วันที่

29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)

เกี่ยวกับ

 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0
(Risk management in the 4.0 era for entrepreneurs)

 

หลักการและเหตุผล
           การบริหารองค์กรอย่างเป็นเลิศในกระแสการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมซึ่งในยุค 4.0 ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กรพร้อมกันหลายๆ ปัจจัย และมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบางครั้งตั้งตัวไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านลบต่อองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นตระหนักรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจกระบวนทัศน์ในการจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงอันอาจให้องค์กรก้าวไปสู่ความเสียหาย หรือเกิดภาวะวิกฤติต่อองค์กรได้
          การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกลวิธีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0 นิยมนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อนำองค์กรไปสู่การพัฒนาระบบการกำกับดูแลการจัดการองค์กรที่ดี ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเจริญเติบโดอย่างมั่นคงยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนา
1.ความสำคัญ และกระบวนทัศน์การจัดการความเสี่ยงในยุค 4.0 สำหรับผู้ประกอบการ
2.วงจรความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ภาวะวิกฤติ
3.ความหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ
4.นิยาม และความหมายของการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ
5.องค์ประกอบและประเภทความเสี่ยงและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในความเสี่ยง (Risk owner)
6.รูปแบบพัฒนาการและความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ภาวะวิกฤติ ในบริบทและมิติต่างๆ
7.รูปแบบของการจัดการความเสี่ยง
8.ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการความเสี่ยง
9.คุณสมบัติสำคัญของผู้จัดการการความเสี่ยง
10.การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าหรือต้นเหตุ (Root cause) ของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นและหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0
11.การวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
12.กำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
13.การสร้างเครื่องมือ แบบฟอร์มที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายการทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
-การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
-อภิปรายกลุ่ม Case Study และ Workshop

วิทยากร
ดร.ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการยุทธศาสตร์ และวางแผนธุรกิจบริษัทเอกชน

อัตราค่าสัมมนา

ประเภท

อัตราค่าสัมมนา

Early Bird สมัครและชำระเงิน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

สมาชิก

3,745

3,210

บุคคลทั่วไป

4,815

4,280

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

 

การยกเลิกการสัมมนา
            เนื่องจาก สมาคมได้จัดเตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาทำหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าที่สมาคม ก่อนวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าลงทะเบียน

02 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 (Early Bird) สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280
01 - 28 ตุลาคม 2562 สมาชิก 3,745
บุคคลทั่วไป 4,815

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคาร/Online Banking/mobile banking ที่อีเมลลงทะเบียนเข้าอบรม และระบุหมายเลขอ้างอิง (REF.NO1 - REF.NO2) ให้ครบถ้วน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (ได้รับใบเสร็จรับเงิน)
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ สมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.