วันที่

09 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล
      เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โลกธุรกิจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0
ให้สามารถบริหารองค์กรก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคนี้
   การบริหารต้นทุนและการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ 4.0 เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญและบุคลากรทุกคน ตั้งแต่ หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียว เพื่อให้สามารถมองเห็น เข้าใจ
จนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินอย่างง่ายได้ จำแนกประเภทของต้นทุนการดำเนินงานเป็น รู้วิธีการเพิ่มความสามารถในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ภาพใหญ่ในระดับที่เป็นภาพรวมขององค์กร จนถึงภาพย่อยในระดับปฏิบัติการแต่ละส่วน
และเชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่องในแบบแผนเดียวกัน จะทำให้การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนงานและการดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว การจำลองสถานการณ์ก่อนที่เหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้น นอกจากช่วยในการบริหารธุรกิจในสภาวะปกติแล้ว ยังช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากการที่เหตุการณ์จริงอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน
และการคาดการณ์ที่ได้วางไว้
   หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนัก เข้าใจในแนวคิด และวิธีการบริหารต้นทุน ให้เป็นไปในแบบแผนเดียวกัน ตลอดจนฝึกคิดวิเคราะห์ต้นทุน กำหนดแนวทางการเพิ่มกำไรในระยะสั้น และการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจยุค 4.0 อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หัวข้อการสัมมนา
   1.ผลิตภาพกับความสามารถการแข่งขันในธุรกิจ 4.0
   2.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจและความสามารถในการบริหารองค์กรในธุรกิจ 4.0
   3.การวิเคราะห์ต้นทุน และสินทรัพย์ ในมุมมองทางการเงิน
   4.การเพิ่มอัตรากำไร และผลตอบแทนการลงทุน ในมุมมองการดำเนินการ
   5.กลยุทธ์ และแนวทางการลดต้นทุนการดำเนินการในระยะสั้น และระยะกลาง สำหรับองค์กรธุรกิจยุค 4.0
   6.แนวคิด และวิธีการบริหารต้นทุนในระยะยาว

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายแนวคิด วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ ฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบอย่างง่าย และอภิปรายผ่านกรณีศึกษา

ค่าลงทะเบียน

12 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (Early Bird) สมาชิก 3,745
บุคคลทั่วไป 4,280
27 กรกฎาคม - 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สมาชิก 4,280
บุคคลทั่วไป 4,815

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมล

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] จากลิงค์ภายในอีเมลที่ได้รับ และนำไปยื่นชำระกับธนาคารหรือชำระที่สมาคม
เมื่อชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการและสมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.