าขายหลักทรัพย์ที่เคยมีเงินโอนเข้ามาซื้อ
   - กรณีอื่น ๆ
 (2) ความเสี่ยงจากการค้าแบบชำระเงินโดยผู้ขายเปิดบัญชีขายเงินเชื่อ (RISKS ON OPEN ACCOUNT TRADE)
   - บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (INWARD TRANSFER)
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษา
   - Hacker เจาะอีเมล์ลของผู้ซื้อในต่างประเทศก่อนมีคำขอให้ธนาคารต่างประเทศโอนเงินเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติจ้างคนไทยเปิดบัญชีกับธนาคารรอรับเงินโอนเข้าไทย
   - ชาวต่างชาติโอนเงินเข้ามาซื้อคอนโดมีเนียมแต่ผู้รับเงินยังรับเงินไม่ได้
   - ธนาคารต่างประเทศขอรับเงินโอนที่ถูกฉ้อฉลหรือถูกบอยคอตกลับคืน
   - กรณีอื่น ๆ
  (3) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายส่งเอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (RISKS ON BILL FOR COLLECTION TRADE)
   - บริการเอกสารเรียกเก็บเงินสินค้าออกและสินค้าเข้า
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินแบบ D/P
   - ผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A
   - ผู้ขายระบุที่อยู่ของธนาคารผู้เรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อน
   - ผู้ขายพิมพ์คำสั่งเรียกเก็บเงินผิดพลาด, กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - ผู้ซื้อไม่รับเอกสารเรียกเก็บเงินที่มีคำสั่ง PROTEST FOR NON ACCEPTANCE OR NON PAYMENT
   - ตั๋วเรียกเก็บเงินแบบ D/A ซึ่งผู้ซื้อรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา
   - ผู้ซื้อถูก PROTEST FOR NON PAYMENT กรณีตั๋ว D/A, กรณีอื่น ๆ
 (4) ความเสี่ยงจากการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (RISKS ON LETTER OF CREDIT TRADE)
   - บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตด้านการนำเข้าและส่งออก
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
  กรณีศึกษาด้าน IMPORT
   - สินค้าที่นำเข้าเน่าเสีย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารเข้าที่มีข้อผิดพลาด
   - เรือสินค้าถูกโจรสลัดปล้นและยึดเรือ ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินตามเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง
   - กรณีอื่น ๆ
   กรณีศึกษาด้าน EXPORT
   - LETTER OF CREDIT ระบุ INCOTERMS 2010 = FOB แต่ระบุ FREIGHT PREPAID
   ผู้ซื้อไม่จัดส่งเรือเช่าเหมาลำมารับสินค้า
  - กรณีการโอนเฉพาะสิทธิ์การรับเงินตาม LETTER OF CREDIT และผู้รับประโยชน์นำเอกสารไปเบิกเงินตาม L/C ฉบับอื่น
   - กรณีอื่น ๆ
   (5) ความเสี่ยงจากหนังสือค้ำประกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   - บริการหนังสือค้ำประกันประเภทและชนิดต่าง ๆ
   - ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง
   (6) เครื่องมือและแนวทางในการลดความเสี่ยง
   + Letter of Guarantee or Standby Letter of Credit
   + Factoring for Export (การค้ำประกันความเสี่ยงเพื่อการส่งออก)
   + Forfaiting (การรับประกันความเสี่ยงในการส่งออก)
   + Trade Credit Insurance (การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า)
   + การทำ FORWARD CONTRACT FOR EXCHANGE RATE
   + การป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบอื่น ๆ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
    เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
   การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

วิทยากร
  คุณพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
  ที่ปรึกษาด้านการชำระเงินในการค้าต่างประเทศ

อัตราค่าสัมมนา
  สมาชิกสมาคม 3,000 บาท + VAT 210 บาท จ่ายสุทธิ 3,210 บาท / คน
  บุคคลทั่วไป 4,000 บาท + VAT 280 บาท จ่ายสุทธิ 4,280 บาท / คน
  (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  •ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

การยกเลิกการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าลงทะเบียน

15 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.