วันที่

29 มีนาคม 2561

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับ

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของมนุษย์เป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ ซึ่งความคิดของแต่ละบุคคลมีผลอย่างยิ่งต่อ การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันจะส่งผลกระทบถึงผลงาน รวมถึงความสุขในการดำเนินชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย
     การสัมมนาหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตระหนักถึงผลดีของความคิดเชิงบวก เกิดความเข้าใจและยอมรับอันจะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมส่งผลให้เกิดความมุ่นมั่นในการทำงาน สามารถปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจผ่านการสื่อสารเชิงบวก ระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเรื่องหรือเหตุการณ์ในกรณีศึกษา และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

หัวข้อการสัมมนา
1. รูปแบบวิธีการคิดของมนุษย์
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของมนุษย์
3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงาน และสิ่งอื่นๆในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
4. วิธีการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการคิดเชิงบวก
6. กิจกรรม กรณีศึกษา คุณคิดอย่างไร
7. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้า
8. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร
9. กิจกรรม Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้าและองค์กร”
10. การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก
11. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
12. กิจกรรม Workshop “การสร้างไฟให้ตนเองในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จ”
13. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทุกคน
14. ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายการทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
• การระดมสมองร่วมกันและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ (Role Play & Workshop)

 

ค่าลงทะเบียน

16 กุมภาพันธ์ - 09 มีนาคม 2561 (Early Bird) สมาชิก 4,601
บุคคลทั่วไป 4,815
10 - 27 มีนาคม 2561 สมาชิก 4,815
บุคคลทั่วไป 5,136

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคารที่อีเมลลงทะเบียนอบรม
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งชำระเงินผ่านระบบ TRAINING-REGIST ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาจะได้รับในวันที่มาอบรมหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

ระบบตรวจสอบข้อมูลบริษัทและสถานะสมาชิกสมาคมให้อัตโนมัติจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา

Q
ลงทะเบียนหลายหลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท และค่าบำรุงรายปีอีกปีละ 2,000 บาท
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่ว ที่ไม่ได้สัมครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ เป็นผู้ใช้บริการเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนและระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-208, 212 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.