วันที่

03 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว

เกี่ยวกับ

     สถานการณ์การค้าและการลงทุนโลกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการเปิดประตูไปสู่ตลาดการค้าข้ามโลกและการลงทุนอย่างเสรี หนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศที่ออกโดยธนาคารเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น จากเดิมที่ใช้กันเพียงไม่กี่ประเทศก็ขยายตัวจนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สาเหตุที่หนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศถูกเลือกใช้เป็นวิธีการชำระเงินเพิ่มมากขึ้น เพราะวิธีการชำระเงินในรูปแบบเดิมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงสูงในระดับที่แตกต่างกัน
     ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสามารถใช้หนังสือค้ำประกันเป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้า (Commercial Letter of Guarantee) หรือในด้านอื่นๆได้อย่างกว้างขวางไร้ขีดจำกัด เช่น ใช้ Bid bond ในการเข้าประมูลงาน หรือการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อชนะการประมูล (Performance Guarantee) ค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advanced Payment Guarantee) การค้ำประกันผลงาน
เพื่อส่งมอบงาน (Retention Guarantee) หรือใช้เป็นหลักประกันเพื่อค้ำประกันต่อธนาคารที่ให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน (Financial Guarantee) ทั้งธนาคารภายในประเทศและต่างประเทศ
     ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบของธุรกรรมทุกขั้นตอน รู้จักหนังสือค้ำประกันทุกประเภทและทุกชนิด สามารถใช้หนังสือค้ำประกันได้อย่างมีศักยภาพและถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแบบสากลตามกฎระเบียบของหอการค้านานาชาติที่รองรับ อันได้แก่ URDG.758 (Uniform rule for Demand Guarantee No.758) และ ISP.98 (International Standby Practice 1998) ซึ่งความรู้ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจะช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ
1.1 รู้จักกับหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ
1.2 การทำธุรกรรมตามรูปแบบ / ประเภทและชนิดต่างๆของหนังสือค้ำประกัน
1.2.1 รูปแบบตามภาระความรับผิดชอบ (BY FORM OF LIABILITY)
1.2.2 รูปแบบตามผู้ออกหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง (BY PARTY INVOLVED)
1.2.3 รูปแบบตามวัตถุประสงค์ : เพื่อการชำระเงิน (BY PURPOSE : PAYMENT TYPE)
- หนังสือค้ำประกันทางการเงิน (FINANCIAL GUARANTEE)
- หนังสือค้ำประกันทางการค้า (COMMERCIAL GUARANTEE)
- หนังสือค้ำประกันร่วม (COUNTER GUARANTEE)
1.2.4 การใช้หนังสือค้ำประกันชนิดย่อยต่างๆ
- BID BOND หนังสือค้ำประกันการประกวดราคา
- PERFORMANCE GUARANATEE หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- ADVANCED PAYMENT GUARANTEE หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า
- RETENTION GUARANTEE หนังสือค้ำประกันผลงาน
1.3 ประโยชน์ของหนังสือค้ำประกันและความเสี่ยงต่อฝ่ายต่างๆ
2. วิธีการเรียกร้องเงินและขั้นตอนปฏิบัติ
2.1 เอกสารสำหรับยื่นเพื่อดำเนินการเรียกร้องเงิน
2.2 วิธีการตรวจสอบเอกสารเรียกร้องเงิน
2.3 เลือกโดยขอเรียกร้องเงินหรือต่ออายุการค้ำประกันได้ไหม
2.4 วิธีผู้ค้ำประกันจะจ่ายเงินหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
2.5 การหมดอายุ / การแจ้งคัดค้านจากผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันและการแก้ไข
2.6 วิธีการดำเนินการเมื่อเกิดภัยนอกการควบคุมหรือเหตุสุดวิสัย
2.7 การโอนหนังสือค้ำประกัน
2.8 ใช้กฎหมายและอำนาจศาลที่ประเทศไหนในการตัดสินคดี
2.9 ธนาคารร่วมกันออกหนังสือค้ำประกัน-ร่วมธุรกรรม (Syndication) / การขายส่วนร่วมใน
หนังสือค้ำประกันฯ (การมีส่วนในธุรกรรม (Participation))
3. บทสรุปในการนำไปใช้งานให้ถูกต้องตามประเภทของการค้ำประกัน

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายต่างประเทศ / ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

ค่าลงทะเบียน

16 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมาชิก 3,210
บุคคลทั่วไป 4,280

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมล

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท รายละเอียดการสมัครสมาชิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อไหร่

A

เมื่อทางสมาคมยืนยันการลงทะเบียนแล้วและชำระเงินเรียบร้อย กรณีชำระผ่านธนาคารท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันสัมมนา หรือหากชำระที่สมาคมท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่ชำระเงิน

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน ค่าสัมมนา

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] จากลิงค์ภายในอีเมลที่ได้รับ และนำไปยื่นชำระกับธนาคารหรือชำระที่สมาคม
เมื่อชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการและสมาคมงดชำระเงินหน้างาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.