วันที่

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล
           แนวคิดการจัดการตามแนวทางลีนได้ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ต้องหันกลับมามองกระบวนการภายในของตนเองด้วยสายตาคู่ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่วัตถุดิบผ่านขั้นตอนต่างๆที่เรียงต่อกันเป็นทอดๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป และเมื่อเราคิดถึงคุณค่า (Value) สิ่งที่เรามักได้เห็นและรับรู้ตามมาจากการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการปรับปรุงก็คือ ความสูญเปล่า (Waste) ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นคู่ตรงข้ามกันที่องค์กรแบบลีนจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มคุณค่าและลดความสูญเปล่าให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดี
          Business Process Mapping จึงได้กลายมาเป็นแผนภูมิหลักขององค์กรที่เน้นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าแผนภูมิดังกล่าวสามารถอธิบายและทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นการดำเนินการใน
         ขั้นตอนต่างๆ และเข้าใจในแบบแผนเดียวกันได้อย่างชัดเจนหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจในแผนภูมิกระบวนการทางธุรกิจ
สามารถใช้แผนภูมิเพื่อวิเคราะห์หาความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการโดยไล่เรียงจากกระบวนการย่อยๆ ไปทีละขั้นตอนจนจบพร้อมให้ข้อมูลประกอบ อาทิ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆ สารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกระบวนการ รอบเวลาการทำงาน (Cycle Time) และเวลานำของกระบวนการ (Process Lead Time) และสามารถนำผลวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ที่ดีกว่าเดิม

หัวข้อการสัมมนา
      1. การมององค์กรและการดำเนินการภายในอย่างเป็นระบบ (System View) พร้อมฝึกปฏิบัติ
การเขียนขั้นตอนการไหลของงาน
      2. ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 Mu, 5S และ 7 Wastes พร้อมฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเสีย
      3. ฝึกวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) ด้วยหลักการ 5Why และการออกแบบ
ขั้นตอนใหม่ด้วยหลักการ ECRS
      4. การเปรียบเทียบและสรุปผลแนวทางการปรับปรุงก่อนการนำไปดำเนินการจริง ฝึกปฏิบัติ
การนำเสนอกระบวนการใหม่

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายแนวคิด วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบอย่างง่าย
และอภิปรายผ่านกรณีศึกษา

ค่าลงทะเบียน

09 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (Early Bird) สมาชิก 3,745
บุคคลทั่วไป 4,280
14 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สมาชิก 4,280
บุคคลทั่วไป 4,815

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมล

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] จากลิงค์ภายในอีเมลที่ได้รับ และนำไปยื่นชำระกับธนาคารหรือชำระที่สมาคม
เมื่อชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการและสมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.