วันที่

16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

เกี่ยวกับ

 

หัวข้อสัมมนา
1. ลักษณะและประเภทของเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
3. ประเด็นรายจ่ายที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอควรจัดการอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
3.1 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
3.2 ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
3.3 ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินและไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
4. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ
5. ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการ และเงินบริจาค จะจัดการอย่างไรให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้
6. ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
• ภาษีซื้อขอคืนได้ / เครดิตภาษีขายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้
• ภาษีซื้อห้ามขอคืน และห้ามรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
7. รูปแบบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าคงเหลือ ที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
8. วิธีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี อย่างเคร่งครัด
9. ขั้นตอนและวิธีการทำลายเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้อง
10. เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีสูญหายจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นประเด็นกับสรรพากร
11. กรณีศึกษาประเด็นปัญหาเอกสารรับ – จ่ายเงิน ให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี
• จ่ายเงินพิเศษให้ พนง.ขับรถเพราะเป็นคนขยันให้ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทก็ไม่ปฏิเสธ
• จ่ายเงินไปโดยใช้บัตรเครดิตและนำสลิปมาเบิกพร้อมหลักฐานธนาคารตัดบัญชี โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน
• จ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้รับเงินและเช็คสั่งจ่ายก็ไม่ระบุชื่อผู้รับ
• จ่ายเงินสดให้ลูกค้าโดยบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย แต่ไม่มีรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีลายมือชื่อรับเงินจากลูกค้า
• บริษัทได้รับเงินค่านายหน้า และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่บริษัทไม่ได้บันทึกรับรู้รายได้
• พนักงานขายต่างจังหวัด นำเอกสารมาเคลียร์เงินทดรองจ่าย ทุกรายการมีใบเสร็จรับเงิน ยกเว้นค่าอาหารและค่าพาหนะไม่มีใบเสร็จรับเงิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดอยู่ในอัตราที่สมควร
• บริษัทรับจ้างถมที่ ซื้อดินจากนครปฐม แต่ผู้ขายไม่ออกบิลซื้อให้ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงิน ระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทซื้อผัก ผลไม้ มาจากชาวไร่ ชาวสวน โดยไม่ได้รับใบเสร็จ บริษัทจึงทำหลักฐานการจ่ายเงินระบุชื่อ ที่อยู่ เลขที่ในบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี จำนวนเงิน รายการที่จ่าย และให้ผู้รับเงินลงนาม
• บริษัทเช่าสำนักงาน เมื่อจ่ายค่าเช่าผู้ให้เช่าไม่ออกใบเสร็จรับเงิน บริษัทได้ถ่ายสำเนาเช็คที่จ่ายค่าเช่า และให้ผู้เช่าเซ็นชื่อรับลงบนสำเนาเช็คนั้น ซึ่งต่อมาเช็คก็ผ่านการขึ้นเงินเรียบร้อย
• พนง. ทำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหาย ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและขอให้โรงพยาบาลออกใบรับรองให้ (บ.ออกค่ารักษาพยาบาลให้ พนง. ทุกคน)
12. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดทำบัญชี และผู้บริหารของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นทางทางบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ค่าลงทะเบียน

24 กันยายน - 12 ธันวาคม 2562 (Early Bird) สมาชิก 4,280
24 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก 3,745
24 กันยายน - 12 ธันวาคม 2562 บุคคลทั่วไป 5,350
24 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562 บุคคลทั่วไป 4,815

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.